BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 lutego 2005 WYCOFANY

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 9 LUTEGO 2005
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO
dla poszczególnych grup wg CPV

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95, www.piwet.pulawy.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych i piśmiennych, w tym m.in. materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek oraz materiały poligraficzne (CPV: 211, 212, 225, 228, 243, 246, 273, 252, 286, 301, 302) z podziałem na 5 zadań.

Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

Miejsce realizacji: PIWet-PIB Puławy

Dopuszcza się składanie ofert częściowych - liczba zadań - 5.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 169.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są mgr Agata Szaruga, mgr Anna Marzec, tel. 081/886 30 51 w. 120, w godz. 07:00-15:00.

Oferty należy składać w recepcji PIWet-PIB.

Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2005 r. o godzinie 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2005 r. o godzinie 08:30 w siedzibie zamawiającego, sala seminaryjna.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


2005-02-11 2005-02-24