BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
ZAKŁADY NAUKOWE WYCOFANY

| Zakład Anatomii Patologicznej | Zakład Biochemii | Zakład Chorób Bydła i Owiec | Zakład Chorób Drobiu | Zakład Chorób Koni | Zakład Chorób Ryb | Zakład Chorób Świń | Zakład Chorób Zwierząt Mięsożernych i Futerkowych | Zakład Farmakologii i Toksykologii | Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego | Zakład Higieny Środków Żywienia Zwierząt | Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego | Zakład Mikrobiologii | Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych | Zakład Pryszczycy | Zakład Wirusologii | Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych Drobiu | Pracownia Ochrony Radiologicznej i Badań Izotopowych | Pracownia Patologii Komórkowej | Laboratorium Diagnostyki Serologicznej |

Zakład Anatomii Patologicznej tel. (081) 886 30 51-9 w. 269

TEMATYKA BADAWCZA
 • patomorfologia chorób zwierząt
 • opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej i immunohistochemicznej
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka gąbczastej encefalopatii bydła
 • diagnostyka trzęsawki owiec
 • diagnostyka enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń
 • diagnostyka gruczolakowatości płuc u owiec
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • histopatologiczna diagnostyka chorób zwierząt
 • ocena patomorfologiczna szczepionek oraz ubocznego działania leków i związków chemicznych
 • molekularna diagnostyka wirusowych chorób ryb
Menu
Zakład Biochemii tel. (081) 886 30 51-9 w. 169

TEMATYKA BADAWCZA
 • molekularna diagnostyka zakażeń retrowirusowych
 • patogeneza i immunologia białaczki bydła
 • izolowanie i oczyszczanie immunoglobulin dla celów diagnostycznych
 • genotoksyczny wpływ ksenobiotyków na komórki zwierzęce
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka enzootycznej białaczki bydła
 • diagnostyka choroby Maedi Visna owiec
 • diagnostyka zakaĽnego zapalenia stawów i mózgu kóz
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • produkcja antygenów i surowic do diagnostyki białaczki bydła
 • kontrola jakości zestawów diagnostycznych
Menu
Zakład Chorób Bydła i Owiec tel. (081) 886 30 51-9 w. 180

TEMATYKA BADAWCZA
 • wybrane choroby zakaźne przeżuwaczy (gorączka Q, chlamydioza, bronchopneumonia cieląt)
 • immunologia przeżuwaczy
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka chlamydiozy
 • diagnostyka gorączki Q
 • diagnostyka zarazy płucnej bydła
 • diagnostyka zakaźnej bezmleczności owiec
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • hematologiczne badanie krwi
 • analiza statusu immunologicznego przy użyciu cytometrii przepływowej
 • diagnostyka serologiczna gorączki Q
 • diagnostyka serologiczna chlamydiozy
 • badania przedrejestracyjne leków, biopreparatów i zestawów diagnostycznych
Menu
Zakład Chorób Drobiu tel. (081) 886 30 51-9 w. 217

TEMATYKA BADAWCZA
 • etiologia, patogeneza, diagnostyka i immunoprofilaktyka wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu
 • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i metod biologii molekularnej do diagnostyki i badań epidemiologicznych
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka rzekomego pomoru drobiu
 • diagnostyka influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości
 • diagnostyka mykoplazmozy drobiu
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • laboratoryjna diagnostyka chorób zakaźnych drobiu obejmująca badania bakteriologiczne, wirusologiczne, molekularne i serologiczne
 • kontrola jakości preparatów biologicznych i zestawów diagnostycznych badania przedrejestracyjne szczepionek dla drobiu
Menu
Zakład Chorób Koni (Bydgoszcz) tel. (052) 349 31 40

TEMATYKA BADAWCZA
 • etiologia, patogeneza, diagnostyka, profilaktyka i leczenie chorób koni
 • badanie czynników wpływających na jakość nasienia
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • hematologiczne i biochemiczne badanie krwi
 • ocena wartości hodowlanej ogierów
Menu
Zakład Chorób Ryb tel. (081) 886 30 51-9 w. 279

TEMATYKA BADAWCZA
 • występowanie i przyczyny rozprzestrzeniania się najważniejszych wirusowych chorób ryb:
  - VHS (wirusowa krwotoczna posocznica ryb łososiowatych),
  - IHN (zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych),
  - IPN (zakaźna martwica trzustki ryb łososiowatych),
  - SVC (wiosenna wiremia karpi)
 • występowanie i metody diagnostyki najważniejszych bakteryjnych chorób ryb: jersinioza (Yersinia ruckeri), infekcje bakterii rodzaju Aeromonas (MAI, MAS, posocznica), bakteryjna choroba nerek (BKD);
 • badanie nowych chorób pasożytniczych na terenie Polski: myksoboloza mózgu karpia (Myxobolus encephalicus)
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka IHN (zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych)
 • diagnostyka zakaźnej anemii łososia
 • diagnostyka SVC (wiosenna wiremia karpi)
 • diagnostyka wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych
 • diagnostyka bakteryjnej choroby nerek ryb łososiowatych
 • diagnostyka zakaźnej martwicy trzustki
 • diagnostyka czyraczności u łososia atlantyckiego
 • diagnostyka jersiniozy, gyrodaktylozy, zarazy raków, bonamiozy ostryg, marteilozy
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • diagnostyka i zwalczanie chorób ryb i raków
 • badania przedrejestracyjne leków i szczepionek przeznaczonych dla ryb
Menu
Zakład Chorób Świń tel. (081) 886 30 51-9 w. 273

TEMATYKA BADAWCZA
 • doskonalenie metod diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych
 • wykorzystywanie technik biologii molekularnej w testach diagnostycznych i produkcji preparatów biologicznych
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka klasycznego pomoru świń
 • diagnostyka afrykańskiego pomoru świń
 • diagnostyka choroby Aujeszkyego u świń
 • diagnostyka wirusowego zapalenia żołądka i jelit świń
 • diagnostyka leptospirozy
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • laboratoryjna diagnostyka chorób świń obejmująca badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne i molekularne
 • produkcja autoszczepionek i antygenów do wytwarzania szczepionek
 • produkcja zestawów diagnostycznych ELISA lub komponentów do tego testu
Menu
Zakład Chorób Zwierząt Mięsożernych i Futerkowych tel. (081) 886 30 51-9 w. 247

TEMATYKA BADAWCZA
 • patogeneza, diagnostyka i profilaktyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt mięsożernych, królików i zajęcy
 • zastosowanie metod biologii molekularnej do diagnostyki i badań epidemiologicznych
 • charakterystyka genetyczna wirusów królików, zajęcy i zwierząt mięsożernych oraz krętków Borrelia burgdorferi sl.
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka boreliozy, myksomatozy i wirusowej krwotocznej choroby królików
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • diagnostyka zakażeń wirusem krwotocznej choroby zajęcy - EBHS
 • diagnostyka zakażeń królików wirusami myksomatozy oraz choroby krwotocznej królików (RHD)
 • diagnostyka chorób wirusowych psów, kotów i mięsożernych zwierząt futerkowych
 • diagnostyka molekularna i serologiczna zakażeń krętkiem Borrelia burgdorferi
 • kontrola seryjna surowic i szczepionek produkowanych w kraju przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i królików
 • badania przedrejestracyjne szczepionek, surowic oraz testów diagnostycznych przeznaczonych dla psów, kotów i zwierząt futerkowych
Menu
Zakład Farmakologii i Toksykologii tel. (081) 886 30 51-9 w. 104, 141

TEMATYKA BADAWCZA
 • oznaczanie pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach – ocena ryzyka
 • farmakologia i toksykologia leków weterynaryjnych
 • toksykologia rozrodu
 • toksykologia środowiskowa
 • doskonalenie metod analitycznych
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • badanie pozostałości beta-agonistów, leków niedozwolonych do stosowania, neuroleptyków, pestycydów, polichlorowanych bifenyli, pierwiastków toksycznych, leków przeciwpasożytniczych, niesterydowych leków przeciwzapalnych i zawartości mikotoksyn i barwników
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • diagnostyka zatruć zwierząt – badania odwoławcze
 • oznaczanie ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • badania przedrejestracyjne leków i dodatków paszowych
Menu
Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego (Bydgoszcz) tel. (052) 345 57 90

TEMATYKA BADAWCZA
 • etiologia, diagnostyka i zwalczanie zapaleń gruczołu mlekowego
 • higiena mleka surowego
 • patogeneza i leczenie zaburzeń w rozrodzie krów
 • czynniki etiologiczne zapaleń gruczołu mlekowego i ich odporność na antybiotyki
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • ocena skuteczności leków i środków dezynfekcyjnych
 • biochemiczna analiza składników krwi
 • diagnostyka zaburzeń płodności
Menu
Zakład Higieny Środków Żywienia Zwierząt tel. (081) 886 30 51-9 w. 178

TEMATYKA BADAWCZA
 • mikrobiologia środków żywienia zwierząt
 • wykrywanie obecności i określanie gatunkowości przetworzonego białka zwierząt
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • ocena zdrowotnej jakości środków żywienia zwierząt
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • badanie mikrobiologiczne pasz
 • badanie obecności przetworzonego białka zwierzęcego w środkach żywienia zwierząt
 • badania przedrejestracyjne dodatków paszowych
 • opiniowanie aktów prawnych w zakresie urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt
Menu
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego tel. (081) 886 30 51-9 w. 176

TEMATYKA BADAWCZA
 • mikrobiologia i chemia żywności pochodzenia zwierzęcego
 • doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod badania żywności pochodzenia zwierzęcego
 • ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach mięsnych i zakładach mleczarskich
 • określanie gatunkowości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka kampylobakteriozy, włośnicy, pozostałości leków przeciwbakteryjnych, czynników mikrobiologicznego skażenia żywności, toksyn morskich u małż blaszkoskrzelnych, czynników bakteriologicznych i wirusologicznych u małż blaskoskrzelnych
 • badanie pozostałości hormonów, promotorów wzrostu i tyreostatyków
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • mikrobiologiczne i chemiczne badania żywności
 • wykrywanie pozostałości antybiotyków i hormonów
 • badanie na gatunkowość
 • mikrobiologiczne, cytologiczne i chemiczne badania mleka
 • system HACCP – szkolenia i wdrażanie
 • szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie jakości zdrowotnej żywności zwierzęcego pochodzenia
Menu
Zakład Mikrobiologii tel. (081) 886 30 51-9 w. 282

TEMATYKA BADAWCZA
 • budowa antygenowa, immunogenność i patogenność drobnoustrojów
 • doskonalenie szczepionek przeciwko chorobom bakteryjnym
 • doskonalenie metod diagnostyki chorób bakteryjnych
 • ocena aktywności przeciwbakteryjnej preparatów dezynfekcyjnych
 • monitorowanie wrażliwości szczepów Salmonella na antybiotyki
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka brucelozy
 • diagnostyka salmonelozy
 • diagnostyka listeriozy
 • diagnostyka wąglika
 • diagnostyka kolibakteriozy
 • diagnostyka gruźlicy bydła
 • diagnostyka paratuberkulozy
 • diagnostyka nosacizny
 • diagnostyka zakaźnego zapalenia macicy u klaczy
 • diagnostyka tularemii
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • przedrejestracyjne badanie biopreparatów
 • urzędowa kontrola biopreparatów
 • prowadzenie krajowej kolekcji szczepów bakteryjnych ważnych dla medycyny weterynaryjnej
 • badanie środków dezynfekcyjnych do użytku weterynaryjnego
 • określanie właściwości chorobotwórczych E. coli
 • laboratoryjna diagnostyka chorób bakteryjnych
Menu
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych tel. (081) 886 30 51-9 w. 262

TEMATYKA BADAWCZA
 • patogeneza i metody zwalczania chorób pasożytniczych zwierząt
 • diagnostyka serologiczna chorób pasożytniczych
 • izolowanie i oczyszczanie antygenów dla celów diagnostycznych
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka echinokokozy
 • diagnostyka zarazy stadniczej
 • diagnostyka toksoplazmozy
 • diagnostyka zgnilca amerykańskiego pszczół, zgnilca europejskiego i warrozy
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • diagnostyka inwazji pasożytniczych powodowanych przez pierwotniaki, robaki i pasożyty zewnętrzne
 • identyfikacja pasożytów
 • badania nad skutecznością preparatów i szczepionek przeciwpasożytniczych
Menu
Zakład Pryszczycy (Zduńska Wola) tel. (043) 823 51 34, fax (043) 823 52 75

TEMATYKA BADAWCZA
 • doskonalenie metod diagnostyki pryszczycy i innych chorób pryszczycopodobnych oraz krwotocznej choroby królików
 • charakterystyka wirusów pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń
 • wdrażanie technik biologii molekularnej do produkcji biopreparatów
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka pryszczycy
 • diagnostyka choroby pęcherzykowej świń
 • diagnostyka pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej
 • diagnostyka księgosuszu
 • diagnostyka pomoru małych przeżuwaczy
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • wytwarzanie szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików oraz surowicy homologicznej wieloważnej dla psów
 • utrzymywanie rezerwy epizootycznej antygenów do produkcji szczepionki przeciwko pryszczycy
 • wytwarzanie testu diagnostycznego ELISA dla krwotocznej choroby królików
Menu
Zakład Wirusologii tel. (081) 886 30 51-9 w. 122

TEMATYKA BADAWCZA
 • fizyko-chemiczne, patogenne i immunogenne właściwości wirusów zwierzęcych
 • patogeneza, diagnostyka i profilaktyka chorób wirusowych
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka wścieklizny, trzęsawki owiec, gąbczastej encefalopatii bydła, niedokrwistości zakaźnej koni, wirusowego zapalenia tętnic koni, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (otręt bydła), guzowatej choroby skóry bydła, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, ospy owiec i kóz, afrykańskiego pomoru koni
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • kontrola jakości szczepionek przeciwwirusowych i surowic
 • prowadzenie krajowej kolekcji szczepów wirusowych i linii komórkowych ważnych dla medycyny weterynaryjnej
Menu
Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych Drobiu tel. (081) 886 30 51-9 w. 214

TEMATYKA BADAWCZA
 • patogeneza choroby Mareka, zakażeń reowirusowych i adenowirusowych oraz choroby Derzsyego
 • opracowywanie metod diagnostycznych i profilaktycznych
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • diagnostyka choroby Mareka
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • kontrola i badania przedrejestracyjne wirusowych szczepionek przeznaczonych dla drobiu
 • diagnostyka niektórych wirusowych chorób drobiu
Menu
Pracownia Ochrony Radiologicznej i Badań Izotopowych tel. (081) 886 30 51-9 w. 223

TEMATYKA BADAWCZA
 • radiotoksykologia weterynaryjna
 • toksykologia dioksyn
 • identyfikacja żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym
 • metody radioizotopowe w medycynie weterynaryjnej
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • oznaczanie dioksyn w żywności i środkach żywienia zwierząt
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • analizy radiometryczne żywności, pasz i próbek środowiskowych
 • analiza lotnych N-nitrozoamin w artykułach żywnościowych i próbkach środowiskowych
Menu
Pracownia Patologii Komórkowej tel. (081) 886 30 51-9 w. 243

TEMATYKA BADAWCZA
 • patogeneza, diagnostyka i immunoprofilaktyka enzootycznej białaczki bydła
 • badanie ekspresji rekombinowanych białek wirusa białaczki bydła
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • produkcja antygenu i surowicy wzorcowej do diagnostyki białaczki bydła
 • wykrywanie przeciwciał dla wirusa białaczki bydła
 • wykrywanie materiału genetycznego wirusa białaczki bydła w próbkach krwi i narządów od zwierząt zakażonych
Menu
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej tel. (081) 886 30 51-9 w. 238, 239

TEMATYKA BADAWCZA
 • opracowywanie metod diagnostycznych w szczególności w kierunku: białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, choroby Mareka, gorączki Q, otrętu bydła, influenzy ptaków, leptospirozy świń, mykoplazmozy drobiu, pomoru klasycznego świń, rzekomego pomoru drobiu, zarazy stadniczej koni
DZIAŁALNOŚĆ REFERENCYJNA
 • badania serologiczne w zakresie wymienionych powyżej jednostek chorobowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • wykonywanie diagnostycznych i monitoringowych badań serologicznych jednostek chorobowych wymienionych w Tematyce badawczej
Menu
2004-05-23 BA 2004-12-07