BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2024-01-25
Są to 591794 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne

ver. 2.00 2023.11.07
Przedmiot działalności i zadania PIWet-PIB

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie i wdrażanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych do osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Do zadań Instytutu należy:

 • realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wdrażanie wyników badań do praktyki w celu:
  • doskonalenia metod diagnostyki chorób niezakaźnych, w szczególności bydła i owiec,
  • opracowywania metod diagnostyki szkodliwych czynników biologicznych oraz chemicznych dla zapewnienia właściwej higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt,
  • rozwoju metod badań i diagnostyki stosowanych w toksykologii i farmakologii weterynaryjnej,
  • nadzoru nad czynnikami biologicznymi i chemicznymi występującymi w patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego,
  • opracowywania zagadnień z zakresu patofizjologii zwierząt;
 • upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego oraz badań, o których mowa w pkt 2, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, konferencji i seminariów naukowych oraz współdziałanie w zastosowaniu tych badań w praktyce;
 • podejmowanie działań w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych, badań monitoringowych i analitycznych;
 • dokształcanie podyplomowe w dziedzinach objętych działalnością Instytutu oraz prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;
 • opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego;
 • wydawanie opinii co do celowości wykonywania badań laboratoryjnych;
 • sprawowanie opieki merytorycznej nad zakładami higieny weterynaryjnej;
 • doradztwo naukowe dla administracji weterynaryjnej, w prowadzeniu hodowli i przy produkcji zwierzęcej oraz dla lekarzy weterynarii;
 • kontrola urzędowa i ocena przedrejestracyjna biologicznych preparatów weterynaryjnych;
 • udzielanie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
 • opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań weterynaryjnych, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w tej dziedzinie;
 • wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

Ponadto Instytut prowadzi studia doktoranckie oraz jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie sytuacji epidemiologicznej i monitorowania pozostałości ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego.

2008-05-27 TB