BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2024-01-25
Są to 591794 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne

ver. 2.00 2023.11.07
Kontakt


Specjaliści ds zamówień publicznych:

mgr Agata Wawer
tel. 081 889 32 28
e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl

mgr Aneta Kruk
tel. 081 889 3100
e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

2007-04-10 BA

Ogłoszenie o zamówieniu – jednorazowa dostawa szkiełka mikromacierzowego
Ogłoszenie o zamówieniu – jednorazowa dostawa szkiełka mikromacierzowego
Znak sprawy: DZ-220/27/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa szkiełka mikromacierzowego
1. 10%Triton X-102 (jm.: 1.35ml firma: Agilent nr kat.: 5188-5903)(opis:Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[ (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-. omega.-hydroxy-) . – 1op.
2. Porcine (v2) Gene Expression 4x44K Microarray (jm.: 1 op. firma: Agilent Technologies nr kat.: G2519F-026440) -1,35 ml


II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

III. Nazwa i adres Zamawiającego:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji – do 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia Wykonawcy szczególnych wymagań.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia wymagań stawianych Wykonawcy lub potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:
Nie dotyczy.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia lub dokumenty drogą elektroniczną na adres: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl lub faksem na nr 81 889 3350.
Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Anna Bogusz
e-mail: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:anna.bogusz@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 12.02.2021 r., godz. 12:00.

X. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.

XI. Procedura uzupełniania dokumentów, w przypadku stwierdzenia ich braków w ofertach:
W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może także żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

XIII. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;  w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. − ______________________ − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2021-02-09 AW

informacja o udzieleniu zamówienia

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 100,00 zł netto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty to 715,00 zł netto

Oferty złożone w postępowaniu:
Parlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto:715 zł

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez:
Parlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto – 5 072,59 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 17.02.2021 r.
2021-02-17 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/56/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- materiały pomocnicze wg katalogu Indical Bioscience 1 IndiMag 48 PW 24-Sample Block (672) (nr katalogowy: PW940187) op. 2 2 IndiMag 48 PW 8-Sample Block (560) (nr katalogowy: PW940166) op. 1 3 IndiMag 48 PW Rod cover (672) (nr katalogowy: PW940237) op. 1 Zadanie nr 2-odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC 1 Ornithobacterium rhinotracheale ATCC 51465 (nr katalogowy: ATCC 51465) szt. 1
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 12.03.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-03-09 AW

DZ-220/56/21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: In2lab Sp. zo.o , ul. Ziemowita 2/2,20-830 ?Lublin. Cena brutto oferty- 8146,29 0 zł. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty- 2646,96 zł.
2021-03-12 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/60/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1-materiały pomocnicze wg katalogu Dionex 1.ASE Prep DE,op/1 kg, nr kat 062819, 2 op Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Id Vet 1.ID Screen® SARS-CoV-2 Double Antigen Multi-species ( firma: ID Vet nr kat.: COVIDA-5P, 1op, termin przydatności co najmniej 1 rok. Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu New England Biolabs 1. DNA Polymerase I Klenow Fragment (3´→ 5´ exo-), 5,000 units/ml, 200 units ( firma: New England BioLabs nr kat.: M0212S), 1op Zadanie nr 4-materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. statyw z ładowarką do Multipette stream/Xstream ( firma: Eppendorf nr kat.: 4986 000.262), 1 szt 2. Multipette E3x ( firma: Eppendorf nr kat.: 4987000380), 1 szt 3. Uchwyt ładujący 2, na jedną sztukę Eppendorf Multipette; E3/E3x lub Eppendorf Multipette stream/Xstream ( firma: Eppendorf nr kat.: 3116603003), 1 szt 4. Combitips advanced Rack Eppendorf, na 8 Combitips advanced (0,1 - 10 ml) ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030089758), 1 op Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fluka 1. Ciprofloxacin-d8 hydrochloride monohydrate ( firma: Fluka nr kat.: 32982-10MG), 1op 2. Octan amonu ( nr kat.: 372331-10), 2 op 3. Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 2 op Zadanie nr 6-materiały pomocnicze wg katalogu Agilent 1. Kolumna chromatograficzna SB-C18 1,8um 2,1x50mm ( firma: Agilent nr kat.: 827700-902), 1 szt Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Restek 1. Uszczelka do naczycznia 50 ml ze stali nierdzewnej, Młyn kulowy Retsch MM400, 10 szt ( firma: Retsch nr kat.: 22.085.0002), 2 op Zadanie nr 8-materiały pomocnicze wg katalogu Phenomenex 1. Security Guard Cartridges C18 4X2 mm (phenomenx AJO-4286) ( firma: phenomenex nr kat.: AJO-4286), 2 op 2. Security Guard Cartriges( firma: Phenomenex nr kat.: KJO-4282) ( firma: Phenomenex nr kat.: KJO-4282), 2 op Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu Orion 1. Bufor do elektrody pH-metru ( firma: Orion nr kat.: 910001), 1 op Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Thermolabsystem 1. FT 200 wydłużone, 5-200 ul, sterylne, op. 10x96 szt. ( firma: THERMO-LABSYSTEM nr kat.: 9400133), 6 op 2. końcówki do pipet Finntip 1000Ext.,1000 szt ( firma: Thermo-Labsytem nr kat.: 9401410), 8 op. Zadanie nr 11- materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1. Szpatułka dwustronna, stal 18/10, dł. 250 mm ( firma: ROTH nr kat.: 3318.1), 10 szt 2. Folia samoprzylepna do płytek titracyjnych ( firma: roth nr kat.: EN.77.1), 1 op 3. Pęseta prosta, końce zaokrąglone, dł. 105 mm ( firma: Roth nr kat.: 2687.1), 2 szt 4. Pęseta prosta, końce spiczaste, dł. 105 mm ( firma: Roth nr kat.: 2695.1), 2 szt Zadanie nr 12- materiały pomocnicze wg katalogu Metrohm 1. Elektroda do pH-metru, LL Ecotrode Plus ( firma: Metrohm nr kat.: 6.0262.100), 1 szt Zadanie nr 13- materiały pomocnicze wg katalogu Caso 1. Caso Folia 27,5cm x 600 cm (do pakowania próżniowego) 2szt./op ( firma: Caso nr kat.: B448625), 4 szt Zadanie nr 14 –materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products 1. Pojemnik MLBox na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone, poj. 0,7 l, wym.: owal 100/95 i wys. 120 mm, op./20 szt. ( firma: Medlab nr kat.: 98-0070-1), 1 op Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu Rajapack Crosstrade 1. worki strunowe z polem do opisu, wymiar 350x450 mm, gr. 50 um, op. 1000 szt. ( firma: Rajapack Crosstrade nr kat.: PBAG22B), 1 op Zadanie nr 16- materiały pomocnicze wg katalogu Shim-pol 1. US tubing HP OUT (0.1 × 600 mm) - kapilara laczaca HPV z kolumna - chromatograf Nexera X2 ( firma: Shimadzu - Shim-pol nr kat.: 228-53184-91), 1 szt Zadanie nr 17-materiały pomocnicze wg katalogu Bionovo 1. Stojak BagRack Slide na woreczki BagFilter Pipet oraz Pipet Roll ( firma: Interscience (dystrybutor: Bionovo) nr kat.: K-1406), 2 szt Zadanie rn 18-materiały pomocnicze wg katalogu Copan 1. wymazówki z podłożem transportowym, 1ml,op/300 szt ( firma: COPAN nr kat.: 359C), 1 op 2. UTM RT MINI temperatura pokojowa, 1ml roztworu w probówce, 1 elastyczna flokowana pałeczka do nosogardzieli, sterylna pakowana indywidualnie, op/6x50 ( firma: Copan nr kat.: 360 C), 1 op Zadanie nr 19- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Merck 1. Kwas solny roztwór 1 mol/L, 1L ( firma: Merck nr kat.: 1090571000), 1 op Zadanie nr 20- materiały pomocnicze wg katalogu BD 1. sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 50 ml, pakowane indywidualnie, 100 szt./op ( firma: BD nr kat.: 356550), 6 op Zadanie nr 21-materiały pomocnicze wg katalogu Profilab 1. Pipety Pasteura z cienką końcówką, sterylne, pakowane indywidualnie; op. 1000 szt. ( firma: profilab nr kat.: 505.K1), 1 op Zadanie nr 22- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Mycoplasma Experience Limited 1. Avian Mycoplasma liquid medium (20x50ml) (AL) ( firma: Mycoplasma Experience Limited nr kat.: AL5), 4 op Zadanie nr 23- materiały pomocnicze wg katalogu VWR 1. filtr strzykawkowy 0.65 μm ( firma: VWR nr kat.: Sartorius 16569-K), 3 op Zadanie nr 24- materiały pomocnicze wg katalogu Brady 1. BRADY M-122-461 ( firma: Brady nr kat.: M-122-461), 2 op Zadanie nr 25-odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomaxima 1. SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 20 tests ( firma: Bio Maxima nr kat.: 1-367-K020), 3 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 18.03.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-03-15 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/70/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. lp. nazwa jedn. miary ilość Zadanie 1 materiały pomocnicze wg katalogu Bio-rad 1 Sub-Cell GT Safety Lid with Cables (nr katalogowy: 170-4391) szt. 1 2 TUBE,STRIP-8,LO-PRO NAT 120/PK (nr katalogowy: TLS0801) op. 2 Zadanie 2 odczynniki laboratoryjne wg katalogu New Eng;land Biolabs 1 DNA Polymerase I Klenow Fragment (3´→ 5´ exo-), 5,000 units/ml, 200 units (nr katalogowy: M0212S) data ważności produktu- min. 1 rok op. 2 2 Enzym AlwNI, 500 units (nr katalogowy: R0514S) op. 2 Zadanie 3 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas 1 50X TAE Electrophoresis Buffer, op/1000ml (nr katalogowy: B49) op 1 Zadanie 4 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1 QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit (50) (nr katalogowy: 51804) 1 2 REPLI-g Mini Kit (25) (nr katalogowy: 150023) termin ważności min. 12 m-cy op. 1 Zadanie 5 materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1 Pipeta 100-1000 Eppendorf (nr katalogowy: 4910000.069) szt. 3 Zadanie 6 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Ingenaza 1 INgezim COVID 19 DR (nr katalogowy: ING5.0.COV.K0/5) data ważności min. 1 rok opakowanie 1 Zadanie 7 materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1 kompaktowy wózek wielofunkcyjny - Rotilabo, 3 półki, pow. użyt. 475 x 630 (nr katalogowy: K493.1) szt. 1 2 Szpatulki do naważania jednorazowego użytku (nr katalogowy: X031.1) szt. 1 Zadanie 8 materiały pomocnicze wg katalogu VWR 1 Mikroszpatułki, LaboPlast (BÜRKLE) - Dwustronna mikroszpatułka (PS) z zaokrąglonymi końcami, pojemność 1,0 i 0,25 ml (nr katalogowy: 231-0606 (VWR)) op. 100 szt. 1 Zadanie 9 materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products 1 Probówki do pozyskiwania surowicy krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, 9ml, op/100szt. (nr katalogowy: 34ML-0911-01A) op. 2 2 Wymazówki z tworzywa z podłożem AMIES z wacikiem w probówce transportowej, sterylne op.100 szt (nr katalogowy: 55.3153.03) op. 2 Zadanie 10 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Oxoid 1 IMAGEN Immunofluorescence Test - Chlamydia (nr katalogowy: K610111 ) 1 Zadanie 11 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma aldrich 1 Mieszanina sorbentów do oczyszczania QuEChERS Tube 15ml, skład: 400mg Supelclean PSA; 400mg Discovery DSC-18; 1200mg MgSO4 anhydrous granular, 50szt/op (nr katalogowy: 55470-U) op 5 2 Succinic acid disodium salt, op. 100g (nr katalogowy: 224731) op 1 Zadanie 12 materiały pomocnicze wg katalogu Sarstedt 1 Meat Extract Collector - pojemnik do zbiórki kawałków mięsa (op. 250 szt) (nr katalogowy: 86.290) op. 1 Zadanie 13 materiały pomocnicze wg katalogu Bionovo 1 Statywy na probówki typu Falcon o poj. 15 ml, różne kolory, 154 x 128 x 32 mm, 5szt. (nr katalogowy: B-7538) op. 3 Zadanie 14 materiały pomocnicze wg katalogu GE Healthcare 1 Kolumny do oczyszczania DNA/RNA Microspin S-400 HR Columns (nr katalogowy: 27-5140-01) zestaw 2 Zadanie 15 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Agar Scientific 1 Agar tungsten filament for ZEISS (Box of 10) (nr katalogowy: AGA054) op 1 2 SEM Specimen Stubs 25mm dia, 3,2x6mm pin (Pack of 50) (nr katalogowy: AGG399F) op 1 3 Specimen container for CPD Large sample holder 23x18mm (nr katalogowy: AGB7903) szt 1 Zadanie 16materiały pomocnicze wg katalogu Agilent 1 AVF Platinum Oil (Agilent 8900) (nr katalogowy: X3760-64004) 1L 2 2 Filter, oil mist, for MS40+ pump (Agilent 8900) (nr katalogowy: G1960-80039) 1 szt. 1 3 Nickel (Ni) skimmer cone used with x-lens for ICP-MS, standard cone with Agilent 7700x/e (nr katalogowy: G3280-67041) szt 1 Zadanie 17 materiały pomocnicze wg katalogu Equimed 1 Pojemnik na kał 60 ml z łopatką polipropylenowy, op/100szt (nr katalogowy: 7013230000) op 2 Zadanie 18 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Ehrenstrofer 1 Mefentrifluconazole (Mefentriflukonazol) - 25mg (nr katalogowy: DRE-C14860600) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 2 Molinate (Molinat) - 100mg (nr katalogowy: DRE-C15280000) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 3 Oxadiargyl (Oksadiargyl) - 100mg (nr katalogowy: DRE-C15758000) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 4 Oxasulfuron (Oksasulfuron) - 100mg (nr katalogowy: DRE-C15781500) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 5 Picolinafen (Pikolinafen) - 100mg (nr katalogowy: DRE-C16205000) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 6 Prochloraz desimidazole-amino BTS44595 - 10mg (nr katalogowy: 674515) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 7 Prochloraz Metabolite BTS44596 - 10mg (nr katalogowy: 677316) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 8 Tebuconazole-tert-butylhydroxy (Hydroxy-Tebuconazole) - 10mg (nr katalogowy: DRE-C17178750) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034 i winien być dostarczony/udostępniony certyfikat dla RM i CRM op. 1 Zadanie 19 odczynniki mlaboratoryjne wg katalogu Biocheck 1 ELISA for the detection of antibodies against Group I Avian Adeno virus. (nr katalogowy: CK132 FADV) 3 Zadanie 20 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Roche 1 LightCycler TaqMan Master (96) (nr katalogowy: 04535286001) op. 5 Zadanie 21 odczynniki laboratoryjne wg katalogu NIST 1 Bovine liver op./20 g (nr katalogowy: SRM 1577C) op. 1 Zadanie 22 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Inorganic Ventures 1 ICP-MS complete standard - 125ml (nr katalogowy: IV-ICPMS-71A) op. 1 Zadanie 23 Rekaiwce nitrylowe wg katalogu Kimberley Clarck 1 Rękawice nitrylowe KimTech Science Purpure Nitrile, odporność chemiczna kat. III, rozmiar L op. 100 szt. (nr katalogowy: 9005423) op. 2 2 Rękawice nitrylowe, Kimtech Science Purple Nitrile, odporność chemiczna kat III, rozm M, op/ 100 szt (nr katalogowy: 9.005 422) op 2 Zadanie 24 odczynniki laboratoryjne wg katalogu LGC 1 Acetone Picograde for residue analysis (nr katalogowy: SO-1142-B025) op. 10 2 ERM-BB186 Pig kidney - Trace elements (nr katalogowy: ERM-BB186) op. 1 3 Florisil 100-200 mesh, op./500 g (nr katalogowy: SC-4183-B005) op. 4 Zadanie 25 materiały pomocnicze wg katalogu Restekk 1 Kapsle do fiolek, śr. 11 mm, Red Seal, PTFE/Silicone Septa (nr katalogowy: 24365) op./100 szt. 21 Zadanie 26materiały pomocnicze wg katalogu Analytic Jena 1 Grzebień/comb Eco-Mini 10 dołków/teeth 1.0 mm MTP (nr katalogowy: 846-017-141) szt. 2 2 Grzebień/comb Eco-Mini 15 dołków/teeth 1.0 mm MTP (nr katalogowy: 846-017-143) szt. 2 3 Grzebiń preparatywny/preparative comb Eco-Mini 1+2 dołków/wells 1.0 mm (nr katalogowy: 846-017-144) szt. 2 4 Moduł do transferu/blot module Eco-Mini (nr katalogowy: 846-018-105) szt. 1 5 Płytka szklana/glass plate Eco-Mini (nr katalogowy: 846-017-125) szt. 2 6 Płytka szklana/glass plate Eco-Mini 1 mm (nr katalogowy: 846-017-120) szt. 2 Zadanie 27odczynniki laboratoryjne wg katalogu Merck 1 kwas siarkowy 95-97% GR do analizy (1l) (nr katalogowy: 1.00731.1000) op. 5
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 24.03.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-03-19 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ,znak sprawy DZ-220/60/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: A.G.A Analytical sp. zo.o Sp.k, ul. Wiertnicza 52A, 02-952 Warszawa. Cena netto oferty- 1610 zł. Dane pozostałych wykonawców: - Anchem Plus M.Malczewski, ul. T.Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 3000 zł. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: BHT Animal Trade Sp. z o.o , ul. Wyczólki 75,02-820 Warszawa. . Cena netto oferty- 5950 zł. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Lab-jot Ltd. Sp. z o.o Sp.k , al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa. Cena netto oferty- 344,35 zł. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. . Cena netto oferty- 4751,24 zł. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. zo.o ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. . . Cena netto oferty- 2277,34 zł. Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez: .Perlan Technologies Polska Sp. zo.o , ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena netto oferty- 2000 zł. Dane pozostałych wykonawców: - Anchem Plus M.Malczewski, ul. T.Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 2400 zł. Zadanie nr 7 Wybrano ofertę złożoną przez: Inter-chem Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 450 zł. Zadanie nr 8 Wybrano ofertę złożoną przez: Phenomenex LTD , Deutschland Zappelinstr. 5, 63741 Aschaffenburg , Niemcy. Cena netto oferty- 3472,50 zł. Zadanie nr 9 Wybrano ofertę złożoną przez: Alab Sp. zo.o, ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena netto oferty- 240 zł. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: Alab Sp. zo.o, ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena netto oferty- 7278 zł. Zadanie nr 11 Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena netto oferty- 719,02 zł. Dane pozostałych wykonawców: - Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena netto oferty- 831,76 zł. Zadanie nr 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena netto oferty- 578 zł. Zadanie nr 16 Wybrano ofertę złożoną przez: Shim-pol s.j , ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena netto oferty- 857 zł. Zadanie nr 17 Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena netto oferty- 991,02 zł. Zadanie nr 18 Wybrano ofertę złożoną przez: Graso Z.Sobiecki, ul. Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański. Cena netto oferty- 5400 zł. Zadanie nr 19 Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. zo.o ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. . . Cena netto oferty- 118 zł. Zadanie nr 20 Wybrano ofertę złożoną przez: Diag-med. G.Konecka, ul. Modularna 11A budynek H3, 02-238 Warszawa. Cena netto oferty- 1654,14 zł. Pozostałe oferty: - Inter-chem Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty-2190 zł. Zadanie nr 23 Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. . Cena netto oferty- 1020 zł. Pozostałe oferty: - Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena netto oferty-1389,75 zł. Zadanie nr 24 Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. . Cena netto oferty- 590 zł. Pozostałe oferty: - Inter-chem Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 630 zł. Zadanie nr 25 Wybrano ofertę złożoną przez: Biomaxima S.A, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena netto oferty- 1950 zł.
2021-03-22 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA , znak sprayw DZ-220/70/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Bio-rad Polska Sp. zo.o , ul. Przyokopowa 33,01-208 Warszawa. Cena netto oferty- 1559,80 zł. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Lab-Jot Ltd. Sp. z o.o Sp.k, al. Jerozolimskie 214,02-486 Warszawa. Cena netto oferty- 1323,57 zł. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty- 320 zł. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów. Cena netto oferty- 4166,67 zł. Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez: Noack Polen Sp. z o.o , ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa. Cena netto oferty- 1550 euro. Zadanie nr 7 Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów. Cena netto oferty- 3700 zł. Zadanie nr 8 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Labiol.pl E.Zysk-Puda, ul. Elbląska 10,77, 01-737 Warszawa. Cena netto oferty- 270 zł. Zadanie nr 9 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Medlab Products Sp. z o.o , ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena netto oferty- 245 zł. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Argenta Sp. z o.o sp.k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena netto oferty- 1530 zł. Zadanie nr 11 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Merck, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty- 1461,95 zł. Zadanie nr 14 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Merck, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty- 1512,80 zł. Pozostałe oferty: - Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów. Cena netto oferty- 2000 zł. Zadanie nr 16 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Perlan Technologies Polska sp. z o.o , ul. Puławska 3030, 02-785 Warszawa. Cena netto oferty- 2975 zł. Pozostałe oferty: - Anchem Plus M.Malczewski, ul. gen Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 4000 zł. Zadanie nr 18 Wybrano ofertę złożona przez firmę: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27,29, 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 1603,56 zł. Zadanie nr 20 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Roche Diagnostics Polska sp. z o.o , ul. bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. Cena netto oferty- 3940 zł. Zadanie nr 21 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Labiol.pl E.Zysk-Puda, ul. Elbląska 10,77, 01-737 Warszawa. Cena netto oferty- 4598 zł. Zadanie nr 22 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Analityk E.Kowalczyk, ul. Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa. Cena netto oferty- 1200 zł. Zadanie nr 24 Wybrano ofertę złożona przez firmę: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27,29, 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 713,70 zł. Zadanie nr 25 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Anchem Plus M.Malczewski, ul. gen Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 2520 zl. Nie dopuszczono w zaproszeniu zamienników. Zadanie nr 27 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Merck, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty- 166,75 zł. Zadanie nr 19 Wybrano ofertę złożona przez firmę: Labiol.pl E.Zysk-Puda, ul. Elbląska 10,77, 01-737 Warszawa. Cena netto oferty- 13 350 zł. Pozostałe oferty: - Argenta Sp. z o.o sp.k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena netto oferty- 14 100 zł.
2021-03-26 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/84/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1-odczynniki wg katalogu Qiagen 1. REPLI-g Mini kit (25), nr kat 150023, 1 op, termin ważności min. 12 m-cy 2. Qiamp PowerFecal Pro DNA kit (50), nr kat 51804, 1 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-04-06 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/88/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1-materiały pomocnicze wg katalogu Axygen 1. Probówki do PCR, 0.2 ml, z płaskim wieczkiem, op.1000 szt ( firma: Axygen nr kat.: PCR-02-C), 1 op Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu JT Baker 1. Acetonitryl (BAKER ULTRA RESI-ANALYZED) (1l) ( firma: JT Baker nr kat.: 9255.1000), 2 op 2. Dichlorometan (BAKER HPLC ANALYZED) (2,5L) ( nr kat.: 9315.2500), 1 op 3. Metanol LC-MS (1l) ( firma: J.T Baker nr kat.: 9822.1000), 6 op. Zadanie nr 3- materiały pomocnicze wg katalogu Agilent 1. 0,20 um PTFE Mini-Uniprep _100/op (jm.: op. firma: Agilent nr kat.: 5190-1419), 5 op Zadanie nr 4- materiały pomocnicze wg katalogu Anchem 1. Zakrętki z septą - 100szt. (jm.: op. firma: Anchem nr kat.: 09 15 1819)(opis:nakretki PP z septą do wialek typ ND9 , z otworem 6 mm, grubość septy 1,0 mm ), 25 op. Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Macherey Nagel 1. Filtr strzykawkowy CHROMAFIL O-20/15 MS, PTFE, średnica porów 0.20 um, szerokość filtra 15 mm, kolor top/bottom: żółty/bezbarwny; 100 szt/op (jm.: op firma: MACHEREY-NAGEL nr kat.: 729008), 10 op. Zadanie nr 6- materiały pomocnicze wg katalogu Metrohm 1. Elektroda do pH-metru, LL Ecotrode Plus ( firma: Metrohm nr kat.: 6.0262.100), 1 szt Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Caso 1. Caso Folia 27,5cm x 600 cm (do pakowania próżniowego) 2szt./op (jm.: szt firma: Caso nr kat.: B448625), 4 szt Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products 1. Pojemnik MLBox na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone, poj. 0,7 l, wym.: owal 100/95 i wys. 120 mm, op./20 szt. (jm.: op. firma: Medlab nr kat.: 98-0070-1)(opis:Pojemnik MLBox na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone, poj. 0,7 l, wym.: owal 100/95 i wys. 120 mm, op./20 szt.), 1 op. Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. Multipette e3x (z ładowarką) ( firma: eppendorf nr kat.: 4987 000 029), 1 szt Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Labit 1. Kolumny chromatograficzne za spiekiem G-O o poj.280 ml, śr.wew. 30 mm, długość efekt. 400 mm ( firma: LABIT nr kat.: KCF/6), 10 szt. Zadanie nr 11- materiały pomocnicze wg katalogu Waters 1. Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30um 30/box ( firma: Waters nr kat.: WAT106202), 5 op. Zadanie nr 12- materiały pomocnicze wg katalogu Merck 1. pH-indicator strips pH 5.0-10.0 ( firma: Merck nr kat.: 1.09533.0001), 5 op. Zadanie nr 13- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma aldrich 1. Fmoc chloride_97% ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 160512-25G), 1op. 2. Tween 20 ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: P1379-500ML), 1 op 3. Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 1 op 4. 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid (MES), 100g ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 475893-100gm), 1 op 5. Ethylene glycol anhydrous 99,8% ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 324558-1L), 1 butelka Zadanie nr 14-materiały pomocnicze wg katalogu Phenomenex 1. Security Guard Cartridges C18 4X2 mm (phenomenx AJO-4286) ( firma: phenomenex nr kat.: AJO-4286), 1 op. Zadanie nr 15-materiały pomocnicze wg katalogu Thermo Scientific 1. Thermo Scientific 25mL Nonsterile Centrifugal Filters (polipropylenowe probówki wirówkowe z filtrem) PVDF, 0.22 um, 50 szt ( firma: Thermo Scientific nr kat.: 10669855), 20 op. Zadanie nr 16-materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1. Pęseta prosta, końce zaokrąglone, dł. 115 mm ( firma: Roth nr kat.: 2688.1), 12 szt 2. Pęseta prosta, końce zaokrąglone, dł. 145mm ( firma: Roth nr kat.: 2690.1), 5 szt. Zadanie nr 17-materiały pomocnicze wg katalogu Aesculap Chifa 1. nożyczki chirurgiczne 11,5 cm ostrokończyste , ostre końce ( firma: Aesculap-Chifa nr kat.: NS-011-115-PMK), 15 stz. 1. Kolumny do oczyszczania DNA/RNA Microspin S-400 HR Columns ( firma: GE Healthcare nr kat.: 27-5140-01), 3 zestawy. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Indical 1. IndiMag Pathogen Kit w/o plastics ( firma: INDICAL nr kat.: SP947257) data ważności minimum rok, 1 op. 2. IndiMag Pathogen Kit w/o plastics ( firma: INDICAL nr kat.: SP947257) Data ważności minimum rok., 2 op 3. IndiMag 48 PW 24-Sample Block (672) ( firma: Indical Bioscience nr kat.: PW940187), 2op 4. ndiMag 48 PW 8-Sample Block (560) ( firma: Indical Bioscience nr kat.: PW940166), 2 op 5. IndiMag 48 PW Rod cover (672) ( firma: Indical Bioscience nr kat.: PW940237), 2 op. Zadanie nr 19- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco 1. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), op. 500 ml ( firma: Gibco nr kat.: 41966029) Termin ważności minimum rok., 3 op. Zadanie nr 20- materiały pomocnicze wg katalogu Shimadzu 1. SUS tubing HP OUT (0.1 × 600 mm) - kapilara laczaca HPV z kolumna - chromatograf Nexera X2 ( firma: Shimadzu - Shim-pol nr kat.: 228-53184-91), 2 szt Zadanie nr 21- materiały pomocnicze wg katalogu Affinisep 1. AFFINIMIP SPE Glyphosate - AMPA_kolumiemki- 6mL- 50/op. ( firma: Affinisep nr kat.: FS113-03B) 50 szt. w opakowaniu!, 10 op. Zadanie nr 22- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1. bufor PBS (10x), pH 7.4, op. 10x500 ml ( firma: Invitrogen nr kat.: 70011), 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 13.04.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-04-08 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, znak sprayw DZ-220/84/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Qiagen Polska Sp. z o.o, ul. Powstańców Polskich 95, 53-332 Wrocław. Cena brutto oferty- 3153,84 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta i najniższa cena.
2021-04-09 AW

Informacja o udzielenie zamówienia, znak sprawy DZ-220/88/21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Inter-chem Poznań Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 148 zł. Pozostałe oferty: - Argneta Sp. z o.o Sp.k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena netto oferty- 173,45 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: S.Witko, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. . Cena netto oferty-848 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Puławska 3030, 02-785 Warszawa. Cena netto oferty- 6000 zł. Liczba ofert odrzuconych: 1 . Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Anchem Plus M.Malczewski z siedzibą w Warszawie, z uwagi , iż zaoferował produkt równoważny, co jest niezgodne z postanowieniami zapytania ofertowego, które nie dopuszcza produktów równoważnych. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert i spełniająca wymagania. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem plus M.Malczewski, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 1000 zł. Pozostałe oferty: - Inter-chem Poznań Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 11 175 zł. - Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. . Cena netto oferty-1800 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 2480 zł. Pozostałe oferty: - Perlan Technologies polska Sp. z o.o , ul. Puławska 3030, 02-785 Warszawa. Cena netto oferty- 5500 zł. - Anchem plus M.Malczewski, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 2500 zł. - Argneta Sp. z o.o Sp.k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena netto oferty- 5507,10 zł. - Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. . Cena netto oferty- 3170 zł. - Inter-chem Poznań Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 4500 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 9 Wybrano ofertę złożoną przez: Eppendorf Poland Sp. z o.o , al. Jerozlimskie 212, 02-486 Warszawa. Cena netto oferty- 3115,18 zł. Pozostałe oferty: - Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 3750 zł. - Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. . Cena netto oferty- 3783 zl. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 11 Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem plus M.Malczewski, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 3300 zł. Pozostałe oferty: - Shim-pol A.M Borzymowski, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena netto oferty- 3850 zł. - Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 3475 zl. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 12 Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o , ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty- 179,10 zł. Pozostałe oferty: - Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 290 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 14 Wybrano ofertę złożoną przez: Phenomenex LTD Deutschland, Zeppelinstr.5, 63741 Aschaffenburg. Cena netto oferty- 1124,80 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem plus M.Malczewski, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 14 000 zł. Pozostałe oferty: - Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 15 880 zl. - Argneta Sp. z o.o Sp.k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena netto oferty- 17 543,60 zł. - Inter-chem Poznań Sp. zo.o , ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 14 500 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 16 Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. zo.o , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena netto oferty- 486,86 zł. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu , z uwagi , iż zaoferował produkt równoważny, co jest niezgodne z postanowieniami zapytania ofertowego, które nie dopuszcza produktów równoważnych. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert i spełniająca wymagania. Zadanie nr 18 Wybrano ofertę złożoną przez: In2lab Sp. z o.o , ul. Ziemowita 2/2, 20-880 Lublin. Cena netto oferty- 20 469 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 19 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty- 329,94 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 20 Wybrano ofertę złożoną przez: Shim-pol A.M Borzymowski, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena netto oferty- 1714 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 21 Wybrano ofertę złożoną przez: Shim-pol A.M Borzymowski, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena netto oferty- 20 700 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 850 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 13 Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o , ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty- 1901,38 zł. Pozostałe oferty: - Alchem Grupa Sp. z o.o , ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena netto oferty- 2430 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 22 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty- 869,44 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 8 Wybrano ofertę złożoną przez: Mdlab Products Sp. z o.o , ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena netto oferty- 88 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2021-04-16 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/101/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Mycoplasma Experience Limited p.1 Avian Mycoplasma liquid medium (20x50ml) (AL) ( firma: Mycoplasma Experience Limited nr kat.: AL5), 9 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 28.04.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-04-23 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/143/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1.RNA UltraSense One-Step Quantitative RT-PCR System ( firma: Invitrogen nr kat.: 11732-927) Prosimy o zakup zestawów z minimum 9 miesięczną datą ważności. Ilość: 8 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 18.06.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-06-16 AW

DZ-220/144/21, ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/144/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1
RNase ONE™; Ribonuclease (5000U) (firma: Promega nr kat.: M4265), liczba opakowań: 1,

Zadanie nr 2
DNA Polymerases Klenow Fragment (3'→5' exo-) 1,000 units (5,000 units/ml) (firma: New England Biolabs nr kat.: M0212L), liczba opakowań: 1,

Zadanie nr 3
1. pipeta wielokanałowa (8-kanałowa)30-300 ul (firma: Eppendorf nr kat.: 3114 000 158), liczba sztuk: 1,

2. pipeta 8-kanałowa 120-1200 ul Eppendorf (nr. katalogowy 3125 000.214) ( firma: Eppendorf nr kat.: 3125 000 214), liczba sztuk: 2,

Zadanie nr 4
CHAPS Detergent (5g) (firma: Thermo Scientific nr kat.: 28300), liczba opakowań: 3,

Zadanie nr 5
Standard Sensitivity NGS Fragment Analysis Kit (1bp - 6,000bp), 500 samples (firma: Advanced Analytical nr kat.: DNF-473-0500), liczba opakowań: 2,

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: 81/ 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w terminie do 10 dni roboczych. Dostawa w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dane Wykonawcy, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto poszczególnych zadań, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia (m.in. np. transport z ubezpieczeniem, ewentualny transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres e-mail anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl ,
b) pocztą, przesyłką kurierską,
c) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Jeżeli zaś wskazany sposób komunikacji będzie niemożliwy, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia na adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kasprzak – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

XII. Kryteria oceny ofert:
Cena

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożą żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- zostanie złożona po upływie terminu składania ofert
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.

XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
miejsce składania ofert: PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
termin składania ofert: do 21.06.2021 r., do godz. 10:00
sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;  w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
2021-06-17 AW

DZ-220/144/21, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/144/21

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1
Zadanie zostało unieważnione
Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty

Zadanie 2
Wybrano ofertę złożoną przez Lab-Jot Ltd. sp. z o.o.-sp.k., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
Cena oferty: 1.592,79 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2020 r.

Zadanie 3
Wybrano ofertę złożoną przez Lab Empires sp. z o.o., Borowa 1C, 35-232 Rzeszów
Cena oferty: 10.120,08 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2020 r.

Zadanie 4
Wybrano ofertę złożoną przez Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa
Cena oferty: 2516,58 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2020 r.

Zadanie 5
Wybrano ofertę złożoną przez Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena oferty: 18.062,67 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2020 r.
2021-06-23 AW

DZ-220/158/21, ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych
Ogłoszenie o zamówieniu – jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia opisanego poniżej
Znak sprawy: DZ-220/158/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1 PureLink RNA Mini Kit, 250 reakcji ( firma: Invitrogen nr kat.: 12183025) Termin ważności minimum 6 miesięcy, liczba opakowań: 1

2 PureLink DNase Set, 50 reakcji ( firma: Invitrogen nr kat.: 12185010) Termin ważności minimum 6 miesięcy, liczba opakowań: 2

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: 81/ 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w terminie do 10 dni roboczych. Dostawa w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dane Wykonawcy, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto poszczególnych zadań, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia (m.in. np. transport z ubezpieczeniem, ewentualny transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres e-mail anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl ,
b) pocztą, przesyłką kurierską,
c) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Jeżeli zaś wskazany sposób komunikacji będzie niemożliwy, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia na adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Olejarczyk – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

XII. Kryteria oceny ofert:
Cena

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożą żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- zostanie złożona po upływie terminu składania ofert
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.

XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
miejsce składania ofert: PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
termin składania ofert: do 07.07.2021 r., do godz. 10:00
sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;  w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
2021-07-04 AW

DZ-220/164/21, ogłoszenie o zamówieniu - dostawa laptopa
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa laptopa
Znak sprawy: DZ-220/164/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert dostawę laptopa:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Procesor
co najmniej 8 rdzeni, 16 wątków
co najmniej 16MB pamięci cache
wydajność dla pojedynczego wątku nie mniejsza niż 2700 pkt. wg PassMark
procesor wyposażony w rdzeń graficzny
2. Pamięć RAM
technologia wykonania DDR4
częstotliwość taktowania efektywna nie mniejsza niż 2933MHz
pojemność pamięci RAM nie mniejsza niż 32GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 64GB
3. Dysk twardy
dysk twardy wykonany w technologii SSD
złącze dysku twardego M.2
interfejs dysku twardego PCIe
pojemność dysku co najmniej 1TB
4. Ekran
wyświetlacz matowy
podświetlenie diodami LED
wykonanie wyświetlacza w technologii IPS
przekątna ekranu nie mniejsza niż 15.6”
pokrycie barw 100% sRGB
5. Karta graficzna (dyskretna)
ze względu na specyfikację oprogramowania konieczne rozwiązanie oparte o układ nie gorszy niż RTX 3070 firmy NVIDIA dla komputerów przenośnych
liczba rdzeni CUDA nie mniejsza niż 5120
pamięć wideo karty graficznej 8GB
technologia wykonania pamięci wideo GDDR6
6. Wyposażenie
wbudowane głośniki oraz mikrofon
wybudowana kamera o rozdzielczości nie mniejszej niż 1.0Mpix
wbudowana karta sieci przewodowej LAN co najmniej 1Gbps
wbudowana karta sieci bezprzewodowej w standardzie WiFi 6
wbudowany moduł bluetooth
co najmniej 3 załącza USB 3.1 Gen. 1
co najmniej 1 złącze USB Typ-C
co najmniej 1 złącze HDMI 2.0 lub nowsze
wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
klawiatura podświetlana
wielodotykowy touchpad
szyfrowanie TPM
7. System operacyjny
Microsoft Windows 10 Home PL
8. Komputer musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta i być przeznaczony na rynek polski
9. Gwarancja co najmniej 24 miesiące

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: 81/ 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na zaoferowany laptop.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w terminie do 10 dni roboczych. Dostawa w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dane Wykonawcy, cenę jednostkową netto oraz wartość netto i brutto, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia (m.in. np. transport z ubezpieczeniem), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres e-mail anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl ,
b) pocztą, przesyłką kurierską,
c) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Jeżeli zaś wskazany sposób komunikacji będzie niemożliwy, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia na adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kasprzak – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

XII. Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożą żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- zostanie złożona po upływie terminu składania ofert
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.

XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
miejsce składania ofert: PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
termin składania ofert:
do 12.07.2021 r., do godz. 14:00

sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;  w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
2021-07-07 AW

DZ-220/158/21, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/158/21

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena oferty: 5 748,43 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2021 r.
2021-07-07 AW

DZ-220/170/21, ogłoszenie o zamówieniu - dostawa laptopa
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa laptopa
Znak sprawy: DZ-220/170/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert dostawę laptopa:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Procesor
co najmniej 8 rdzeni, 16 wątków
co najmniej 16MB pamięci cache
wydajność dla pojedynczego wątku nie mniejsza niż 2700 pkt. wg PassMark
procesor wyposażony w rdzeń graficzny
2. Pamięć RAM
technologia wykonania DDR4
częstotliwość taktowania efektywna nie mniejsza niż 2933MHz
pojemność pamięci RAM nie mniejsza niż 32GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 64GB
3. Dysk twardy
dysk twardy wykonany w technologii SSD
złącze dysku twardego M.2
interfejs dysku twardego PCIe
pojemność dysku co najmniej 1TB
4. Ekran
wyświetlacz matowy
podświetlenie diodami LED
wykonanie wyświetlacza w technologii IPS
przekątna ekranu nie mniejsza niż 15.6”
pokrycie barw 100% sRGB
5. Karta graficzna (dyskretna)
ze względu na specyfikację oprogramowania konieczne rozwiązanie oparte o układ nie gorszy niż RTX 3070 firmy NVIDIA dla komputerów przenośnych
liczba rdzeni CUDA nie mniejsza niż 5120
pamięć wideo karty graficznej 8GB
technologia wykonania pamięci wideo GDDR6
6. Wyposażenie
wbudowane głośniki oraz mikrofon
wybudowana kamera o rozdzielczości nie mniejszej niż 1.0Mpix
wbudowana karta sieci przewodowej LAN co najmniej 1Gbps
wbudowana karta sieci bezprzewodowej w standardzie WiFi 6
wbudowany moduł bluetooth
co najmniej 3 załącza USB 3.1 Gen. 1
co najmniej 1 złącze USB Typ-C
co najmniej 1 złącze HDMI 2.0 lub nowsze
wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
klawiatura podświetlana
wielodotykowy touchpad
szyfrowanie TPM
7. System operacyjny
Microsoft Windows 10 Home PL
8. Komputer musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta i być przeznaczony na rynek polski
9. Gwarancja co najmniej 24 miesiące

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: 81/ 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na zaoferowany laptop.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w terminie do 10 dni roboczych. Dostawa w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dane Wykonawcy, cenę jednostkową netto oraz wartość netto i brutto, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia (m.in. np. transport z ubezpieczeniem), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres e-mail anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl ,
b) pocztą, przesyłką kurierską,
c) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Jeżeli zaś wskazany sposób komunikacji będzie niemożliwy, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia na adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kasprzak – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

XII. Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożą żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- zostanie złożona po upływie terminu składania ofert
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.

XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
miejsce składania ofert: PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
termin składania ofert:
do 16.07.2021 r., do godz. 09:00

sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;  w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
2021-07-14 AW

DZ-220/164/21, ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawa laptopa

Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/164/21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
Postępowanie zostało unieważnione
Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Informacja o złożonych ofertach:
1. P.U.S. Lemax Marek Malinowski, ul. Lubelska 18 lok. 2, 24-100 Puławy. Cena 10.110,60 zł.
Przyczyny odrzucenia oferty: Brak informacji o powłoce wyświetlacza oraz pokryciu palety sRGB, wyświetlacz większy, niż wymagany, brak gniazda USB-C, Brak informacji o module TPM
2. Redicreo s.c., ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków. Cena 10.942,08 zł.
Przyczyny odrzucenia oferty: Komputer ma wyświetlacz z błyszczącą powłoką
2021-07-14 AW

DZ-220/170/21, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa laptopa

Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa laptopa
Znak sprawy: DZ-220/170/21

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENI

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
Wybrano ofertę złożoną przez Redicreo s.c., ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków. Cena brutto – 9.827,70 zł.
Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania i ma najniższą cenę
Informacja pozostałych złożonych ofertach:
1. P.U.S. Lemax Marek Malinowski, ul. Lubelska 18 lok. 2, 24-100 Puławy. Cena brutto – 10.688,70 zł.
2. Arris Computer, ul. Polna 21, 24-100 Puławy. Cena brutto – 11.200,00 zł.
2021-07-16 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/179/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Statens Serum Institut 1. HYB 340-05 Anti Influenza A {NP},op/1.0 ml ( firma: Statens Serum Institut nr kat.: 101061), 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 30.07.2021 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-07-27 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/192/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1.RNA UltraSense One-Step Quantitative RT-PCR System ( firma: Invitrogen nr kat.: 11732-927). Ilość: 4 op. Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Noack 1. Anti PPA (ASFV) VP72-FITC monoclonal antibody ( firma: Noack nr kat.: ING.S.11.PPA.J04025Y), 1 szt. Zadanie nr 3- materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products 1. Probówki na 2 ml krwi, zawierające antykoagulant, do pobierania w systemie próżniowym. ( firma: Medlab nr kat.: Probówki na 2 ml krwi),op/100 szt, ilość: 5 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 12.08.2021 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-08-09 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA , znak sprayw DZ-220/192/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty- 11 892,40 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Noack Polen Sp. z o.o, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa. Cena brutto oferty- 535,05 Euro. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab Products Sp. z o.o, ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena brutto oferty- 203,55 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2021-08-17 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ,znak sprayw DZ-220/179/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Sp. z o.o Sp.k, ul. Polska 114,60-401 Poznań. Cena brutto oferty- 2512,08 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2021-08-18 AW

DZ-220/198/21, ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych
Ogłoszenie o zamówieniu – jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia opisanego poniżej
Znak sprawy: DZ-220/198/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

zadanie nr 1

1) 1,3-diaminopropane dihydrochloride ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: D23807-5G) liczba opakowań: 1

2) Kadaweryny dichlorowodorek ~98% , op./5g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: C8561-5G), liczba opakowań: 1

3) Tryptaminy chlorowodorek 99%, op./5g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 246557), liczba opakowań: 1

4) 2-fenyloetyloaminy chlorowodorek > 98%, op./25g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: P6513, liczba opakowań: 1

5) Spermine tetrahydrochloridae S2876-1G ( firma: Sigma-Aldrich) 1 g, ilość: 1

6) Spermidine trihydrochloridae S2501-1G ( firma: sigma-Aldrich) 1g , ilość: 1

zadanie nr 2

1) Carbofuran-3-hydroxy-(2,2-dimethyl-d6), analytical standard, 5 mg ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 89936-5MG) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1

2) Carbofuran-3-keto, analytical standard, 10 mg ( firma: Sigma-Aldrich International GmbH nr kat.: 37895-10MG-R) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1

3) Carbofuran, analytical standard, 250 mg ( firma: Sigma-Aldrich International GmbH nr kat.: 32056-250MG) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1

4) Carbofuran-d3, analytical standard, 10 mg ( nr kat.: 34019-10MG-R) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1

5) Carbofuran-3-hydroxy, reference material, 10 mg ( firma: Supelco nr kat.: 43603-10MG) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: 81/ 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w terminie do 10 dni roboczych. Dostawa w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dane Wykonawcy, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto poszczególnych zadań, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia (m.in. np. transport z ubezpieczeniem, ewentualny transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres e-mail agnieszka.lisica@piwet.pulawy.pl ,
b) pocztą, przesyłką kurierską,
c) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Jeżeli zaś wskazany sposób komunikacji będzie niemożliwy, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia na adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Lisica – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: agnieszka.lisica@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

XII. Kryteria oceny ofert:
Cena

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożą żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- zostanie złożona po upływie terminu składania ofert
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.

XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
miejsce składania ofert: PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
termin składania ofert: do 24.08.2021 r., do godz. 10:00
sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail agnieszka.lisica@piwet.pulawy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;  w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
2021-08-18 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, znak sprawy DZ-220/198/21
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/198/21

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa
Cena oferty: zadanie nr 1: 1913,24 zł brutto, zadanie nr 2: 4 804,27 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 30.08.2021 r.
2021-08-31 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/227/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Dr Ehrenstrofer : 1.Fenthion-sulfone, op./10 mg ( firma: Dr. Ehrenstorfer Gmb nr kat.: C 13586000) op. 1,00 2.Triazophos, op./0.1 g ( firma: Dr. Ehrenstorfer Gmb nr kat.: CA17650000) op. 1 3.Propoksur, 0,25g ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C16500000) op. 1 4.Chlorobenzylat,op/0,1 g ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C11390000) op. 10 5.Tetraconazole, op. 0,1g ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C 17395000) op. 1 6.Bupirimate, op/0,25g ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C10850000) op. 1 7.Fipronil-sulfone; 50mg/op ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C13645500) 1 op 8.Carbetamide, 250mg/op ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C11000000) op 1 9.Fluopyram, 50mg/op ( firma: Dr Ehrenstofer GmbH nr kat.: C13743000) op 1 10.Isopyrazam, op/10 mg (ISO 17034) ( firma: Dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C14473000) op 1, 11.PCB 28, op/10 mg (ISO 17034) ( firma: Dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C20002800) op 1 12.PCB 153, op/10 mg (ISO 17034) ( firma: Dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C20015300) op 1 13.Teflubenzuron, op/250 mg (ISO 17034) ( firma: Dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C17210000) op 1 14.Trinexapac-ethyl, reference material, 100mg/op ( firma: LGC Standards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C17888500)op 1 15.Triadimenol, materiał referencyjny (ISO 17034), 250 mg/op ( firma: LGC Stanadards/ Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C17620000),op 1 16.Metconazole, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C14955000)op 1 17.Picoxystrobin, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C16206000)op 1 18.Diflufenican, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C12631000)op 1 19.Fenoxaprop-P-ethyl, reference material (ISO 17034), 250mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C13510500)op 1, 20Flupyradifuron, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C13802300)op.1 21.Tritikonazol, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C17894600)op 1 22.luazinam, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C13671500) op 1 23Prosulfokarb, reference material (ISO 17034), 250mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C16545000)op1 24.Chlorfenapyr, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C14955000)op 1 25.Desmedifam, reference material (ISO 17034), 250 mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C12160000)op 1 26.Fludioxonil, reference material (ISO 17034), 100mg/op ( firma: LGC Stanadards - Dr Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C13705000), op 1 27.SILTHIOFAM ( nr kat.: DRE-C16947000) op 1 28.Tribenuron metylu ( nr kat.: DRE-C17662000) op 1,00 292,95 292,95 H/06/2.0 29.Heksytiazoks ( firma: dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C14210000) op 1. 30.Kletodym, op./100 mg ( firma: dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C11669000) op. 1 31.MCPB, op./100 mg ( firma: dr Ehrenstofer nr kat.: DRE-C14790000) op. 1. Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Ingenasa : 1. : Monoclonal Antibodies ASFV VP12 IgG2b 1ml ( firma: Ingenasa nr kat.: M.11.PPA.I18BB11), 1 szt. 2. Monoclonal Antibodies ASFV VP220/150 IgG2a 1ml ( firma: Jngenasa nr kat.: M.11.PPA.I17AH2), 1 szt Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu LGC standards 1. Spiked skimmed milk powder - Trace elements, op./23 g ( firma: LGC Standards nr kat.: BCR-150), 1 op 2. Seronorm Trace Elements Serum L-1 ( firma: LGC Standards nr kat.: SERO201405), 1 op 3. Seronorm Trace Elements Serum L-2 ( firma: LGC Standards nr kat.: SERO203105), 2 op. Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Integra : 1. Reagent reservoirs for multichannel pipettes (25ml), sterile, 200 szt. ( firma: Integra nr kat.: 4312), 3 op. Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen: 1. QIAquick Gel Extraction Kit (50) ( firma: Qiagen nr kat.: 28704), 1 op Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen : 1. SuperScript IV First-Strand Synthesis System, 50 reactions ( firma: Invitrogen nr kat.: 18091050), 1op. Zadanie nr 7 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco: 1. RPMI 1640 Medium, GlutaMAX supplement, bez HEPES op./500ml ( firma: Gibco nr kat.: 61870036), z minimum 9 miesięcznym terminem ważności, 6 op. 2. Trypsin-EDTA 0,25% (1X), 100 ml ( firma: GIBCO nr kat.: 25300-054) Termin ważności minimum rok, 1 op 3. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), op. 500 ml ( firma: Gibco nr kat.: 41966029) Termin ważności minimum rok, 3 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 06.10.2021 ., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-10-01 AW

Ogłoszenie o zamowieniu, znak sprayw DZ-220/237/21
>ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na usługę niżej opisaną :

I. Opis przedmiotu zamówienia. Udostępnienie pomieszczeń oraz zwierząt do przeprowadzenia doświadczenia na świniach o masie ok. 100 kg. Wymagania: Udostępnienie 6 osobnych kojców (6 grup doświadczalnych) po 10 zwierząt w każdej grupie, możliwość podawania leków iniekcyjne i z wodą do picia, opieka nad zwierzętami i wyżywienie przez cały okres doświadczenia. Niezbędne jest przebywanie na fermie osób prowadzących doświadczenie i pobierających próbki. Po zakończeniu doświadczenia możliwość uboju 4 świń z każdej grupy doświadczalnej. Pobieranie próbek (codziennie, przez cały okres trwania doświadczenia - płyn ustny i krew przyżyciowo oraz tkanki i szczecina poubojowo). Czas trwania doświadczenia - 1 miesiąc.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 15.10.2021 ., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-10-11 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, znak sprawy DZ-220/227/21/1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 11 383 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Noack Polen Sp. z o.o , ul. Poloneza 93,02-826 Warszawa. Cena netto oferty- 4752 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Qiagen Polska Sp. z o.o , ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław . Cena netto oferty- 534,60 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa . Cena netto oferty- 3489,10 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 7 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa . Cena netto oferty- 1153,37 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2021-10-12 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA , znak sprayw DZ-220/237/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Wybrano ofertę złożoną przez: Gospodarstwo Rolne Krzysztof Kwit, Borysów 73A, 24-103 Żyrzyn. Cena netto/brutto oferty wynosi 17 000 zł/18 360 zł. Uzasadnienie oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2021-10-19 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/255/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Agilent Technologies 1. LowInput QuickAmp Labeling Kit Two-Color ( firma: Agilent nr kat.: 5190-2306), 1 op 2. Gene Expression Hybridization Kit ( firma: Agilent nr kat.: 5188-5242), 1op 3. Bovine (v2) Gene Expression 4x44K Microarray (1 slide) ( firma: Agilent Technologies nr kat.: G2519F-023647), 2 szt
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 08.11.2021 ., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-11-03 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA , znak sprawy DZ-220/255/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Wybrano ofertę złożoną przez: .Perlan Technologies Polska Sp. zo.o , ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena brutto oferty- 22 222,41 zł .
2021-11-09 AW

DZ-220/264/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Trek Diganostics 1. Gram Positive MIC Plates ( firma: TREK Diagnostic Syst nr kat.: GPALL1F), 5 op. 2. EUVENC, op. 10 płytek ( firma: Trek Diagnostic Syst), 5 op. Zadanie nr 2- materiały pomocnicze wg katalogu VWR 1. Probówki wirówkowe,sterylne w worku, 50 ml, PP, stożkowe denko, 20000×g, z drukowaną podziałką i płaską zatyczką (op. 500 szt.) ( firma: VWR nr kat.: 525-0156), 1 op. Zadanie nr 3- materiały pomocnicze wg katalogu GE Healthcare 1. Kolumny do oczyszczania DNA/RNA Microspin S-400 HR Columns ( firma: GE Healthcare nr kat.: 27-5140-01), 1 zestaw. Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1. Trypsin from porcine pancreas ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: T0303-1G), 1op. 2. Angiotensin II human ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: A9525-5X1MG), 1 op. 3. Trypsin - EDTA, 100 ml. w op. ( firma: Sigma nr kat.: T3924), 10 op. Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Medlab 1. Torebki z zamknięciem strunowym o wym.12x18 cm ( firma: MEDLAB nr kat.: 24.7018.2 ), 2 op. 2. Statyw na 60 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm, z PP ( firma: Medlab nr kat.: 28.1660.1), 2 szt. Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomed 1. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (z chlorkiem wapnia i chlorkiem magnezu), op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed Lublin), 20 op. Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Indical 1. IndiMag Pathogen Kit w/o plastics ( firma: INDICAL nr kat.: SP947257, 1 op . Zadanie nr 8- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas 1. SmaI 1200U ( firma: Fermentas nr kat.: ER0661), 1 op. Zadanie nr 9- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1. QIAamp DNA Mini Kit (250) ( firma: Qiagen nr kat.: 51306), 2 op. Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Nunc 1. butelki do hodowli 175 cm3, zakretka z filtrem ( firma: NUNC nr kat.: 178883), 2 op. Zadanie nr 11- odcznniki laboratoryjne wg katalogu Antibodies 1. anti-CD9 Antibody ( firma: www.antibodies-online.com nr kat.: ABIN2472773), 1 szt. Zadanie nr 12 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Eurx 1. OptiTaq DNA Polymerase (1000 u) ( firma: EURx nr kat.: E2600-02), 1 op. Zadanie nr 13- odczynniki laboratoryjne wg katalogu ThermoFisher 1. CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent ( firma: ThermoFisher nr kat.: C10723), 2 op. Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu NZyTech 1. NZY5alfa Competent Cells, nzytech genes and enzymes, 40 rekacji , nr kat MB00402, 1 zestaw.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 22.11.2021 ., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-11-17 AW

Informacja o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-220/264/21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: .Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena brutto oferty- 1340,70 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 9 Wybrano ofertę złożoną przez: .Qiagen Polska Sp. z o.o , ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław. Cena brutto oferty- 6730,56 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: .Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena brutto oferty- 900,36 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 12 Wybrano ofertę złożoną przez: .Eurx Sp. zo.o , ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto oferty- 738 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 13 Wybrano ofertę złożoną przez: .Abo sp. zo.o , ul. J.Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk. Cena brutto oferty- 785,97 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Pozostałe oferty: - Labiol.pl E.Zysk-Puda, ul. elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty- 1517,82 zł.
2021-11-29 AW

Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-220/64/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco 1.Difco Lactobacilli MRS Agar ( firma: Difco nr kat.: 288210, 2op. Zadanie nr 2- materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas 1. dNTP Mix, 10mM each 5X1.0ml ( firma: Fermentas nr kat.: R0193), 1 op. Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1.Cefoxitin sodium salt, masa 449.43 Da ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: C4786-1G), 1op. 2.Roquefortine C ( firma: Sigma - Aldrich nr kat.: SML0406-500UG), 1 szt. 3.Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 10 op. 4.jodek propidyny ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: P4864-10ML, 4 op. 5.Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, op./20testów (firma: Sigma nr kat.: APOAF), 4 op. Zadanie nr 4- materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB 1.pudełko (statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 2 ml z przykrywką z numeracją otworów ( firma: MEDLAB nr kat.: 26.9081.2), 5 szt. 2.Szalki Petriego 60 x ok. 16mm bez żeber wentylacyjnych, pakowane po 15 szt. op./500szt. ( firma: MEDLAB nr kat.: 51.0061.0S), 2 op. 3.Probówki o poj. 4 ml okrągłodenne, z korkiem, sterylne, op.400szt, nr kat. 20.1204.0S ( firma: MEDLAB nr kat.: 20.1204.0S), 3 op. Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Trek Diagnostic Syst 1.EUVENC, op. 10 płytek ( firma: Trek Diagnostic Syst) data ważności co najmniej do stycznia 2023 roku, 10 op. Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Romer Labs 1.Ergotaminine ( firma: RomerLabs nr kat.: 002075), 1 op. 2.Aflatoxin B2 op./5 mg ( firma: RomerLabs nr kat.: 10000312, 1 op. 3.Aflatoxin G2 op./5 mg ( firma: RomerLabs nr kat.: 10000314), 1 szt 4.Beauvericin op./ 1 ml ( firma: RomerLabs nr kat.: 10002867), 1 op. 5.Tenuazonic acid 1 ml (RomerLabs) ( firma: RomerLabs nr kat.: 10002868), 1 szt. Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy LGC STANDARDS/DREHRENSTORFER 1.Zearalenone 13C18 25 ug/ml in acetonitrile (op- 1,2 ml) ( firma: LGC STANDARDS/DREHRENSTORFER nr kat.: DRE-A17947410AL-25), 1 op. Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Insatex 2.Strzykawka automatyczna 2 ml z nasadką Luer Lock ( firma: Insatex nr kat.: 23121), 4 szt. Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR 1.FILTR STRZYKAWKOWY VWR CA 0,45;M/25MM ST ( firma: VWR nr kat.: 514-0063), 5 op. Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu firmy BD 1.Sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 25ml, op/200 szt ( firma: BD nr kat.: 357525), 5 op. 2.sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 50 ml, pakowane indywidualnie, 100 szt./op ( firma: BD nr kat.: 356550), 5 op. Zadanie nr 11- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent 1.Agilent RNA 6000 Nano Reagents ( firma: Agilent nr kat.: 5067-1512), 1 op. Zadanie nr 12- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel 1.NucleoSpin RNA Plus (250) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740984.250), 1 op. Zadanie nr 13- materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global 1.Influenza D virus, strain D/Germany/BH04/16-23 ( firma: European Virus Archive - Global nr kat.: 022V-04096), 1 op. Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed 1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Proszę, aby butelki posiadały zamknięcie gumowym korkiem., 50 op. Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bionovo 1.komora Stain Tray z ABS do barwienia na 20 szkiełek podstawowych ( firma: Bionovo nr kat.: 2-1879), 3 szt. Zadanie nr 16- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries 1.Trypan Blue Solution 5mg/l (roztwór błękitu trypanu) ( firma: BI Biological Industries nr kat.: 03-102-1B), 1 op. Zadanie nr 17- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1.QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) ( firma: Qiagen nr kat.: 204743), 3 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2022 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-03-11 AW

informacja o udzieleniu zamówienia, DZ-220/64/22
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco Brak ofert Zadanie nr 2- materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk za cenę 1743,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich Wybrano ofertę złożoną przez firmę: ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń za cenę 16 000,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Pozostałe oferty: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk za cenę 16506,90 zł netto. Zadanie nr 4- materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB Brak ofert Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Trek Diagnostic Syst Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań za cenę 4290,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Romer Labs Wybrano ofertę złożoną przez firmę: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki za cenę 9346,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy LGC STANDARDS/DREHRENSTORFER Wybrano ofertę złożoną przez firmę: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki za cenę 3138,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Pozostałe oferty: Oferta Firmy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń za cenę 3750,00 zł netto. Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Insatex Brak ofert Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Avantor delivered by vwr, VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk za cenę 600,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu firmy BD Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Grażyna Konecka DIAG-MED, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków za cenę 2866,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 11- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa za cenę 2389,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 12- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel Wybrano ofertę złożoną przez firmę: AQA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.j., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa za cenę 4920,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Pozostałe oferty: Oferta Firmy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń za cenę 5350,00 zł netto. Zadanie nr 13- materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global Brak ofert Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed Brak ofert Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bionovo Wybrano ofertę złożoną przez firmę: ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń za cenę 3750,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 16- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries Brak ofert Zadanie nr 17- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: QIAGEN POLSKA SP. Z O.O. ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław za cenę 12465,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2022-03-22 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/89/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco 1.Difco Lactobacilli MRS Agar ( firma: Difco nr kat.: 288210), 2op. Zadanie nr 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas 1. 50X TAE Electrophoresis Buffer, op/1000ml ( firma: Fermentas nr kat.: B49), 1op. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1. 1.Ractopamine-d5-HCl (0,1mg), 1 op. 2. Casein from bovine milk ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: C7078-500G), 1 op. 3. Anti-Horse IgG (whole molecule)Peroxidase antibody produced in rabbit, op./1 ml ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: A6917-1ML), 1 op. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma 1. TRI Reagent LS 100ML ( firma: SIGMA nr kat.: T3934), 1 op. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB 1.pudełko (statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 2 ml z przykrywką z numeracją otworów ( firma: MEDLAB nr kat.: 26.9081.2), 5 szt. 2.Szalki Petriego 60 x ok. 16mm bez żeber wentylacyjnych, pakowane po 15 szt. op./500szt. ( firma: MEDLAB nr kat.: 51.0061.0S), 2 op. 3.ML 100 ul z zakończeniem kapilarnym 4 ul (op. 500 szt) ( firma: MEDLAB nr kat.: 80.0104.0 ), 2op. 4. Końcówki o poj. do 200 ul z kapilarnym zakończeniem o poj. 4 ul, 500 szt. ( firma: Medlab nr kat.: 80-0104-0), 2 op. Zadanie nr 6 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR 1.Kwas Azotowy 67% NORMATOM do analizy śladowej 1 x op./2,5 L ( firma: VWR nr kat.: 83872.330), 1 op. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent 1.Filter, oil mist, for MS40+ pump (Agilent 8900) ( firma: Perlan Technologies Polska Sp. z o. o.Agilent nr kat.: G1960-80039), 1 szt. 2. AVF Platinum Oil (Agilent 8900) ( firma: Perlan Technologies Polska Sp. z o. o.Agilent nr kat.: X3760-64004), 2 l. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel 1.NucleoSpin Blood QuickPure Kit (50) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740569.50), 6 op. Zadanie nr 9 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global 1.Influenza D virus, strain D/Germany/BH04/16-23 ( firma: European Virus Archive - Global nr kat.: 022V-04096), 1 op. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed 1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Proszę, aby butelki posiadały zamknięcie gumowym korkiem., 50 op. Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries 1.Trypan Blue Solution 5mg/l (roztwór błękitu trypanu) ( firma: BI Biological Industries nr kat.: 03-102-1B), 1 op. Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1. intype IC-DNA (Control DNA for real-time PCR - amplification control/ positive control for DNA extraction) ( firma: QIAGEN nr kat.: 289980), 1 op. Zadanie nr 13 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research 1.DNA/RNA Shield,op/250 ml ( firma: Zymo Research nr kat.: R1100-250 ), 5 op. 2.Direct-zol RNA MiniPrep 50 preps ( firma: Zymo Research nr kat.: R2050), 1 op. Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven 1.Ractopamine hydrochloride, (100mg) ( nr kat.: 34198),1op. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh 1.Potasu chlorek, czda op./ 500g ( nr kat.: 739740114), 1 op. 2.Sodu diwodorofosforan 1.hydrat, (500g) ( nr kat.: 799180111), 1op. 3.Sodu węglan, czda op./ 0,5 kg) ( nr kat.: 810560119), 1 op. 4.Sodu wodorowęglan czda (0,5 kg) ( nr kat.: 810530115), 1op. 5.chlorek magnezu 6 hydrat. CZDA; op/500g ( firma: Avantor Materials/POCH nr kat.: 612050110 ), 1op. Zadanie nr 16 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy BIOSPACE 1.Eza bakteriologiczna o poj. 1 ul z igłą, sterylna, z polistyrenu, indywidualnie pakowana ( firma: BIOSPACE nr kat.: 11/OS1-1), 200 szt. Zadanie nr 17 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el 1.Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA ( firma: Lab-el nr kat.: LB-103), 3 szt. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad 1.TEMED, op. 5 ml ( firma: Bio-rad nr kat.: 161-0800), 1 op. 2.Płytki szklane wewnętrzne, 16 cm, 2 szt. ( firma: Bio-Rad nr kat.: 170-9215), 2 zest. 3.Płytki szklane zewnętrzne, 16 cm, 2 szt. ( firma: Bio-Rad nr kat.: 170-9216), 2 zest. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk 1.Bufor obciążający (loading buffer) x6 (1ml) ( firma: Kucharczyk nr kat.: 200-145), 4 op. 2.pudełka plastikowe 81 z pokrywą ( firma: kUCHARCZYK nr kat.: 150-104), 10 szt. Zadanie nr 20 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific 1. HPLC Column Hypersil GOLD C18 100x2.1mm 1.9mikro m ( firma: Thermo Fisher Scientific nr kat.: TF25002-102130), 1 szt Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen 1.Platinum Tag DNA Polymerase, 600 reakcji ( firma: Invitrogen nr kat.: 10966034), 1 op. 2. TURBO DNase kit z buforem (2 U/ul) ( firma: Invitrogen nr kat.: AM 2238), 2 op. Zadanie nr 22 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf 1. probówki Eppendorf Low Binding, poj 1,5 ml, op. 250 szt ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030108.051), 3 szt. Zadanie nr 23 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Pol Plastic Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, op./600szt, tworzywo: PS, bez wentylacji, certyfikat jałowości ( firma: Pol Plastic / NOEX nr kat.: BH900125SQ), 5 op. Zadanie nr 24 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius 1.Filtry strzykawkowe sterylne o śr. 0,45 mm, opak./ 50 szt., Sartorius ( firma: Sartorius nr kat.: 16555K),1 op. Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega 1.RNase One Ribonuclease (1000 U) ( firma: Promega nr kat.: M4261, 2 op.) Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina 1.Illumina Ribo-Zero Plus rRNA Depletion Kit (16 Samples) ( firma: Illumina nr kat.: 20040526), 1 op. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche 1.cOmplete, Mini, EDTA-free, 30 tabletek ( firma: Roche nr kat.: 04693159001), 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 06.04.2022 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-04-01 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DZ-220/89/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Inter-Chem Poznań Sp. z o. o. za cenę 940,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska Sp. z o.o. za cenę 466,80 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 3030 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 1050 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Medlab-Products Sp. z o.o. za cenę 1786,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 6 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o. za cenę 1065,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Perlan Technologies Polska Sp. z o. o. za cenę 1533,40 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 2880,00 zł netto. 2 Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 9 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global Brak ofert Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed Brak ofert Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries Brak ofert Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Brak ofert Zadanie nr 13 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research Brak ofert Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven Brak ofert Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Alfachem Sp. z o.o. za cenę 301,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 16 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy BIOSPACE Brak ofert Zadanie nr 17 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el Brak ofert Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad Wybrano ofertę złożoną przez firmę: BIO-RAD Polska Sp. za cenę 1696,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk Brak ofert Zadanie nr 20 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o. za cenę 2050,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska Sp. z o.o. za cenę 3741,12 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 22 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o. za cenę 183,90 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 23 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Pol Plastic Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Alfachem Sp. z o.o. za cenę 1160,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. 3 Zadanie nr 24 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 220,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Oferta Firmy Alfachem Sp. z o.o. na zadanie 24 została odrzucona, ponieważ była niezgodna z treścią zapytania. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych (pkt VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty). Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Promega GmbH za cenę 1178,20 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Analityk Ewa kowalczyk za cenę 4612,73 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 890,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2022-04-11 AW

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odczynników laboratorynych i materiałów pomocniczych , znak sprawy DZ-220/121/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB 1.Probówki typu eppendorf o poj. 2ml, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem, autoklawowalne, op./500szt ( firma: Medlab nr kat.: 25-2000-1), 3 op. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed 1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Zamknięcie gumowym korkiem, termin przydatności co najmniej do końca roku., 120 op. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1. intype IC-DNA (Control DNA for real-time PCR - amplification control/ positive control for DNA extraction) ( firma: QIAGEN nr kat.: 289980), 1 op. 2.Hot Star Taq Master Mix Kit (1000U) ( firma: Qiagen nr kat.: 203445), 1 op. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Qiagen 1.Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250), 250 strips of 4 tubes and caps for 1000 reactions ( firma: Qiagen nr kat.: 981103), 2 op. Zadanie nr 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research 1.DNA/RNA Shield,op/250 ml ( firma: Zymo Research nr kat.: R1100-250 ), 5 op. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven 1.Ractopamine hydrochloride, (100mg) ( nr kat.: 34198),1op. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh 1.Formaldehyd 36-38% (Formalina), op./1 L ( nr kat.: 432173111), 1 op. Zadanie nr 8 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el 1.Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA ( firma: Lab-el nr kat.: LB-103), 3 szt. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad 1.FAM PrimePCRtm 8482 Probe Assay: BETA-ACTIN, Pig 500x20ul Reactions ( firma: BIORAD nr kat.: 10042982), 2 szt. 2. SsoAdvanced Universal Probes Supermix, 500 x 20 ul rxns, 5 ml (5 x 1 ml) ( firma: BIORAD nr kat.: 1725281), 2 op. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk 1.Bufor obciążający (loading buffer) x6 (1ml) ( firma: Kucharczyk nr kat.: 200-145), 4 op. Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific 1.Goat anti-mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed secondary Antibody; PE ( firma: Thermo Fisher Scientific nr kat.: P-852), 1 szt. Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen 1.Influenza A NP Monoclonal Antibody (D67J), FITC / 100 ug ( firma: Invitrogen/Thermo Fisher Scientific nr kat.: MA1-7322), 1op. 2. SuperScript IV One-Step RT-PCR System, 100 reakcji ( firma: Invitrogen nr kat.: 12594100), 1 op. 3. Porcine Circovirus Type 2 Replicase Polyclonal Antibody, 100ul ( firma: Invitrogen/Thermo Fisher Scientific nr kat.: PA5-112014), 1 szt. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf 1.Rynienki z polipropylenu na odczynniki, autoklawowalne ( do pipety wielokanałowej) op. 10 szt ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030 058 607), 4 op. 2. Eppendorf tubes 5.0ml, screw caps, 200 szt./op. ( nr kat.: 0030 122.305), 3 op. Zadanie nr 14 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC 1.PRRSV Monoclonal antibody SDOW17-F, FITC-conjugate ( firma: Research Technology Innovation LLC. nr kat.: SDOW17-F), 1 szt. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina 1.iSeq 100 i1 Reagent v2 (300-cycle) 4 pack ( firma: Illumina nr kat.: 20031374), 1 op. Zadanie nr 16 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ID-VET 1.ID Screen West Nile IgM Capture ELISA kit ( nr kat.: WNIGM-4P), 1 op. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Life Technologies 1. E-GELs 2% (18/PK) ( firma: Life Technologies nr kat.: G501802), 1 op. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics 1.FITC Rabbit anti-mouse Ig ( firma: BioX Diagnostics nr kat.: BIO305), 1 op. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco 1.TPB (1x) Tryptose Phosphate Broth, op./100 ml ( firma: Gibco nr kat.: 18050-039), 1 op. Zadanie nr 20 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy EQUIMED 1.pojemnik na mocz polipropylenow, 120 ml jalowy, op/50szt ( firma: EQUIMED nr kat.: 70133110000), 1 op. Zadanie nr 21 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA 1.cryobank-system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, kolor korka - mieszany, 64 fiolki w op. ( firma: MAST DIAGNOSTICA nr kat.: 291709), 1 op. 2.cryobank-system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, kolor korka - żółty, 64 fiolki w op. ( firma: Mast Diagnostica nr kat.: 291703), 1 op. Zadanie nr 22 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Graso 1.Cryobank - Storage Box - statyw czerwony ( firma: Graso nr kat.: 291691), 1 op. Zadanie nr 23 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology 1.Genomic Mini AX BACTERIA (60) ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 060-60), 1 op. 2.Genomic Mini AX BLOOD (60)( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 052-60), 1 op. 3.Total RNA Mini (100) ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 031-100), 1 op. 3.DNAza I. Wolna od RNAzy. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl. ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 1009-100 ), 1 op. 4.Total RNA Midi ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 032-20 ), 2 op. 5.Clean-Up RNA Concentrator ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 039-100C ),1 op. Zadanie nr 24 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy R-Biopharm 1.SureFood® ANIMAL ID Pork IAAC ( firma: R-Biopharm nr kat.: Art. No.: S6114), 2 szt. Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Cytiva 1.TempliPhi 100 Amplification Kit ( firma: Cytiva nr kat.: GE25-6400-10), 1 op a'100 rcji Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara 1.EmeraldAmpMax PCR Master Mix, 160 reakcji ( firma: Takara nr kat.: RR320A), 2op. 2. PrimeScript High Fidelity RT-PCR Kit, 50 reakcji ( firma: Takara nr kat.: R022A), 2op. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI 1.Monoclonal Antibody: SDOW17 ( firma: RTI nr kat.: SDOW17-A 1009282), 1 op. Zadanie nr 28 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource 1.Mouse Influenza A virus Nucleoprotein Monoclonal Antibody, (AF405), 0.1 mL ( firma: MyBioSource nr kat.: MBS8538390), 1 szt.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 09.05.2022 r., godz.12.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-05-04 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dziedziny nauki DZ-220/121/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Medlab-Products Sp. z o.o. za cenę 167,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed Jedyna oferta Firmy Farmator Sp. z o.o. na zadanie 2 została odrzucona, ponieważ była niezgodna z treścią zapytania. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych (pkt VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty) ponadto oferta znacząco przekraczała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie nr 3a - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Qiagen Polska Sp. z o.o. za cenę 3146,40 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Qiagen Polska Sp. z o.o. za cenę 1830,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 8 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Lab-el Elektronika Laboratoryjna A. Łobzowski, M. Łobzowska Sp. j. za cenę 940 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska sp. z o.o. za cenę 1301,74 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska sp. z o.o. za cenę 7143,84 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International sp. z o.o. za cenę 1036,48 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 14 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Analityk Ewa Kowalczyk za cenę 11912,62 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 16 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ID-VET Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Animal Trade sp. z o.o. za cenę 7560,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Life Technologies Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska Sp. z o.o. za cenę 1231,40 zł netto Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 20 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy EQUIMED Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 21 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 22 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Graso Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 23 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology Wybrano ofertę złożoną przez firmę: A&A Biotechnology S.C. za cenę 3519,30 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 24 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy R-Biopharm Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Fabimex Więcek Sp. J. za cenę 7800,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Cytiva Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Inter-Chem Poznań sp. z o.o. za cenę 1490,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 28 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert.
2022-05-10 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/145/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1. intype IC-DNA (Control DNA for real-time PCR - amplification control/ positive control for DNA extraction) ( firma: QIAGEN nr kat.: 289980), 1 op. 2. RNeasy Midi Kit (50) ( firma: Qiagen nr kat.: 74104), 1 op. 3.QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) ( firma: Qiagen nr kat.: 204743), 2 op. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research 1.DNase I Set ( firma: Zymo Research nr kat.: E1010) Termin ważności minimum 9 m-cy, 1 op Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven 1.Ractopamine hydrochloride, (100mg) ( nr kat.: 34198),1op. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh 1.Formaldehyd 36-38% (Formalina), op./1 L ( nr kat.: 432173111), 1 op. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Brand 1.Pipeta tłokowa 12-kanałowa transferpette 10 - 100ul ( firma: Brand nr kat.: 2703728), 1 szt. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad 1.FAM PrimePCRtm 8482 Probe Assay: BETA-ACTIN, Pig 500x20ul Reactions ( firma: BIORAD nr kat.: 10042982), 2 szt. 2. SsoAdvanced Universal Probes Supermix, 500 x 20 ul rxns, 5 ml (5 x 1 ml) ( firma: BIORAD nr kat.: 1725281), 2 op. Zadanie nr 7 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bio-rad 1. Zestaw do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT System, z tacką 15x10cm, stolikiem i grzebieniami ( firma: Bio-Rad nr kat.: 170-4469), 1 szt. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk 1.Bufor obciążający (loading buffer) x6 (1ml) ( firma: Kucharczyk nr kat.: 200-145), 4 op. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific 1.GeneJET PCR Purification Kit (50) ( firma: Thermo Scientific™ nr kat.: K0701), 2 szt. 2.DH5α Competent Cells; High Efficiency ( firma: Thermo Scientific nr kat.: 16512160), 1 op. 3.Gibco DMEM, low glucose, pyruvate, no glutamine, no phenol red, op./500 ml ( firma: ThermoFisher Scientific nr kat.: 11054020), 5 op. Zadanie nr 10 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific 1.Pipeta tłokowa wielokanałowa Finnpipette F1 12-channel 5-50 ul ( firma: Thermo Scientific nr kat.: 4661050), 1 szt Zadanie nr 11 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf 1.probówki Eppendorf Low Binding, poj 1,5 ml, op. 250 szt ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030108.051), 10 op. 2.pipeta automatyczna Research Plus o zmiennej objętości i zakresie 0,5-10 ul ( firma: Eppendorf nr kat.: 3120 000.020), 1 szt. 3.Pipeta automatyczna Eppendorf Research o zmiennej objętości i zakresie 1-10 ml ( firma: Eppendorf nr kat.: 3111 000.181), 1 szt. 4.Eppendorf Research pipeta 12-kanałowa o zakresie 30-300ul ( firma: Eppendorf nr kat.: 3122 000.060), 1 szt. 5.Pipeta Research Plus 100-1000 ul ( firma: Eppendorf nr kat.: 3120 000 062), 2 szt. 6.pipeta Reference2 20-200 ul ( firma: eppendorf nr kat.: 4920 000 067), 2 szt. 7. Pipeta automatyczna poj. 20-200 ul ( firma: Eppendorf nr kat.: 3120000054)1 szt. Zadanie nr 12 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC 1.PRRSV Monoclonal antibody SDOW17-F, FITC-conjugate ( firma: Research Technology Innovation LLC. nr kat.: SDOW17-F), 1 szt. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy KNF Neuberger GmbH 1.Membranowa pompa próżniowa, Typ: N 022 ( firma: KNF Neuberger GmbH nr kat.: N 022 AN.18), 1 szt. Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics 1.FITC Rabbit anti-mouse Ig ( firma: BioX Diagnostics nr kat.: BIO305), 1 op. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco 1.TPB (1x) Tryptose Phosphate Broth, op./100 ml ( firma: Gibco nr kat.: 18050-039), 1 op. 2.bufor PBS, op./ 500 ml ( firma: GIBCO nr kat.: 10010-015, 3 op. 3.Fetal Bovine Serum FBS, op./500 ml ( firma: GIBCO nr kat.: 10270-106 ), 2 op. 4.DMEM, high glucose, HEPES (500 ml) ( firma: Gibco nr kat.: 42430025 ) Termin ważności minimum 9 m-cy, 3 op. Zadanie nr 16 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA 1.cryobank-system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, kolor korka - mieszany, 64 fiolki w op. ( firma: MAST DIAGNOSTICA nr kat.: 291709), 1 op. 2.cryobank-system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, kolor korka - żółty, 64 fiolki w op. ( firma: Mast Diagnostica nr kat.: 291703), 1 op. 3.Cryobank - Storage Box - statyw czerwony ( firma: Graso nr kat.: 291691), 1 op. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology 1.X-Gal /1g ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 2004-1), 1 op. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara 1.EmeraldAmpMax PCR Master Mix, 160 reakcji ( firma: Takara nr kat.: RR320A), 2op. 2. PrimeScript High Fidelity RT-PCR Kit, 50 reakcji ( firma: Takara nr kat.: R022A), 2op. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI 1.Monoclonal Antibody: SDOW17 ( firma: RTI nr kat.: SDOW17-A 1009282), 1 op. Zadanie nr 20 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource 1.Mouse Influenza A virus Nucleoprotein Monoclonal Antibody, (AF405), 0.1 mL ( firma: MyBioSource nr kat.: MBS8538390), 1 szt. Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Fermentas 1.dNTP Mix, 10mM each 1 ml ( firma: Fermentas nr kat.: R0192, 1 op. Zadanie nr 22 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega 1.JM109 Competent Cells ( firma: Promega nr kat.: L2005), 1 op. Zadanie nr 23 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy NUNC 1.Probówki do zamrażania w ciekłym azocie, poj. 3,6 ml, op.400 szt. ( firma: NUNC nr kat.: 379189), 1 op. 2.NUNC prob. cryotube 1,8ml, op/500 szt ( firma: NUNC nr kat.: 363401), 5 op. Zadanie nr 24 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy NUNC 1.Probówki do gł. mrożenia CryTubes, poj. 1,8 ml, op. 50 szt. ( firma: NUNC nr kat.: 375418), 150 szt. Uwaga, w przypadku tego zadania, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych . Zadanie nr 25 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy ROTH 1.Pęseta z haczykowatymi końcami, chirurgiczna, ze stali nierdzewnej, z ząbkami (firma: Roth nr kat.: 2861.1), 50 szt. 2.Pęseta anatomiczna, prosta, końce zaokrąglone, dł. 200 mm ( firma: ROTH nr kat.: 2692.1), 20 szt. 3.Szpatułka dwustronna z łopatką 150/9 ( firma: Roth nr kat.: ROTH-3207.1), 2 szt. Zadanie nr 26 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Aesculap-Chifa 1. nożyczki chirurgiczne 10,5 cm ostrokończyste, ostre końce (jm.: szt. firma: Aesculap-Chifa nr kat.: NS-022-105-PMS ( firma: Aesculap-Chifa nr kat.: NH-022-105-PMS), 20 szt. Zadanie nr 27 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy SIGMED 1.skalpel jednorazowy sterylny, rozmiar 20, 10szt w op ( firma: SIGMED nr kat.: C012200),18 szt. Zadanie nr 28 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biochrom AG 1.Non-essential amino acids (NEA) op./100 ml ( firma: Biochrom AG nr kat.: K 0293), 2 szt. Zadanie nr 29 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ATCC 1.Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM) ( firma: ATCC nr kat.: 30-2003), 500 ml/ ilość 3 szt Zadanie nr 30 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche 1.KAPA HyperCapture Bead Kit, 24 reakcji ( nr kat.: 09075780001), 1op. 2.KAPA HyperCapture Reagent Kit, 24 reakcji ( nr kat.: 09075810001), 1 op. 3. KAPA Probes Resuspension Buffer, 1ml ( nr kat.: 09075879001), 1 op. 4. KAPA Hybrid Enhancer Reagent ( firma: Roche nr kat.: 09075763001), 1 op. 5. KAPA HyperCap SARS-CoV-2 panel 12 reakcji ( firma: Roche nr kat.: 09 436 499 001), 1 op. Zadanie nr 31 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Phenomenex 1.Kolumienki strata X, 33 um, (200mg/6ml) ( firma: Phenomenex nr kat.: 8B-S100-FBJ), 7 op. 2. Kolumna Luna C18(2) ( firma: Phenomenex nr kat.: 00F4251-B0), 3 szt. 3. Kolumna chromatograficzna Kinetex 2.6 um XB-C18 100A, 100x2.1mm ( firma: Phenomenex nr kat.: 00D-4496-AN ), 2 szt. 4.Kolumna Kinetex 1.7u HILIC 100A 100 x 2.1 mm(1) ( firma: Phenomenex nr kat.: PHX-00D-4474-AN), 2 szt. 5.Holder ULTRA do przedkolumny (2.1 x 4.6 mm) ( firma: PHENOMENEX nr kat.: PHX-AJO-9000), 2 szt. 6.Luna Omega 1.6 um Polar C18 100 A LC Column 100 x 2.1 mm ( firma: Phenomenex nr kat.: 00D-4748-AN), 2 szt. 7. kolumienki strata-X 33 um 200mg / 3 ml Polymeric Reversed Phase, 50 szt. w op. ( firma: Phenomenex nr kat.: 8B-S100-FBJ), 1 op. Zadanie nr 32 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent 1.Agilent RNA 6000 Nano Ladder. Ladder only. ( firma: Agilent nr kat.: 5067-1529), 1 op. 2.Agilent RNA 6000 NaNo Kit ( firma: Agilent nr kat.: 5067-1511), 1 op. 3.Poroshell 120, EC-C18 (2.7um 2.1x150mm) ( firma: Agilent nr kat.: 693775-902), 2 szt. 4.Agilent RNA 6000 NaNo Kit ( firma: Agilent nr kat.: 5067-1511), 1 op. Zadanie nr 33 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Agilent 1.Kolumna chromatograficzna SB-C18 1,8um 2,1x50mm ( firma: Agilent nr kat.: 827700-902), 5 szt. Zadanie nr 34 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Restek 1.filtry strzykawkowe PVDF 13mm, 0,22um ( firma: Restek nr kat.: 26150), 30 op. Zadanie nr 35 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ABSCIEX 1.Standard Chemical Kit ( firma: ABSCIEX nr kat.: 4406127),1 op. Zadanie nr 36 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Shimadzu - Shim-pol 1.SUS tubing HP OUT (0.1 × 600 mm) - kapilara laczaca HPV z kolumna - chromatograf Nexera X2 ( firma: Shimadzu - Shim-pol nr kat.: 228-53184-91), 1 szt. Zadanie nr 37 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Polgen 1.Probówki 5 ml typu Eppendorf, sterylne ( firma: Polgen nr kat.: 1410-S0), op/4op.x 50 szt./, ilośc 7 op. Zadanie nr 38 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius Filtry strzykawkowe, wielkość porów 0,2 ľm, sterylne, pakow. indywiualnie, 50 szt./op. ( firma: Sartorius nr kat.: 16532 K), 1 op. Zadanie nr 39 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Chromacol 1.Fiolki_03-FISV(A) 300µL glass insert, fused into an amber 2mL screw top vial. 12 x 32mm ( firma: Chromacol nr kat.: 03-FISV(A)), 2 op. Zadanie nr 40 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lamaplast 1.pojemnik HDPE cylindryczny z nakrętką 250 ml, nieprzeźroczysty, średnica pojemnika 67mm, wysokość 90mm, średnica szyji 50mm. ( firma: Lamaplast nr kat.: Archem: 1565), 50 szt. Zadanie nr 41 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kartell 1.Pojemnik HDPE cylindryczny z nakrętką 1000ml, nieprzeźroczysty, średnica pojemnika 111mm, wysokość 128mm, średnica szyi 85mm. ( firma: Kartell nr kat.: 1567), 50 szt. Zadanie nr 42 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Sigma-Aldrich 1.Aluminum oxide activated, neutral, Brockmann I, 100 g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 199974-100G), 1 op. 2.Aluminum oxide activated, basic, Brockmann I, 100 g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 199443-100G), 1 op. 3.Aluminum oxide activated, acidic, Brockmann I, 100 g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 199966-100G), 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 26.05.2022 r., godz.12.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-05-23 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DZ-220/145/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę Firmy Qiagen Polska Sp. z o.o., Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław Cena oferty – 9 852,60 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 1a - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę Firmy In2Lab Sp. z o.o., ul. Ziemowita 2/2 , 20-830 Lublin Cena oferty – 1 447,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research Wybrano ofertę Firmy TK Biotech sp. z o.o., Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa Cena oferty – 465,63 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 850,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Brand Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 3 200,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad Wybrano ofertę Firmy Bio-Rad Polska sp. z o.o. ,ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Cena oferty – 5 138,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 7 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bio-rad Wybrano ofertę Firmy Bio-Rad Polska sp. z o.o. ,ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Cena oferty – 2 736,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 10 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 3 850,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 11 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf Wybrano ofertę Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów Cena oferty – 11 000,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 12 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 4 633,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy KNF Neuberger GmbH Wybrano ofertę Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów Cena oferty – 2 682,93 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 16 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology Wybrano ofertę Firmy A&A Biotechnology , Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia Cena oferty – 382,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara Wybrano ofertę Firmy BIOKOM System sp. z o.o. sp.k., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy Cena oferty – 4 723,60 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 4 633,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 20 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource Wybrano ofertę Firmy Prospecta sp. z o.o., ul. Barborki 8, 04-511 Warszawa Cena oferty – 3 400,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Fermentas Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 22 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega Wybrano ofertę Firmy Promega GmbH Joanna Krzyżanowska, Cena oferty – 832,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 23 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy NUNC Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 5 430,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta Firmy Biokom System M. Sidor sp.j. na zadanie 23 została odrzucona, ponieważ była niezgodna z treścią zapytania. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych (pkt VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty). Zadanie nr 24 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy NUNC Wybrano ofertę Firmy Biokom System , ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy Cena oferty – 294,40 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 25 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy ROTH Postępowanie unieważniono, gdyż jedyna złożona oferta znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Zadanie nr 26 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Aesculap-Chifa Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 27 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy SIGMED Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 28 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biochrom AG Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 29 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ATCC Wybrano ofertę Firmy LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki Cena oferty – 747,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 30 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche Wybrano ofertę Firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, Kiełpin, 00-728 Warszawa Cena oferty – 11 102,20 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 31 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Phenomenex Wybrano ofertę Firmy Phenomenex Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181a, 02-222 Warszawa Cena oferty – 28 925,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 32 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę Firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, Kiełpin, 02-785 Warszawa Cena oferty – 17 883,3 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 33 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę Firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, Kiełpin, 02-785 Warszawa Cena oferty – 13 000,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 34 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Restek Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 10 350,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 35 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ABSCIEX Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 2 830,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 36 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Shimadzu - Shim-pol Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 37 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Polgen Wybrano ofertę Firmy Polgen Sp. z o.o. – sp.k., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź Cena oferty – 1 528,38 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 38 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznań Cena oferty – 415,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 39 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Chromacol Wybrano ofertę Firmy Anchem plus M. Malczewski, ul. gen.T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa Cena oferty – 1 900,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 40 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lamaplast Wybrano ofertę Firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łodzki Cena oferty – 210,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 41 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kartell Wybrano ofertę Firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łodzki Cena oferty – 315,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 42 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Sigma-Aldrich Wybrano ofertę Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów Cena oferty – 600,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2022-06-01 AW

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odczynników laboratorynych i materiałów pomocniczych , znak sprawy DZ-220/175/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- materiały pomocnicze wg katalogu Nunc : 1. Probówki do gł. mrożenia CryTubes, poj. 1,8 ml, op. 50 szt. ( firma: NUNC nr kat.: 375418), 147 op. Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Promega 1.PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate) 5mg ( firma: Promega nr kat.: V1171), 1 op. Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Svanovir 1. SVANOVIR TGEV/PRCV-Ab ( firma: SVANOVIR nr kat.: SV-104909), 6 szt Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1. Random Hexamers (50 uM) ( firma: Invitrogen nr kat.: N8080127), 5 szt. Zadanie nr 5 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Mar-four 1. ALcian Blue ph2,5 ( firma: MAR-FOUR nr kat.: BIO-04-160802), 1 op Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC 1. szczep Staphylococcus aureus ( firma: ATCC nr kat.: ATCC BAA-1708), 1 szt . 2. Staphylococcus aureus ATCC BAA-977, 1 szt 3. Staphylococcus aureus ATCC BAA-976, 1 szt Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu BEI Resources 1. Staphylococcus aureus MN8 ( firma: BEI Resources nr kat.: NR-45918) Szczep posiadający gen tsst-1. Certyfikowany materiał odniesienia, pochodzący od producenta posiadającego akredytację ISO 17034, 1 szt. Zadanie nr 8- odczynniki laboratoryjne wg katalogu LGC Stnadards 1 Cannabinol (CBN) ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-C10946200) op. 10 mg 1,00 2 (-)-delta 8-Tetrahydrocannabinol (delta8-THC) 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A17405050ME-1000) op. 1,00 3 (-)-delta 9-Tetrahydrocannabinol (delta9-THC) 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A17405100ME-1000) op. 1,00 4 delta 9-Tetrahydrocannabinolic Acid A (THCA-A) 1000 µg/mL in Acetonitrile ( firma: LCG Standards nr kat.: DRE-A17405150AL-1000) op 1,00 5 (-)-Cannabidiol (CBD) ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-C10946000) op. 25 mg 1,00 6 Cannabigerol (CBG) 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A10946100ME-1000) op. 1,00 7 delta9-Tetrahydrocannabivarin 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A17405170ME-1000) op 1,00 8 Cannabigerolic acid (CBGA) 1000 µg/mL in Acetonitrile ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A10946120AL-1000) op. 1,00 9 Cannabidiolic acid (CBDA) 1000 µg/mL in Acetonitrile ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A10946020AL-1000) op 1 Zadanie nr 9 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Merck 1.(−)-Δ9-THC-D3 solution ( firma: Merck nr kat.: T-003-1ML), 1op Zadanie nr 10- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Supelco 1. delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A-D3 (THCA-A-D3) solution ( firma: Supelco nr kat.: T-145-1ML), 1op 2. Cannabidiol-D3 solution ( firma: Supelco nr kat.: C-084-1ML),1 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 28.06.2022 ., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-06-22 AW

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odczynników laboratorynych i materiałów pomocniczych , znak sprawy DZ-220/184/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Svanovir 1. SVANOVIR TGEV/PRCV-Ab ( firma: SVANOVIR nr kat.: SV-104909), 6 szt Zadanie nr 2 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Mar-four 1. ALcian Blue ph2,5 ( firma: MAR-FOUR nr kat.: BIO-04-160802), 1 op Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC 1. szczep Staphylococcus aureus ( firma: ATCC nr kat.: ATCC BAA-1708), 1 szt . 2. Staphylococcus aureus ATCC BAA-977, 1 szt 3. Staphylococcus aureus ATCC BAA-976, 1 szt Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu BEI Resources 1. Staphylococcus aureus MN8 ( firma: BEI Resources nr kat.: NR-45918) Szczep posiadający gen tsst-1. Certyfikowany materiał odniesienia, pochodzący od producenta posiadającego akredytację ISO 17034, 1 szt. Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu LGC Stnadards 1 Cannabinol (CBN) ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-C10946200) op. 10 mg 1,00 2 (-)-delta 8-Tetrahydrocannabinol (delta8-THC) 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A17405050ME-1000) op. 1,00 3 (-)-delta 9-Tetrahydrocannabinol (delta9-THC) 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A17405100ME-1000) op. 1,00 4 delta 9-Tetrahydrocannabinolic Acid A (THCA-A) 1000 µg/mL in Acetonitrile ( firma: LCG Standards nr kat.: DRE-A17405150AL-1000) op 1,00 5 (-)-Cannabidiol (CBD) ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-C10946000) op. 25 mg 1,00 6 Cannabigerol (CBG) 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A10946100ME-1000) op. 1,00 7 delta9-Tetrahydrocannabivarin 1000 µg/mL in Methanol ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A17405170ME-1000) op 1,00 8 Cannabigerolic acid (CBGA) 1000 µg/mL in Acetonitrile ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A10946120AL-1000) op. 1,00 9 Cannabidiolic acid (CBDA) 1000 µg/mL in Acetonitrile ( firma: LGC Standards nr kat.: DRE-A10946020AL-1000) op 1 Zadanie nr 6- materiały pomocnicze wg katalogu Thermo Scientific 1. Thermo Scientific Finntip Filtered Pipette Tips 10ml ( firma: Thermo Scientific 94052600 nr kat.: 21-377-357), op/5x24 szt, 4 op Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1. REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (48) ( firma: QIAGEN nr kat.: 150054) Termin ważności: minimum do 9.02.2023, 1 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 06.07.2022 ., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-06-30 AW

Informacja o wyniku postępowania nr 1, znak sprawy DZ-220/175/22
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Bikom systems Sp.j, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena netto oferty- 6534 zł. Dane pozostałych wykonawców: - Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty-20 416,72 zł. - Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty-6630 zł. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty- 979,60 zł. . Dane pozostałych wykonawców: -Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 2225 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Zadanie nr 9 Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 423,62 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 1635 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-07-04 AW

Informacja o wyniku postępowania nr 2, znak sprawy DZ-220/175/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH, Gutenbergring 10, 69190 Walldorf. Cena netto oferty- 1031 zł. Uzasadnienie oferty: najniższa i jedyna oferta .
2022-07-04 AW

Informacja o wyniku postępowania nr 1, znak sprawy DZ-220/184/22
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez: Inter-chem Poznań Sp. z o.o, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 1720 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 7 Wybrano ofertę złożoną przez: Qiagen polska Sp. z o.o , ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław. Cena netto oferty- 14 523,10 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-07-06 AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2, znak sprayw DZ-220/184/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Biomedica Poland Sp. z o.o , ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno. Cena netto oferty- 11 400 zł. Pozostali wykonawcy: - Inter-chem Poznań Sp.z o.o, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 15 540 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 6282,15 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-07-08 AW

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DZ-220/194/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy MasCom Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 1462,50 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę Firmy Qiagen Polska Sp. z o.o., Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław Cena oferty – 8500,0 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Sigma –Aldrich Wybrano ofertę Firmy Merck Life Science Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań Cena oferty – 16584,24 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sigma Aldrich Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Supelco Wybrano ofertę Firmy Merck Life Science Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań Cena oferty – 1588,40 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 6 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Corning Wybrano ofertę Firmy Polgen Machejko Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź Cena oferty – 300,25 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy MAR-FOUR Wybrano ofertę Firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łodzki Cena oferty – 420,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Fluka Wybrano ofertę Firmy Merck Life Science Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań Cena oferty – 1880,20 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę Firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 61-626 Poznań Cena oferty – 6724,90 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Merck Wybrano ofertę Firmy Merck Life Science Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań Cena oferty – 660,50 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 11 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Romer Labs Wybrano ofertę Firmy LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki Cena oferty – 13240,60 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Oxoid Wybrano ofertę Firmy Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań Cena oferty – 244,33 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 13 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara Wybrano ofertę Firmy Biokom Sp. z o.o. sp. k., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy Cena oferty – 13943,11 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ATCC Wybrano ofertę Firmy Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań Cena oferty – 1050,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BEI Resources Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 16 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę Firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, Kiełpin, 02-785 Warszawa Cena oferty – 51139,45 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy MP Biomedicals™ Wybrano ofertę Firmy Avantor VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk Cena oferty – 4875 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 18 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy LABE-EL Wybrano ofertę Firmy Lab-el Elektronika Laboratoryjna Andrzej Łobzowski, Maria Łobzowska Sp. j., ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły Cena oferty – 331,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Noack Wybrano ofertę Firmy Noack Polska Sp. z o.o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa Cena oferty – 890 euro/ 4282,235 zł zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 20 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biovet Inc. Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 3100,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche Wybrano ofertę Firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, Kiełpin, 00-728 Warszawa Cena oferty – 28044,38 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2022-07-19 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników
Znak sprawy: DZ-220/211/22
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników
Znak sprawy: DZ-220/211/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- zestawy diagnostyczne wg katalogu Idexx 1. Idexx BVDV p80 Ab Test 5płytkowy nr kat. P00645-5, 3 zestawy Zadanie nr 2 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Toronto Chemicals 1. sól sodowa kwasu amoksycyklinowego nr kat.: A634268, 1 op Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg ThermoFishr Scientific 1. Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, APC; op' 500ul (nr kat.:A-10931, 1 szt . Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1. QuantiTect Multiplex PCR NoROX kit (200) (nr kat.: 204743)
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 7 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agata Wawer – tel.: (81) 889 31 00, e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 08.08.2022 r., godz. 09.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-08-04 AW

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę odczynników wg kat. SBI – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-220/231/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę odczynników wg kat. SBI – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-220/231/22

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Eskulap p. j. ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice. Cena netto oferty- 12.480,00 zł./brutto – 15.350,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 1.024,00,00 zł./brutto – 1.259,52 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Zadanie nr 3 i 4
Postepowanie unieważnia się z powodu braku złożonych ofert.
2022-08-30 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/234/22

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. I. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen 1. QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) ( firma: Qiagen nr kat.: 204743), 3 op. Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg kataloguThermo Fisher Scientific 1. Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, APC; op' 500ul ( firma: ThermoFisher Scientific nr kat.: A-10931), 1 szt. 2. Qubit microRNA Assay Kits ( firma: ThermoFisher Scintific nr kat.: Q32880), 1 op. 3. S.O.C. Medium, 10 x 10 mL ( firma: Thermo Fisher Scientific nr kat.: 15544034), 1 op. 4. PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit ( firma: Thermofischer Scientific nr kat.: K210010), 2op. 5. SENSITITRE CATION ADJUSTED MUELLER HINTON BROTH IN TES (CAMHB) 100 X 11 ML ( firma: THERMO FISHER SCIENTIFIC nr kat.: T3462), 10 op. Zadanie nr 3- materiały pomocnicze wg katalogu Agilent 1. Liner,UI,splitless,single taper,GW, 5/pk ( firma: Agilent nr kat.: 5190-3163), 5 op. 2. Hybridization Gasket Slide Kit (5) - 8 microarrays per slide format ( firma: Agilent Technologies nr kat.: G2534-60014), 1op. Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Promega 1. JM109 Competent Cells ( firma: Promega nr kat.: L2005) Prosimy, aby komórki kompetentne miały możliwie jak najdłuższy termin ważności, 2 op. Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1. Ampicillin, Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: A5354), 1 op. 2. Dimetyl sulfoxide (DMSO), 100ml ( firma: SIGMA nr kat.: D 2650), 1 szt. 3. Tiamfenikol- 1 g ( firma: Sigma nr kat.: T0261), 1 op. 4. Penicillin-Streptomycin 100ml ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: P0781-100ML), 2 op. 5. 3-MC, 3-Methylcholanthrene, analytical standard 50 mg/op. ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 442388 Supelco), 1 op. 6. MCF7 Cell Line human from human breast(adenocarcinoma), ECACC ( firma: Merck/Sigma nr kat.: 86012803-1VL), 1 op. 7. Insulin from bovine pancreas, 50 mg/op. ( firma: Merck/Sigma nr kat.: I6634-50MG), 1 op. 8. Cinnamaldehyde,natural, ≥95%, FG ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: W228613-100G-K), 1 op. 9. (S)-(−)-Perillaldehyde, czystość min. 92% ( firma: Sigma Aldrich/Merck nr kat.: W355704-100G-K), 1 op. 10. Antimycin A from Streptomyces sp. Antimycin A from Streptomyces sp. ( firma: Merck nr kat.: A8674-25MG), 1 op. 11. Hydrochloric acid solution,volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free, 50 ml/op. ( firma: Supelco/Merck nr kat.: 2104-50ML), 2 op. 12. Giemsa stain, modified for in vitro diagnostic use, 0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers ( firma: Sigma Aldrich/Merck nr kat.: GS500-500ML), 1 op. 13. TRI Reagent For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets (200ML) ( firma: Sigma nr kat.: T9424-200ML), 2 op. Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Oxoid 1. Columbia Blood Agar Base, op./500 g ( firma: OXOID nr kat.: CM 0331), 1op. Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1. Eza poj. 1 ul op. a 100x10 szt ( firma: ROTH nr kat.: EA88.1), 1 op. Zadanie nr 8 - materiały pomocnicze wg katalogu Labobaza 1. Pudełka krio z PP (-90°C do +121°C) bez wkładu, zielone wymiary 133 x 133 x 52 mm, 5szt./op., Ratiolab ( firma: LABOBOZA nr kat.: 522 00 13), 2 op. Zadanie nr 9 - materiały pomocnicze wg katalogu Kucharczyk 1. Pudełko kartonowe 36 miejscowe, wymiary 133 x 133 x 70 mm, z przekładkami;do przechowywania w niskich temperaturach do 36 probówek o pojemności 5 ml ( firma: Kucharczyk techniki elektroforetyczne nr kat.: 150-109), 20 szt. Zadanie nr 10 - materiały pomocnicze wg katalogu VWR 1. FILTR STRZYKAWKOWY VWR CA 0,45;M/25MM ST ( firma: VWR nr kat.: 514-0063), 2 op. 2. Boiling stones (Anti-Bumping), granules, op. 250g ( firma: VWR nr kat.: 330093Y, 1 op. Zadanie nr 11 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sunrise Science Products 1. 2x ACCM-2, proszek do sporządzania podłoża ( firma: Sunrise Science Products, Inc. 127 Perimeter Park Rd., Suite A Knoxville, TN 37922 USA nr kat.: 4700-300), op.10x500 ml, 1 op Zadanie nr 12 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco 1. RPMI 1640 Medium, GlutaMAX supplement, bez HEPES op./500ml ( firma: Gibco nr kat.: 61870036) Prosimy o zakup odczynnika o minimum 9 miesięcznym terminie ważności, 4 op. 2. Fetal Bovine Serum FBS, op./500 ml ( firma: GIBCO nr kat.: 10270-106 ), 2 op. Zadanie nr 13 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas 1. dNTP Mix, 10mM each 1 ml ( firma: Fermentas nr kat.: R0192), 1 op. 2. Taq DNA Polymerase recombinant 500U (1U/ul) ( firma: Fermentas nr kat.: EP0404), 1 op. Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Prona 1. Agaroza BASICA LE GQT, op./100 g ( firma: Prona nr kat.: BGQT1000), 1op. Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu Macherey Nagel 1. Paski testowe, QUANTOFIX; Cyjanki, Zakres pomiaru 1 do 30 mg/L CN-; Szt./op.100 ( firma: Macherey Nagel nr kat.: 91318), 1 szt. Zadanie nr 16- materiały pomocnicze wg katalogu Waters 1. Oasis WAX 6cc CART 150mg 30μm 30/PKG ( firma: Waters nr kat.: 186002493), 4 op. Zadanie nr 17- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Bio optica 1. Formalina 10% zbuf. 20l ( firma: Bio Optica nr kat.: BIO-05-K01004), 1 op. Zadanie nr 18- odczynniki laboratoryjne wg katalogu dr. Ehrenstrofrer 1. Rotenone_op_0,25 g ( firma: Dr. Ehrenstorfer nr kat.: C16820000), 1 op 2. florfenicol ( firma: Dr. Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C13665000), 1 op. Zadanie nr 19- odczynniki laboratoryjne wg katalogu MP Biomedicals 1. EDTA disodium salt, 2% solution in PBS without Ca i Mg ( firma: MP Biomedicals nr kat.: 092820549 - 100 ml), 1 op. 2. Calcein ( firma: MP Biomedicals nr kat.: 0219016725), 1 op. Zadanie nr 20- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Environment Bio-Dtection Products 1. Zestaw SOS-ChromoTest Kit ( firma: EBPI (Environmental Bio-Detection Products Inc.) , przedstawiciel Tigret nr kat.: 5031), 2 zestawy. 2. Enzymy aktywacyjne S9 ( firma: EBPI (Environmental Bio-Detection Products Inc.) nr kat.: 5051S9), 1 zestaw. 3. SediToxTM Test kit ( firma: EBPI (Environmental Bio-Detection Products Inc.) nr kat.: 7031-1A1), 1 zestaw. 4. SediTox Test Kit ( firma: EBPI (Environmental Bio-Detection Products Inc.) nr kat.: 7031), 1 zestaw. Zadanie nr 21- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biochrom 1. Trypsyna/EDTA roztwór (0,05%/0,02%) w PBS bez Ca2+, Mg2+,100 ml ( firma: Biochrom (Polgen) nr kat.: L2153), 1 op. Zadanie nr 22-materiały pomocnicze wg katalogu Sarstedt 1. Szalki SureGrip do hodowli komórek, 100/20 mm, 10 szt/op., jałowe wg DIN EN 11137 i AAMI, niecytotoksyczne wg DIN EN ISO 10993, niepirogenne, z wypukłym pierścieniem i wytłoczeniami ( firma: producent SARSTEDT/dystrybutor www.equimed.com.pl nr kat.: 7.183.390.200 ), 10 op. 2. Szalki SureGrip do hodowli komórek, 60/15 mm, 10 szt/op., jałowe wg DIN EN 11137 i AAMI, niecytotoksyczne wg DIN EN ISO 10993, niepirogenne, z wypukłym pierścieniem i wytłoczeniami ( firma: producent SARSTEDT/dystrybutor www.equimed.com.pl nr kat.: 7.183.390.102), 10 op. Zadanie nr 23-materiały pomocnicze wg katalogu Applied biosystems 1. MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode ( firma: Applied Biosystems nr kat.: 4306737), 3 op. 2. MicroAmp Reaction Tube with Cap, 0,2 ml (op./1000 szt.) ( firma: Applied Biosystems nr kat.: N8010540), 2 op. Zadanie nr 24-materiały pomocnicze wg katalogu Phenomenex 1. Kolumienki Strata X-CW 33 u, (3ml/60mg), (50 szt/op.) ( firma: Phenomenex nr kat.: 8B-S035-UBJ), 1 op. 2. Security Guard Cartridges C18 4X2 mm (phenomenx AJO-4286) ( firma: phenomenex nr kat.: AJO-4286), 1 op. 3. Kolumna chromatograficzna Kinetex C18, 2.6 µm, 100 Å, 75 x 2.1 mm, ( firma: Phenomenex nr kat.: 00C-4462-AN), 1 szt. Zadanie nr 25-materiały pomocnicze wg katalogu Restek 1. filtry strzykawkowe PVDF 13mm, 0,22um ( firma: Restek nr kat.: 26150), 1 op. Zadanie nr 26-odczynniki laboratoryjne wg katalogu Poch 1. di-Sodu wodorofosforan bezwodny Na2HPO4, op./500 g ( firma: POCH czda nr kat.: 204855000), 1op. Zadanie nr 27-materiały pomocnicze wg katalogu Shim-pol 1. Uchwyt SecurityGuard Cartridges Kit (1) ( firma: SHIMPOL nr kat.: PHX-KJO-4282), 1 szt. Zadanie nr 28- odczynniki laboratoryjne wg katalogu MoBiTec 1. Fluo Cell Double Staining Kit (CALCEIN AM/PI) ( firma: MoBiTec nr kat.: MFP-L224), 2 op. Zadanie nr 29- materiały pomocnicze wg katalogu Merck 1. kamyczki wrzenne, granulki, op/500g ( firma: Merck nr kat.: 1079130500), 1 op. Zadanie nr 30 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Takara 1. EmeraldAmpMax PCR Master Mix, 160 reakcji ( firma: Takara nr kat.: RR320A), 4 op. Zadanie nr 31- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1. E-Gel® Double Comb Gels 16 (18 szt w op.) ( firma: Invitrogen nr kat.: G601802), 2 op. Zadanie nr 32- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Deneka Seiken 1. Receptor destroying enzyme RDE ( firma: Denka Seiken Co., Ltd.), 1op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 31 00 , e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 09.09.2022 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-09-05 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/238/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Bioanalyzer High Sensitivity DNA Analysis ( firma: Agilent nr kat.: 5067-4626), 3 op a’100 próbek.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 31 00 , e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 12.09.2022 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-09-07 AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1, znak sprawy DZ-220/234/22/12
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmBH, Gutenbergring 10, 69190 Walldorf. Cena netto oferty- 1664 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez: ARGENTA SP. Z O.O , UL. POLSKA 114, 60-401 POZNAŃ. . Cena netto oferty- 198 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 16 Wybrano ofertę złożoną przez: ANCHEM PLUS M.MALCZEWSKI, UL. GEN TADEUSZ BORA-KOMOROWSKIEGO 56, 03-982 WARSZAWA. Cena netto oferty- 3690zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie 22 Wybrano ofertę złożoną przez: SARSTEDT SP. Z O.O , UL. WARSZAWSKA 25, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO, 05-082 STARE BABICE . Cena netto oferty- 320 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie 24 Wybrano ofertę złożoną przez: PHENOMENEX LTD, ZEPPLINSTR. 5, 63742 ASCHAFFENBURG . Cena netto oferty- 4678 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 25 Wybrano ofertę złożoną przez: ANCHEM PLUS M.MALCZEWSKI, UL. GEN TADEUSZ BORA-KOMOROWSKIEGO 56, 03-982 WARSZAWA. Cena netto oferty- 450 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Pozostałe oferty: - INTER-CHEM POZNAŃ SP. Z O.O , UL. POKRZYWNO 3A, 60-315 POZNAŃ. Cena netto oferty- 490 zł. Zadanie nr 30 Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM SP. Z O.O SP.K , UL. WSPOLNA 3, 05-090 JANKI . Cena netto oferty- 1839 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-09-12 AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2, znak sprawy DZ-220/234/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Qiagen Polska Sp. z o.o , ul. Powstańców Polskich 95, 53-332 Wrocław. Cena netto oferty- 13 110 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Puławska . Cena netto oferty- 3820 zł. Informacja o ofertach odrzuconych: Odrzucona została oferta firmy Anchem Plus M.Malczewski. Wykonawca ten złożył ofertę tylko na 1 pozycję w zadaniu nr 3. Nie wyceniona został pozycja 2. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu . Zadanie nr 8 Wybrano ofertę złożoną przez: Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 180 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. zo.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk zł. Cena netto oferty- 663 Informacja o ofertach odrzuconych: Odrzucona została oferta firmy Anchem Plus M.Malczewski. Wykonawca ten złożył ofertę tylko na 2 pozycję w zadaniu nr 10. Nie wyceniona został pozycja 1. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu . Zadanie nr 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Aqua lab Sp.j , ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Cena netto oferty- 289 zł. Pozostali wykonawcy: -Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 340 zł. - Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 350 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Zadanie nr 27 Wybrano ofertę złożoną przez: Phenomenex Ltd, Zeppelinstr.5, 63741 Aschaffenburg. Cena netto oferty- 806 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 19 Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o , ul. Barbórki 8, 94-511 Warszawa. Cena netto oferty- 2390 zł. Pozostali wykonawcy: -Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 2670 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta.
2022-09-13 AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA , znak sprayw DZ-220/238/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena netto oferty – 11 022 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-09-14 AW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/265/22

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/265/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 – materiały pomocnicze wg katalogu BD Biosciences 1. BD FACSFlow (20 l) Sheath Fluid ( firma: BD Biosciences nr kat.: 342003), 1op. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC 1. Universal Mycoplasma Detection Kit, op.' 40 reakcji ( firma: ATCC nr kat.: 30-1012K, 1 zestaw Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Macherey Nagel 1. NucleoSpin Tissue (250) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740952.250), 1 op. Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Agilent Tchnologies 1.Bovine (v2) Gene Expression 4x44K Microarray (1 slide) ( firma: Agilent Technologies nr kat.: G2519F-023647), 2 szt. Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Dr. Ehrenstrofer 1.Chlorek metylortęci (CH3ClHg) ( firma: LGC Standards / Dr. Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C15100000),op/100 mg, 1 op . Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1.Chlorek rtęci (II) (HgCl2) ( firma: Sigma Aldrich / Supelco nr kat.: 1044190050), op/50 g, 1 op. Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. Probówki Safe-Lock, Eppendorf Biopur, poj 1,5 ml;op.100 szt. ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030121.589), 1 op. Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu Beckman Coulter 1. Cs, Tips, 50 uL, Sterile fltrd, 960 tips ( firma: Beckman Coulter nr kat.: B85888), 5 op 2. Cs, Tips, 190 uL, Sterile fltrd, 960 tips ( firma: Beckman Coulter nr kat.: B85911), 7 op 3. Cs, Tips, 1025 uL, sterile fltrd, 480 tips ( firma: Beckman Coulter nr kat.: B85955), 5 op Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu Integra 1. Reagent reservoirs for multichannel pipettes (25ml), sterile, 200 szt. ( firma: Integra nr kat.: 4312), 3 op. Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Nunc 1. Probówki do gł. mrożenia CryTubes, poj. 1,8 ml, op. 50 szt. ( firma: NUNC nr kat.: 375418), 100o p. Zadanie nr 11- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomaxima 1. Chromagar Acinetobacter, op./5l ( firma: BioMaxima nr kat.: AC092), 1op Zadanie nr 12- materiały wg katalogu Thermo Fisher Scientific 1.SENSITITRE CATION ADJUSTED MUELLER HINTON BROTH IN TES (CAMHB) 100 X 11 ML ( firma: THERMO FISHER SCIENTIFIC nr kat.: T3462), 20 op. 2.SENSITITRE CATION ADJUSTED MUELLER HINTON BROTH IN TES (CAMHB) 100 X 11 ML ( firma: THERMO FISHER SCIENTIFIC nr kat.: T3462), 20 op. Zadanie nr 13- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Prona 1. Agaroza BASICA LE GQT, op./100 g ( firma: Prona nr kat.: BGQT1000), 1op. Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Roth 1. Chapman - Mannitol Salt Agar Ph. Eur., ISO 22718, for microbiology ( firma: Roth nr kat.: CL81.1) podłoże z jak najdłuższą datą ważności, op/500 g, 1 op. Zadanie nr 15- zestawy diagnostyczne wg katalogu Idexx 1. ELISA Paratuberculosis Antibody Screening ( firma: IDEXX nr kat.: PO7130), 4 zestawy. Zadanie nr 16- materiały pomocnicze wg katalogu A.G.A Analytical 1. Końcówka kompatybilna z homogen. Omni TH, stalowa z tłokiem plastik.(dwa w komplecie), dwuczęściowa, łatwa w czyszczeniu bez użycia kluczyczy innych narzędzi, średnica 7 mm, długość 110 mm ( firma: A.G.A. Analytical nr kat.: 22-007, 5 szt. Zadanie nr 17- materiały pomocnicze wg katalogu Trek diagnostics 1. EUVENC, op. 10 płytek ( firma: Trek Diagnostic Syst), 37 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pó…źn.zm. )

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 31 00 , e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia 10.10.2022 r., godz. 11.00.

2022-10-05 AW