BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-220/64/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco 1.Difco Lactobacilli MRS Agar ( firma: Difco nr kat.: 288210, 2op. Zadanie nr 2- materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas 1. dNTP Mix, 10mM each 5X1.0ml ( firma: Fermentas nr kat.: R0193), 1 op. Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1.Cefoxitin sodium salt, masa 449.43 Da ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: C4786-1G), 1op. 2.Roquefortine C ( firma: Sigma - Aldrich nr kat.: SML0406-500UG), 1 szt. 3.Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 10 op. 4.jodek propidyny ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: P4864-10ML, 4 op. 5.Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, op./20testów (firma: Sigma nr kat.: APOAF), 4 op. Zadanie nr 4- materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB 1.pudełko (statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 2 ml z przykrywką z numeracją otworów ( firma: MEDLAB nr kat.: 26.9081.2), 5 szt. 2.Szalki Petriego 60 x ok. 16mm bez żeber wentylacyjnych, pakowane po 15 szt. op./500szt. ( firma: MEDLAB nr kat.: 51.0061.0S), 2 op. 3.Probówki o poj. 4 ml okrągłodenne, z korkiem, sterylne, op.400szt, nr kat. 20.1204.0S ( firma: MEDLAB nr kat.: 20.1204.0S), 3 op. Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Trek Diagnostic Syst 1.EUVENC, op. 10 płytek ( firma: Trek Diagnostic Syst) data ważności co najmniej do stycznia 2023 roku, 10 op. Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Romer Labs 1.Ergotaminine ( firma: RomerLabs nr kat.: 002075), 1 op. 2.Aflatoxin B2 op./5 mg ( firma: RomerLabs nr kat.: 10000312, 1 op. 3.Aflatoxin G2 op./5 mg ( firma: RomerLabs nr kat.: 10000314), 1 szt 4.Beauvericin op./ 1 ml ( firma: RomerLabs nr kat.: 10002867), 1 op. 5.Tenuazonic acid 1 ml (RomerLabs) ( firma: RomerLabs nr kat.: 10002868), 1 szt. Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy LGC STANDARDS/DREHRENSTORFER 1.Zearalenone 13C18 25 ug/ml in acetonitrile (op- 1,2 ml) ( firma: LGC STANDARDS/DREHRENSTORFER nr kat.: DRE-A17947410AL-25), 1 op. Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Insatex 2.Strzykawka automatyczna 2 ml z nasadką Luer Lock ( firma: Insatex nr kat.: 23121), 4 szt. Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR 1.FILTR STRZYKAWKOWY VWR CA 0,45;M/25MM ST ( firma: VWR nr kat.: 514-0063), 5 op. Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu firmy BD 1.Sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 25ml, op/200 szt ( firma: BD nr kat.: 357525), 5 op. 2.sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 50 ml, pakowane indywidualnie, 100 szt./op ( firma: BD nr kat.: 356550), 5 op. Zadanie nr 11- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent 1.Agilent RNA 6000 Nano Reagents ( firma: Agilent nr kat.: 5067-1512), 1 op. Zadanie nr 12- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel 1.NucleoSpin RNA Plus (250) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740984.250), 1 op. Zadanie nr 13- materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global 1.Influenza D virus, strain D/Germany/BH04/16-23 ( firma: European Virus Archive - Global nr kat.: 022V-04096), 1 op. Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed 1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Proszę, aby butelki posiadały zamknięcie gumowym korkiem., 50 op. Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bionovo 1.komora Stain Tray z ABS do barwienia na 20 szkiełek podstawowych ( firma: Bionovo nr kat.: 2-1879), 3 szt. Zadanie nr 16- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries 1.Trypan Blue Solution 5mg/l (roztwór błękitu trypanu) ( firma: BI Biological Industries nr kat.: 03-102-1B), 1 op. Zadanie nr 17- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1.QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) ( firma: Qiagen nr kat.: 204743), 3 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2022 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-03-11 AW