BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2024-01-25
Są to 591794 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne

ver. 2.00 2023.11.07
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej BIP Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytut Badawczego

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
Strona nie posiada zmiany rozmiaru tekstu,
Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Obrazy NIE mają właściwego odpowiednika tekstowego. Istotne informacje wizualne NIE istnieją w postaci tekstu,
Struktury treści przekazywane wizualnie NIE są dostępne dla technologii wspomagających,
NIE można zmienić wysokość wiersza, odstępy między akapitami oraz odstępy między literami i słowami, zachowując w pełni czytelność,
Witryna NIE reaguje na ruch lub ruch urządzenia,
Strona internetowa NIE jest zakodowana przy użyciu prawidłowego kodu HTML.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Borówka, adres poczty elektronicznej tomasz.borowka@piwet.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 889 3341. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy - Aleja Partyzantów 57 24-100 Puławy

Do budynków Instytutu prowadzi jedno wejście od Alei Partyzantów. Wejście znajduje się na poziomie gruntu i nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych.

Brama wjazdowa oraz szlaban otwierane są na pilota przez pracowników sekcji ochrony. Przy budynku portierni zainstalowany jest system intercom, służący do komunikacji głosowej pracownika ochrony z kierowcą pojazdu. Rozwiązania te zapewniają osobom niepełnosprawnym bezpośredni wjazd na teren Instytutu bez konieczności wysiadania z pojazdu.

Na terenie Instytutu zlokalizowane są trzy oznakowane miejsca postojowe przeznaczone do parkowania aut, z których wyłącznie korzystają osoby niepełnosprawne.

Budynek Główny jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada schodów na wejściu. Recepcja zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejścia zabezpieczone są drzwiami z systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń znajdujących się na wyższych poziomach. W części korytarza na parterze w segmencie D znajdują się schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na wszystkich poziomach w segmencie A oraz na parterze po lewej stronie od recepcji.

Budynek Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na wejściach do obiektu znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Recepcja zlokalizowana jest po prawej stronie od wejścia. W obiekcie znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane jest w części szkoleniowej. W budynku zainstalowana jest winda osobowa, wyposażona w przyciski z alfabetem brajla, oraz poręcze zainstalowane na dwóch sąsiednich ścianach na wysokości 100cm.

Nie posiadamy głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie ma możliwości skorzystania tłumacza polskiego języka migowego (PJM)

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.

2021-03-24 TB