BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie na usługi społeczne WYCOFANY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE których przedmiotem jest : Świadczenie usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele obiektach świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zgodnie z bieżącymi potrzebami, w sposób sukcesywny przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do momentu wykorzystania środków określonych w umowie na realizację przedmiotu umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Oznaczenie postępowania: DZ-2501/64/20. ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 5. Termin składania ofert – do dnia 31.03.2020r. do godz. 10:00. 6. Termin otwarcia ofert – dnia 31.03.2020 r. o godz. 10:15. . PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO: http://zampub.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: „Zamówienia na usługi społeczne i inne
2020-03-24 AW 2020-08-13 AW