BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/88/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1-materiały pomocnicze wg katalogu Axygen 1. Probówki do PCR, 0.2 ml, z płaskim wieczkiem, op.1000 szt ( firma: Axygen nr kat.: PCR-02-C), 1 op Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu JT Baker 1. Acetonitryl (BAKER ULTRA RESI-ANALYZED) (1l) ( firma: JT Baker nr kat.: 9255.1000), 2 op 2. Dichlorometan (BAKER HPLC ANALYZED) (2,5L) ( nr kat.: 9315.2500), 1 op 3. Metanol LC-MS (1l) ( firma: J.T Baker nr kat.: 9822.1000), 6 op. Zadanie nr 3- materiały pomocnicze wg katalogu Agilent 1. 0,20 um PTFE Mini-Uniprep _100/op (jm.: op. firma: Agilent nr kat.: 5190-1419), 5 op Zadanie nr 4- materiały pomocnicze wg katalogu Anchem 1. Zakrętki z septą - 100szt. (jm.: op. firma: Anchem nr kat.: 09 15 1819)(opis:nakretki PP z septą do wialek typ ND9 , z otworem 6 mm, grubość septy 1,0 mm ), 25 op. Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Macherey Nagel 1. Filtr strzykawkowy CHROMAFIL O-20/15 MS, PTFE, średnica porów 0.20 um, szerokość filtra 15 mm, kolor top/bottom: żółty/bezbarwny; 100 szt/op (jm.: op firma: MACHEREY-NAGEL nr kat.: 729008), 10 op. Zadanie nr 6- materiały pomocnicze wg katalogu Metrohm 1. Elektroda do pH-metru, LL Ecotrode Plus ( firma: Metrohm nr kat.: 6.0262.100), 1 szt Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Caso 1. Caso Folia 27,5cm x 600 cm (do pakowania próżniowego) 2szt./op (jm.: szt firma: Caso nr kat.: B448625), 4 szt Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products 1. Pojemnik MLBox na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone, poj. 0,7 l, wym.: owal 100/95 i wys. 120 mm, op./20 szt. (jm.: op. firma: Medlab nr kat.: 98-0070-1)(opis:Pojemnik MLBox na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone, poj. 0,7 l, wym.: owal 100/95 i wys. 120 mm, op./20 szt.), 1 op. Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. Multipette e3x (z ładowarką) ( firma: eppendorf nr kat.: 4987 000 029), 1 szt Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Labit 1. Kolumny chromatograficzne za spiekiem G-O o poj.280 ml, śr.wew. 30 mm, długość efekt. 400 mm ( firma: LABIT nr kat.: KCF/6), 10 szt. Zadanie nr 11- materiały pomocnicze wg katalogu Waters 1. Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30um 30/box ( firma: Waters nr kat.: WAT106202), 5 op. Zadanie nr 12- materiały pomocnicze wg katalogu Merck 1. pH-indicator strips pH 5.0-10.0 ( firma: Merck nr kat.: 1.09533.0001), 5 op. Zadanie nr 13- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma aldrich 1. Fmoc chloride_97% ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 160512-25G), 1op. 2. Tween 20 ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: P1379-500ML), 1 op 3. Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 1 op 4. 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid (MES), 100g ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 475893-100gm), 1 op 5. Ethylene glycol anhydrous 99,8% ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: 324558-1L), 1 butelka Zadanie nr 14-materiały pomocnicze wg katalogu Phenomenex 1. Security Guard Cartridges C18 4X2 mm (phenomenx AJO-4286) ( firma: phenomenex nr kat.: AJO-4286), 1 op. Zadanie nr 15-materiały pomocnicze wg katalogu Thermo Scientific 1. Thermo Scientific 25mL Nonsterile Centrifugal Filters (polipropylenowe probówki wirówkowe z filtrem) PVDF, 0.22 um, 50 szt ( firma: Thermo Scientific nr kat.: 10669855), 20 op. Zadanie nr 16-materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1. Pęseta prosta, końce zaokrąglone, dł. 115 mm ( firma: Roth nr kat.: 2688.1), 12 szt 2. Pęseta prosta, końce zaokrąglone, dł. 145mm ( firma: Roth nr kat.: 2690.1), 5 szt. Zadanie nr 17-materiały pomocnicze wg katalogu Aesculap Chifa 1. nożyczki chirurgiczne 11,5 cm ostrokończyste , ostre końce ( firma: Aesculap-Chifa nr kat.: NS-011-115-PMK), 15 stz. 1. Kolumny do oczyszczania DNA/RNA Microspin S-400 HR Columns ( firma: GE Healthcare nr kat.: 27-5140-01), 3 zestawy. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Indical 1. IndiMag Pathogen Kit w/o plastics ( firma: INDICAL nr kat.: SP947257) data ważności minimum rok, 1 op. 2. IndiMag Pathogen Kit w/o plastics ( firma: INDICAL nr kat.: SP947257) Data ważności minimum rok., 2 op 3. IndiMag 48 PW 24-Sample Block (672) ( firma: Indical Bioscience nr kat.: PW940187), 2op 4. ndiMag 48 PW 8-Sample Block (560) ( firma: Indical Bioscience nr kat.: PW940166), 2 op 5. IndiMag 48 PW Rod cover (672) ( firma: Indical Bioscience nr kat.: PW940237), 2 op. Zadanie nr 19- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco 1. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), op. 500 ml ( firma: Gibco nr kat.: 41966029) Termin ważności minimum rok., 3 op. Zadanie nr 20- materiały pomocnicze wg katalogu Shimadzu 1. SUS tubing HP OUT (0.1 × 600 mm) - kapilara laczaca HPV z kolumna - chromatograf Nexera X2 ( firma: Shimadzu - Shim-pol nr kat.: 228-53184-91), 2 szt Zadanie nr 21- materiały pomocnicze wg katalogu Affinisep 1. AFFINIMIP SPE Glyphosate - AMPA_kolumiemki- 6mL- 50/op. ( firma: Affinisep nr kat.: FS113-03B) 50 szt. w opakowaniu!, 10 op. Zadanie nr 22- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen 1. bufor PBS (10x), pH 7.4, op. 10x500 ml ( firma: Invitrogen nr kat.: 70011), 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 13.04.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-04-08 AW