BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o przetargu z dnia 20 stycznia 2006 WYCOFANY

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2005
O NEGOCJACJACH

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95, www.piwet.pulawy.pl ogłasza negocjacje z ogłoszeniem na wynajem kontenerów biurowych, sanitarnych i magazynowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Termin wykonania zamówienia: 13.02.2006 r. - 30.04.2007 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 8

Wysokość wadium - 4.000 zł. Wadium należy wnieść po otrzymaniu zaproszenia do złożenia oferty.

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy,

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.01.2006 r.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

2006-01-18 2006-10-13