BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu – usługa z zakresu monitoringu entomologicznego muchówek z rodzaju Culicoides, potencjalnych wektorów choroby niebieskiego języka w Polsce w 2019 r.
Znak sprawy: DZ-2501/124/19 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu – usługa z zakresu monitoringu entomologicznego muchówek z rodzaju Culicoides, potencjalnych wektorów choroby niebieskiego języka w Polsce w 2019 r.
Znak sprawy: DZ-2501/124/19

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu monitoringu entomologicznego muchówek z rodzaju Culicoides, potencjalnych wektorów choroby niebieskiego języka w Polsce w 2019 r. opisanej poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Wykonanie badań poszczególnych odłowów kuczmanów zebranych z 24 pułapek zainstalowanych przy oborach bydła na terenie całego kraju. (średnia ilość odłowionych kuczmanów z jednej pułapki w ciągu roku może wynosić około 20000 kuczmanów). 2. Określenie liczebności owadów Culicoides (kuczmany) wśród masy owadów odłowionych na dana pułapkę. 3. Ustalenie składu gatunkowego kuczmanów uznawanych za nosiciela – wektr wirusa choroby niebieskiego języka. 4. Ustalenie okresów aktywności kuczmanów, w tym terminu pojawienia się świeżo wylęgłych postaci imaginalnych, terminów aktywności pokarmowej i rozrodczej.
Odłowy kuczmanów rozpoczynaja się w kwietniu. Odłów prowadzony jest przy pomocy pułapek świetlnych typu Ondestepoort. W każdym z 24 gospodarstw jest instalowana jedna pułapka. Odłowy prowadzone sa z częstotliwoscią 1x tydzień do czasu uzyskania trzech pustych odłowów, co następuje przeważnie na początku grudnia. Zamawiający będzie dostarczał wykonawcy próbki pochodzące z punktów odłowu z częstotliwościa około raz w miesiącu.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. e uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

III. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Wykonanie badań do połowy grudnia 2019 r. i przedstawienie wstępnej wersji sprawozdania. Sporządzenie sprawozdania z monitoringu entomologiczngo wraz ze szczegółowymi wynikami monitoringu – I kw. 2020 r.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoba wykonująca badanie musi posiadać co najmniej tytuł doktora nauk przyrodniczych). Na potwierdzenie spełnienia tych wymagań wykonawca winien umieścić w treści formularza ofertowego stosowne informacje. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji usługi przez podmiot gospodarczy wystawiający fakturę lub wykonawcę nie prowadzącego działalności gospodarczej (na podstawie umowy o dzieło/umowy zlecenia). Wyniki badań zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej nie będą przekazywane, rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od PIWet-PIB w Puławach.


VI. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej zgodnie z formularzem oferty dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.piwet.pulawy.pl w zakładce oferty-zamówienia publiczne – zamówienia z dziedziny nauki.
2) Wykonawca poda w ofercie cenę za 1 próbkę (badania pojedynczego odłowu z danej pułapki). Dla określenia ceny ofertowej przyjąć należy szacowana ilość próbek – 694. Zamawiający zapłaci wykonawcy za rzeczywistą ilość próbek przekazanych wykonawcy .Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zaproszeniu.

VII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną zgodnie z przesłanym formularzem ofertowym.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agata Wawer – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl


X. Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: cena – 60%, wiedza i doświadczenie wykonawcy – 40%
Cena oferty: Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru: wartość oferty o najniższej cenie C = --------------------------------------------------------- x 60 punktów wartość oferty badanej
Doświadczenie wykonawcy: Zamawiający przyzna następujące punkty w ramach tego kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu badań polegających na oznaczaniu kuczmanów oraz sporządzaniu sprawozdań z badań – co najmniej 1 usługa w okresie ostatnich 3 lat – 10 pkt. Doświadczenie w prowadzeniu badań polegających na oznaczaniu kuczmanów oraz sporządzaniu sprawozdań z badań – co najmniej 2 usługi w okresie ostatnich 3 lat – 20 pkt. Doświadczenie w prowadzeniu badań polegających na oznaczaniu kuczmanów oraz sporządzaniu sprawozdań z badań – co najmniej 3 usługi w okresie ostatnich 3 lat – 10 pkt.

XI. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XII. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XIII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XIV. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 30.05.2019 r., godz. 15.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę należy przesłać Zamawiającemu na e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2019-05-24 AW 2020-01-29 AW