BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/265/22

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/265/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 – materiały pomocnicze wg katalogu BD Biosciences 1. BD FACSFlow (20 l) Sheath Fluid ( firma: BD Biosciences nr kat.: 342003), 1op. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC 1. Universal Mycoplasma Detection Kit, op.' 40 reakcji ( firma: ATCC nr kat.: 30-1012K, 1 zestaw Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Macherey Nagel 1. NucleoSpin Tissue (250) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740952.250), 1 op. Zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Agilent Tchnologies 1.Bovine (v2) Gene Expression 4x44K Microarray (1 slide) ( firma: Agilent Technologies nr kat.: G2519F-023647), 2 szt. Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Dr. Ehrenstrofer 1.Chlorek metylortęci (CH3ClHg) ( firma: LGC Standards / Dr. Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C15100000),op/100 mg, 1 op . Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1.Chlorek rtęci (II) (HgCl2) ( firma: Sigma Aldrich / Supelco nr kat.: 1044190050), op/50 g, 1 op. Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. Probówki Safe-Lock, Eppendorf Biopur, poj 1,5 ml;op.100 szt. ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030121.589), 1 op. Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu Beckman Coulter 1. Cs, Tips, 50 uL, Sterile fltrd, 960 tips ( firma: Beckman Coulter nr kat.: B85888), 5 op 2. Cs, Tips, 190 uL, Sterile fltrd, 960 tips ( firma: Beckman Coulter nr kat.: B85911), 7 op 3. Cs, Tips, 1025 uL, sterile fltrd, 480 tips ( firma: Beckman Coulter nr kat.: B85955), 5 op Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu Integra 1. Reagent reservoirs for multichannel pipettes (25ml), sterile, 200 szt. ( firma: Integra nr kat.: 4312), 3 op. Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Nunc 1. Probówki do gł. mrożenia CryTubes, poj. 1,8 ml, op. 50 szt. ( firma: NUNC nr kat.: 375418), 100o p. Zadanie nr 11- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomaxima 1. Chromagar Acinetobacter, op./5l ( firma: BioMaxima nr kat.: AC092), 1op Zadanie nr 12- materiały wg katalogu Thermo Fisher Scientific 1.SENSITITRE CATION ADJUSTED MUELLER HINTON BROTH IN TES (CAMHB) 100 X 11 ML ( firma: THERMO FISHER SCIENTIFIC nr kat.: T3462), 20 op. 2.SENSITITRE CATION ADJUSTED MUELLER HINTON BROTH IN TES (CAMHB) 100 X 11 ML ( firma: THERMO FISHER SCIENTIFIC nr kat.: T3462), 20 op. Zadanie nr 13- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Prona 1. Agaroza BASICA LE GQT, op./100 g ( firma: Prona nr kat.: BGQT1000), 1op. Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Roth 1. Chapman - Mannitol Salt Agar Ph. Eur., ISO 22718, for microbiology ( firma: Roth nr kat.: CL81.1) podłoże z jak najdłuższą datą ważności, op/500 g, 1 op. Zadanie nr 15- zestawy diagnostyczne wg katalogu Idexx 1. ELISA Paratuberculosis Antibody Screening ( firma: IDEXX nr kat.: PO7130), 4 zestawy. Zadanie nr 16- materiały pomocnicze wg katalogu A.G.A Analytical 1. Końcówka kompatybilna z homogen. Omni TH, stalowa z tłokiem plastik.(dwa w komplecie), dwuczęściowa, łatwa w czyszczeniu bez użycia kluczyczy innych narzędzi, średnica 7 mm, długość 110 mm ( firma: A.G.A. Analytical nr kat.: 22-007, 5 szt. Zadanie nr 17- materiały pomocnicze wg katalogu Trek diagnostics 1. EUVENC, op. 10 płytek ( firma: Trek Diagnostic Syst), 37 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pó…źn.zm. )

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 31 00 , e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia 10.10.2022 r., godz. 11.00.

2022-10-05 AW