BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - DZ-2501/194/18 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu – jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
Znak sprawy: DZ-2501/194/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 Odczynniki laboratoryjne wg kat. Tridelta: 1. Milk Amyloid A ELISA kit ( Phase SAA), 100 testów ( firma: Tridelta Development nr kat.: TP-807) – 2 zestawy 2. Tridelta PHASE Haptoglobin Assay ( firma: Tridelta nr kat.: TP-801) – 1 szt..

Zadanie nr 2 Odczynniki laboratoryjne wg kat. Life Diagnostics Inc: 1. Cow AGP Alpha-1-Acid Glycoprotein ( firma: Life Diagnostics Inc nr kat.: AGP-11 ) – 1op..

Zadanie nr 3 Odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma-Aldrich: 1. L-glutamina 200mM, op. a 100 ml ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G7513) – 2 op. 2. Minimum essential medium (MEM), 6x500 ml ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: M4655) – 2op.

Zadanie nr 4 Odczynniki laboratoryjne wg kat. Biowest: 1. Surowica cielęca płodowa wolna od przeciwciał BVD ( firma: Biowest nr kat.: S1810) – 1 op.

Zadanie nr 5 Materiały pomocnicze wg kat. Eppendorf: 1. Filtr membranowy, do Easypet 4421 i Easypet 3, 0,45 um, sterile, PTFE, 5 szt. ( firma: Eppendorf nr kat.: 4421601009 ) – 2 op. 2. Eppendorf Easypet 3 Pipetor ( firma: Eppendorf nr kat.: 4430 000.018) – 1 szt.

Zadanie nr 6 Materiały pomocnicze wg kat. ALLFLEX: 1. IGŁA DO KOLCZYKOWNICY TOTAL TAGGER ( firma: ALLFLEX) – 2 szt.

Zadanie nr 7 Materiały pomocnicze wg kat. Gilson: 1. Pipeta tłokowa, nastawna, Pipetman Neo model P10N zakres 1-10ul ( firma: Gilson nr kat.: F144562) – 1 szt. 2. Pipeta automatyczna, wielomiarowa, Pipetman Neo model P2N zakres: 0,2 - 2 ul ( firma: GILSON nr kat.: F144561) – 1 szt.

Zadanie nr 8 Materiały pomocnicze wg kat. Themo Scientific: 1. Finnpipette F1 Variable Volume Single Channel - 0,5-5 ml ( firma: Thermo Scientific nr kat.: 4641110) – 1 szt.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

III. Nazwa i adres Zamawiającego:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji – do 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia Wykonawcy szczególnych wymagań.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia wymagań stawianych Wykonawcy lub potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:
Nie dotyczy.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia lub dokumenty drogą elektroniczną na adres: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl lub faksem na nr 81 889 3350.
Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Anna Bogusz
e-mail: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:anna.boguszk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 25.07.2018 r., godz. 11.00.

X. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.

XI. Procedura uzupełniania dokumentów, w przypadku stwierdzenia ich braków w ofertach:
W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może także żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

XIII. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
2018-07-23 AW 2018-11-13 AW