BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
ZAKłADY NAUKOWE WYCOFANY
 | Laboratorium Diagnostyki Serologicznej  | Zakład Anatomii Patologicznej  | Zakład Biochemii  | Zakład Chorób Bydła i Owiec  | Zakład Chorób Drobiu  | Zakład Chorób Ryb  | Zakład Chorób Świń  | Zakład Farmacji Weterynaryjnej  | Zakład Farmakologii i Toksykologii  | Zakład Fizjopatologii Rozrodu  i Gruczołu Mlekowego Oddziału  PIWet-PIB w Bydgoszczy  | Zakład Higieny Pasz  | Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego  | Zakład Mikrobiologii  | Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych  | Zakład Pryszczycy  | Zakład Wirusologii  | Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska  | Zakład Chorób Wirusowych Drobiu  | Zakład Radiobiologii
 |  Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka  | 
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej

dr Krzysztof Niemczuk - kierownik
kniem@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 32 71

Tematyka badawcza: opracowywanie i doskonalenie metod diagnostycznych w kierunku: białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, mykoplazmozy drobiu, klasycznego pomoru świń, rzekomego pomoru drobiu, zarazy stadniczej koni, choroby Aujeszkyego.
Działalność referencyjna: diagnostyka serologiczna: białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, mykoplazmozy drobiu, klasycznego pomoru świń, rzekomego pomoru drobiu, zarazy stadniczej koni.
Działalność usługowa: wykonywanie diagnostycznych i monitoringowych badań serologicznych wymienionych powyżej jednostek chorobowych.
Do góry

Zakład Anatomii Patologicznej

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
reichert@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 60

Tematyka badawcza: patomorfologia chorób zwierząt, opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej, immunohistochemicznej oraz molekularnej chorób zwierząt.
Działalność referencyjna: diagnostyka gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń oraz gruczolakowatości płuc u owiec.
Działalność usługowa: sekcyjna oraz histopatologiczna diagnostyka chorób zwierząt, ocena patomorfologiczna szczepionek oraz ubocznego działania leków i związków chemicznych, molekularna diagnostyka wirusowych chorób ryb.
Do góry

Zakład Biochemii

prof. dr hab. Jacek Kuźmak - kierownik
jkuzmak@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 31 14

Tematyka badawcza: molekularna diagnostyka zakażeń retrowirusowych przeżuwaczy, patogeneza i immunologii białaczki bydła, izolowanie i oczyszczanie immunoglobin dla celów diagnostycznych, genotoksyczny wpływ ksenobiotyków na komórki zwierzęce.
Działalność referencyjna: diagnostyka enzootycznej białaczki bydła, choroby Maedi Visna owiec, zakaźnego zapalenia stawów i mózgu kóz.
Działalność usługowa: serologiczna diagnostyka choroby Maedi Visna owiec i zakaźnego zapalenia stawów i mózgu kóz; produkcja antygenu i surowic do diagnostyki białaczki bydła; badania przedrejestracyjne zestawów diagnostycznych, oznaczenia chemiczne w biopreparatach dla zwierząt.
Do góry

Zakład Chorób Bydła i Owiec

doc. dr hab. Dariusz Bednarek - kierownik
dbednare@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 98

Tematyka badawcza : wybrane choroby zakaźne przeżuwaczy (gorączka Q, chlamydioza, kampylobakterioza bydła, bronchopneumonia cieląt), immunologia przeżuwaczy.
Działalność referencyjna: chlamydiozy, gorączki Q, zarazy płucnej bydła i zakaźnej bezmleczności owiec i kóz.
Działalność usługowa: hematologiczne badanie krwi, analiza statusu immunologicznego przy użyciu cytometrii przepływowej, kampylobakterioza bydła.
Do góry

Zakład Chorób Drobiu

prof. dr hab. Zenon Minta - kierownik
zminta@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 65

Tematyka badawcza: etiologia, patogeneza, diagnostyka i immunoprofilaktyka wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu, zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i metod biologii molekularnej do diagnostyki i badań epidemiologicznych.
Działalność referencyjna: diagnostyka wysoce zjadliwej grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i mykoplazmozy drobiu.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka chorób zakaźnych drobiu obejmująca badania bakteriologiczne, wirusologiczne, molekularne i serologiczne, kontrola jakości preparatów biologicznych i zestawów diagnostycznych, badania przedrejestracyjne szczepionek dla drobiu.
Do góry

Zakład Chorób Ryb

dr Jan Żelazny - kierownik
zeljan@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 54

Tematyka badawcza: występowanie i przyczyny rozprzestrzeniania się najważniejszych wirusowych chorób ryb: VHS (wirusowa krwotoczna posocznica ryb łososiowatych), IHN (zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych), IPN (zakaźna martwica trzustki ryb łososiowatych), SVC (wiosenna wiremia karpi); występowanie i metody diagnostyki najważniejszych bakteryjnych chorób ryb: jersinioza (Yersinia ruckeri), infekcje bakterii rodzaju Aeromonas (MAI, MAS, posocznica), bakteryjna choroba nerek (BKD); nowe choroby pasożytnicze na terenie Polski: myksoboloza mózgu karpia (Myxobolus encephalicus); diagnostyka i występowanie infekcji KHV (infekcja Herpeswirusa koi karpia).
Działalność referencyjna: diagnostyka IHN (zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych), ISA (zakaźna anemia łososia), SVC (wiosenna wiremia karpi), VHS (wirusowa krwotoczna posocznica ryb łososiowatych), IPN (zakaźna martwica trzustki ryb łososiowatych), BKD (bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych), wrzodzienicy ryb łososiowatych, jersiniozy, gyrodaktylozy, dżumy raków, bonamiozy ostryg, marteliozy.
Działalność usługowa: diagnostyka i zwalczanie chorób ryb i raków, badania przedrejestracyjne leków i szczepionek przeznaczonych dla ryb.
Do góry

Zakład Chorób Świń

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - kierownik
zpejsak@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 30

Tematyka badawcza: doskonalenie metod diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, wykorzystywanie technik biologii molekularnej w testach diagnostycznych i produkcji preparatów biologicznych.
Działalność referencyjna: diagnostyka klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszky'ego u świń, wirusowego zapalenia żołądka i jelit świń, leptospirozy.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka chorób świń obejmująca badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne i molekularne, produkcja autoszczepionek i antygenów do wytwarzania szczepionek, produkcja zestawów diagnostycznych ELISA lub komponentów do tego testu.
Do góry

Zakład Farmacji Weterynaryjnej

doc. dr hab. Wojciech Cybulski - kierownik
wojciech.cybulski@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 32 95

Tematyka badawcza: opracowywanie i doskonalenie metod badawczych, oraz opracowywanie nowych produktów leczniczych.
Działalność usługowa: prowadzenie ewidencji ocen, opiniowania i recenzji dokumentów rejestracyjnych w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych stosowanych w weterynarii i produktów biobójczych. Nadzór nad kontrolą seryjną wstępną produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie wybranych badań w toku procesu postępowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych jak również współpraca z innymi jednostkami nad opracowywaniem nowych produktów leczniczych weterynaryjnych i prowadzenie badań usługowych w zakresie wyżej wymienionym.
Do góry

Zakład Farmakologii i Toksykologii

prof. dr hab. Jan Żmudzki - kierownik
zmudzki@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 31 47

Tematyka badawcza: pozostałości chemiczne w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach - ocena ryzyka, farmakologia i toksykologia leków weterynaryjnych, toksykologia rozrodu, toksykologia środowiskowa, doskonalenie metod analitycznych.
Działalność referencyjna: całokształt badań żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt w zakresie pozostałości beta-agonistów, leków niedozwolonych do stosowania, neuroleptyków, leków przeciwpasożytniczych, leków przeciwbakteryjnych (metody instrumentalne), niesterydowych leków przeciwzapalnych, pestycydów, barwników oraz zawartości polichlorowanych bifenyli, pierwiastków toksycznych i mikotoksyn, pozostałości hormonów, promotorów wzrostu i tyreostatyków.
Działalność usługowa: diagnostyka zatruć zwierząt - badania odwoławcze, oznaczanie ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego - badania odwoławcze, badania przedrejestracyjne leków i dodatków paszowych.
Do góry

Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego Oddziału PIWet-PIB w Bydgoszczy

prof. dr hab. Edward Malinowski - kierownik
vetri@logonet.com.pl
tel. (052) 345 57 90

Tematyka badawcza: etiologia, diagnostyka i zwalczanie zapaleń gruczołu mlekowego oraz higiena mleka surowego; przyczyny, rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie niepłodności u krów oraz samic innych zwierząt gospodarskich.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka zakażeń gruczoły mlekowego i dróg rodnych; ocena skuteczności leków i środków dezynfekcyjnych oraz przydatności urządzeń związanych z patofizjologią gruczołu mlekowego i narządów rozrodczych; określanie odporności drobnoustrojów na antybiotyki; przedrejestracyjne badania leków i środków dezynfekcyjnych; opiniowanie wniosków o rejestrację szczepionek, leków, środków dezynfekcyjnych oraz innych materiałów medycznych związanych z gruczołem mlekowym i układem rozrodczym zwierząt.
Do góry

Zakład Higieny Pasz

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - kierownik
kwiatekk@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 82

Tematyka badawcza: ocena bezpieczeństwa i jakości środków żywienia zwierząt, mikrobiologia pasz oraz nawozów organicznych i organiczno-mineralnych, wykrywanie obecności i określanie gatunkowości przetworzonego białka zwierzęcego (PAP), oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych i niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu, oznaczanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych, wykrywanie substancji niepożądanych w paszach; doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod analitycznych badania środków żywienia zwierząt.
Działalność referencyjna: całokształt badań środków żywienia zwierząt (pasz) w zakresie mikrobiologii pasz, ze szczególnym uwzględnieniem pałeczek z rodz. Salmonella spp. Ponadto wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego z uwzględnieniem zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych, w tym niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu, oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych oraz wykrywanie substancji niepożądanych w paszach.
Działalność usługowa: wykonywanie badań zgodnie z tematyką badawczą, w tym badania odwoławcze i monitoringowe, badania przedrejestracyjne dodatków paszowych, opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt.
Do góry

Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

prof. dr hab. Jacek Osek - kierownik
josek@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 31 82

Tematyka badawcza: mikrobiologia i chemia żywności zwierzęcego pochodzenia; doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod badania żywności zwierzęcego pochodzenia; ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach mięsnych i zakładach mleczarskich; określanie gatunkowości surowców i produktów zwierzęcego pochodzenia.
Działalność referencyjna: diagnostyka kampylobakteriozy, włośnicy, pozostałości leków przeciwbakteryjnych, czynników mikrobiologicznego skażenia żywności, toksyn morskich u małż blaszkoskrzelnych, czynników bakteriologicznych i wirusologicznych u małż blaszkoskrzelnych.
Działalność usługowa: mikrobiologiczne i chemiczne badania żywności; wykrywanie pozostałości antybiotyków; badanie na gatunkowość; mikrobiologiczne, cytologiczne i chemiczne badanie mleka; system HACCP - szkolenia i wdrażanie; szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie jakości zdrowotnej żywności zwierzęcego pochodzenia.
Do góry

Zakład Mikrobiologii

doc. dr hab. Krzysztof Szulowski - kierownik
kszjanow@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 3020

Tematyka badawcza: budowa antygenowa, immunogenność i patogenność drobnoustrojów, doskonalenie szczepionek przeciwko chorobom bakteryjnym, doskonalenie metod diagnostyki chorób bakteryjnych, ocena aktywności przeciwbakteryjnej preparatów dezynfekcyjnych, monitorowanie wrażliwości szczepów bakteryjnych na antybiotyki.
Działalność referencyjna: diagnostyka brucelozy, salmonellozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii.
Działalność usługowa: przedrejestracyjne badanie biopreparatów, urzędowa kontrola biopreparatów, prowadzenie kolekcji szczepów bakteryjnych ważnych dla medycyny weterynaryjnej, badanie środków dezynfekcyjnych do użytku weterynaryjnego, laboratoryjna diagnostyka chorób bakteryjnych.
Do góry

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

doc. dr hab. Tomasz Cencek - kierownik
tcencek@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 3149

Tematyka badawcza: patogeneza, profilaktyka i terapia chorób pasożytniczych zwierząt hodowlanych, doskonalenie metod diagnozowania chorób pasożytniczych, otrzymywanie i oczyszczanie antygenów pasożytów dla celów diagnostycznych, profilaktyka i terapia chorób pszczół.
Działalność referencyjna: diagnostyka zarazy stadniczej koni, diagnostyka toksoplazmozy i echinokokozy zwierząt gospodarskich, diagnostyka zgnilca amerykańskiego pszczół, zgnilca europejskiego pszczół, warrozy pszczół.
Działalność usługowa: diagnostyka inwazji pasożytniczych wywoływanych przez pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, identyfikacja pasożytów, badania skuteczności preparatów i szczepionek przeciwpasożytniczych, badanie skuteczności insektycydów, parazytologiczne badanie osadów ściekowych i nawozów organicznych, diagnostyka chorób pszczół. W ramach Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych istnieje Laboratorium Terenowe Chorób Pszczół z siedzibą w Swarzędzu, które prowadzi prace związane z utrzymaniem i prowadzeniem pasieki doświadczalnej oraz pobieraniem materiału do badań diagnostycznych oraz Pracownia Chorób Owadów Użytkowych .
Do góry

Zakład Pryszczycy

dr Andrzej Kęsy - kierownik
andrzejke@piwzp.invar.net.pl
tel. (043) 823 51 34, fax (043) 823 52 75

Tematyka badawcza: doskonalenie metod diagnostyki pryszczycy i innych chorób pryszczycopodobnych oraz krwotocznej choroby królików; charakterystyka wirusów pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń; wdrażanie technik biologii molekularnej do produkcji biopreparatów.
Działalność referencyjna: diagnostyka pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, księgosuszu i pomoru małych przeżuwaczy.
Działalność usługowa: wytwarzanie szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików oraz surowicy homologicznej wieloważnej dla psów; utrzymywanie rezerwy epizootycznej antygenów do produkcji szczepionki przeciwko pryszczycy; wytwarzanie testu diagnostycznego ELISA dla krwotocznej choroby królików.
Do góry

Zakład Wirusologii

prof. dr hab. Jan F. Żmudziński - kierownik
jfzmudzi@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 32 61

Tematyka badawcza: fizykochemiczne, patogenne i immunogenne właściwości wirusów zwierzęcych; patogeneza, diagnostyka i profilaktyka chorób wirusowych; epidemiologia molekularna chorób wirusowych zwierząt; badania nad białkiem prionowym z przypadków pasażowalnych gąbczastych encefalopatii zwierząt; zastosowania metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób wirusowych zwierząt; charakterystyka genetyczna wirusów; analiza sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób wirusowych i prionowych w kraju.
Działalność referencyjna: diagnostyka wścieklizny, trzęsawki owiec, gąbczastej encefalopatii bydła, niedokrwistości zakaźnej koni, wirusowego zapalenia tętnic koni, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła / otręt bydła, guzowatej choroby skóry bydła, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, ospy owiec i kóz, afrykańskiego pomoru koni.
Działalność usługowa: diagnostyka chorób zakaźnych zwierząt - wścieklizna, IBR/IPV, BVD-MD, EHV, EAV, NZK, influenza koni, bluetongue - obejmująca badania wirusologiczne, serologiczne i molekularne; diagnostyka pasażowalnych gąbczastych encefalopatii zwierząt - BSE, trzęsawka; określanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny u zwierząt towarzyszących (psy, koty, fretki) - badania urzędowe; określanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny; badania przedrejestracyjne biopreparatów i zestawów diagnostycznych; kontrola szczepionek przeciwwirusowych i surowic; opiniowanie aktów prawnych dotyczących zwalczania chorób i referencyjności; prowadzenie krajowej kolekcji szczepów wirusowych i linii komórkowych ważnych dla medycyny weterynaryjnej; różnicowanie szczepów terenowych i szczepionkowych wirusa wścieklizny; określanie obecności tetracykliny w szlifach kostnych zwierząt.
Do góry

Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska

doc. Marta Chrobocińska - kierownik
mchrob@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 38

Tematyka badawcza: opracowanie, doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania wirusów patogennych dla człowieka w żywności oraz w środowisku; opracowanie metod i wytycznych laboratoryjnej kontroli żywności i elementów środowiska w zakresie wykrywania wirusów patogennych dla człowieka; określenie roli wirusów w wywoływaniu infekcji przewodu pokarmowego u ludzi oraz dróg ich rozprzestrzeniania; patogeneza, diagnostyka i profilaktyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt mięsożernych, królików i zajęcy; zastosowanie metod biologii molekularnej do diagnostyki i badań epidemiologicznych; charakterystyka genetyczna wirusów królików, zajęcy i zwierząt mięsożernych oraz krętków Borrelia burgdorferi sl. Tematyka badawcza obejmuje następujące jednostki chorobowe: myksomatoza, krwotoczna choroba królików (RHD) lub zajęcy (EBHS), nosówka, parwowirusowa choroba psów, choroby wywoływane przez adenowirusy i wirus parainfluenzy oraz borelioza.
Działalność referencyjna: całokształt badań w zakresie boreliozy oraz myksomatozy i wirusowej krwotocznej choroby królików.
Działalność usługowa: diagnostyczne badania wirusologiczne, bakteriologiczne i serologiczne w kierunku zakażeń zwierząt mięsożernych i futerkowych; kontrola seryjna biopreparatów przeznaczonych dla tych zwierząt; badania przedrejestracyjne biopreparatów oraz testów diagnostycznych wprowadzanych na rynek krajowy.
Do góry

Zakład Chorób Wirusowych Drobiu

prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz - kierownik
elsam@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 30 36

Tematyka badawcza: etiologia, patogeneza, diagnostyka i profilaktyka wirusowych chorób drobiu grzebiącego (choroba Mareka, zakażenia reo- i adenowirusami) oraz drobiu wodnego (choroba Derzsyego, zakażenia reo-, cirko- i polyomawirusami).
Działalność referencyjna: diagnostyka choroby Mareka.
Działalność usługowa: kontrola i badania przedrejestracyjne biopreparatów dla drobiu, ocena zestawów diagnostycznych do diagnostyki wirusowych chorób drobiu, udział w badaniach diagnostycznych i monitoringowych w kierunku ptasiej grypy, odwoławcze badania diagnostyczne.
Do góry

Zakład Radiobiologii

prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska- kierownik
jagoda@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 3352

Tematyka badawcza: zastosowanie metod radioizotopowych w medycynie weterynaryjnej, toksykologia dioksyn i N-nitrozamin, identyfikacja żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym.
Działalność referencyjna: oznaczanie dioksyn, N-nitrozamin, radioizotopów w żywności i paszach.
Działalność usługowa: badania obecności dioksyn w żywności i paszach; analiza zawartości lotnych N-nitrozamin w żywności i próbkach środowiskowych; analizy radiometryczne żywności, pasz i próbek środowiskowych.
Do góry

Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka
dr inż. Marek Kukier - p.o. kierownika
marek.kukier@piwet.pulawy.pl
tel. 081 889 3105

Tematyka badawcza: analiza wyników badań gromadzonych w Centralnej Bazie Danych (CELAB-CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, opracowywanie procedur oceny ryzyka, ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności i pasz z zastosowaniem metod statystycznych, przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla organów decyzyjnych.

Do góry
2010-08-20 TB 2011-01-05 TB