BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o przetargu z dnia 17 stycznia 2006 WYCOFANY

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2006
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95, www.piwet.pulawy.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Termin związania z ofertą - 60 dni od dnia składania ofert.

Miejsce realizacji: PIWet-PIB Puławy

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 169 lub drogą elektroniczną wysyłając zapotrzebowanie na adres: aszar@piwet.pulawy.pl lub anna.gregier@piwet.pulawy.pl.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są mgr Agata Szaruga, mgr Anna Gregier, tel. 081/886 30 51 w. 120, w godz. 07:00-15:00.

Oferty należy składać w recepcji PIWet-PIB.

Termin składania ofert upływa dnia 01.02.2006 r. o godzinie 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2006 r. o godzinie 08:30 w siedzibie zamawiającego, sala seminaryjna.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2006-01-18 2006-10-13