BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o przetargu z dnia 25 maja 2005 WYCOFANY

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 MAJA 2005
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 EURO
(BZP nr 103 poz. 24050)

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95, www.piwet.pulawy.pl ogłasza przetarg nieograniczony na organizację V Światowego Kongresu - Emerging and Re-emerging Pig Diseases w Krakowie w dniach 24-17.06.2005 r. (CPV: 74.86.00.00).

Usługa obejmuje rezerwacje hoteli, zapewnienie wyżywienia, wynajem sal konferencyjnych, obsługę technicznę konferencji, oprawę plastyczną, organizację programu kulturalnego.

Termin związania z ofertą - 60 dni od dnia składania ofert.

Miejsce realizacji: PIWet-PIB Puławy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wadium - 6.000,00 zł.

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 169 lub drogą elektroniczną wysyłając zapotrzebowanie na adres: aszar@piwet.pulawy.pl lub anna.gregier@piwet.pulawy.pl.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są mgr Agata Szaruga, mgr Anna Gregier tel. 081/886 30 51 w. 120, w godz. 07:00-15:00.

Oferty należy składać w recepcji PIWet-PIB.

Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2005 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.07.2005 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, sala seminaryjna.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


2005-06-10 2005-06-13