BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu – DZ-2501/196/18 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu – jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/196/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 Materiały pomocnicze wg kat. Madivet: 1. Probówkostrzykawka (polipropylen) - EDTA - 7,5 ml, dł.92 mm, śr.15 mm ( firma: Madivet) op. a 100s – 1 op. 2. Probówkostrzykawka (polipropylen) - surowica - 4,9 ml, dł.92 mm, śr.15 mm ( firma: Medivet) op. a 100s – 2 op.

Zadanie nr 2 Materiały pomocnicze wg kat. Oxoid: 1. Podłoże sercowo-mózgowe (BHI), op/500g ( firma: Oxoid nr kat.: CM 1135) – 2op.

Zadanie nr 3 Odczynniki laboratoryjne wg kat. Tetracore: 1. EZ-PRRSV MPX 4.0 Control Set (jm.: op. firma: TETRACORE nr kat.: TC-9061-096) – 1 op. 2. EZ-PRRSV MPX 4.0 Master Mix and Enzyme (96rxns) (jm.: op. firma: TETRACORE nr kat.: TC-9060-096) – 2 op.

Zadanie nr 4 Materiały pomocnicze wg kat. KABE Labortechnik: 1. Probówkostrzykawka KABEVETTE for serum collection 7,5ml (jm.: op firma: KABE Labortechnik nr kat.: 100601)- 1 op.

Zadanie nr 5 Odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma Aldrich: 1. 2 - Pentanol, 1L/op. (jm.: op. firma: sigma-aldrich nr kat.: P8017-1L) – 5 op. 2. 3 -Pentanol, 500ml/op (jm.: op. firma: sigma-aldrich nr kat.: P8025-500ML-A) – 5op.

Zadanie nr 6 1. Anti-SWINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated ( firma: Rockland nr kat.: 614-4302) – 1 op.

Zadanie nr 7 Materiały pomocnicze wg kat. MP Biomedicals: 1. Lysing matrix A tubes ( firma: MP Biomedicals nr kat.: 116910100) – 4 op.


II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

III. Nazwa i adres Zamawiającego:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji – do 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia Wykonawcy szczególnych wymagań.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia wymagań stawianych Wykonawcy lub potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:
Nie dotyczy.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia lub dokumenty drogą elektroniczną na adres: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl lub faksem na nr 81 889 3350.
Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Anna Bogusz
e-mail: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:anna.boguszk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 01.08.2018 r., godz. 11.00.

X. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.

XI. Procedura uzupełniania dokumentów, w przypadku stwierdzenia ich braków w ofertach:
W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może także żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

XIII. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
2018-07-30 AW 2018-11-13 AW