BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348725 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
ZAKŁADY NAUKOWE WYCOFANY
 | Laboratorium Diagnostyki Serologicznej  | Zakład Anatomii Patologicznej  | Zakład Biochemii  | Zakład Chorób Bydła i Owiec  | Zakład Chorób Drobiu  | Zakład Chorób Ryb  | Zakład Chorób Świń  | Zakład Farmacji Weterynaryjnej  | Zakład Farmakologii i Toksykologii  | Zakład Higieny Pasz  | Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego  | Zakład Mikrobiologii  | Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych  | Zakład Chorób Pszczół  | Zakład Radiobiologii  | Zakład Wirusologii  | Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska  | Zakład Pryszczycy
 |  Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka  |  Zakład Analiz Omicznych  | 
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej

dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska prof. nadzw. - kierownik
monika.szymanska@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 32 71

 • serologiczne badania diagnostyczne m.in. w kierunku białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, pomoru klasycznego świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego, rzekomego pomoru drobiu, mykoplazmozy drobiu oraz zarazy stadniczej i nosacizny koni,
 • opracowywanie i doskonalenie metod badawczych stosowanych w diagnostyce serologicznej zakaźnych chorób zwierząt.
Do góry
Zakład Anatomii Patologicznej

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
reichert@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 60

 • badania patomorfologiczne chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, zapalenia mózgu i rdzenia świń, wywołanego przez wirus choroby cieszyńskiej, gruczolakowatości płuc u owiec,
 • badania patomorfologiczne ubocznego działania szczepionek, leków i związków chemicznych,
 • opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej i molekularnej, chorób zakaźnych, niezakaźnych, pasożytniczych i zatruć zwierząt.
Do góry
Zakład Biochemii

prof. dr hab. Jacek Kuźmak - kierownik
jkuzmak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 31 14

 • badania nad patogenezą zakażeń, wywoływanych przez retrowirusy przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem enzootycznej białaczki bydła i choroby maedi-visna owiec i zakaźnego zapalenia stawu i mózgu kóz,
 • opracowanie i doskonalenie metod diagnostyki zakażeń retrowirusami przeżuwaczy z uwzględnieniem metod biologii molekularnej,
 • badania przedrejestracyjne preparatów i zestawów diagnostycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu białaczki bydła i zakażeń lentiwirusami małych przeżuwaczy.
Do góry
Zakład Chorób Bydła i Owiec

prof. dr hab. Dariusz Bednarek - kierownik
dbednare@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 98

 • badania nad gorączką Q, chlamydiozą, kampylobakteriozą bydła, boreliozą, zarazą płucną bydła ( CBPP), zakaźną bezmlecznością owiec i kóz (CA), zakażeniem Mycoplasma bovis u bydła, syndromem oddechowym bydła (BRD),
 • badania funkcji układu immunologicznego w przebiegu zakażeń wybranych zwierząt domowych,
 • badania przedrejestracyjne leków, biopreparatów i diagnostyków dla wybranych chorób bydła.
Do góry
Zakład Chorób Drobiu

dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. nadzw. - kierownik
ksmiet@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 65

 • badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu,
 • doskonalenie metod laboratoryjnej diagnostyki chorób drobiu
 • monitorowanie występowania zakażeń wirusami grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innymi paramyksowirusami, choroby Mareka, Zachodniego Nilu oraz mykoplazmami u drobiu i ptaków dzikich,
 • badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa biopreparatów i diagnostyków przeznaczonych dla drobiu.
Do góry
Zakład Chorób Ryb

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
reichert@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 60

 • badania nad etiologią, patogenezą i zapobieganiem wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i środowiskowym chorobom ryb,
 • opracowywanie i zastosowanie metod laboratoryjnego rozpoznawania chorób wirusowych i bakteryjnych ryb,
 • badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów dla chorób ryb.
Do góry
Zakład Chorób Świń

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - kierownik
zpejsak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 30

 • badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą oraz zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób świń,
 • opracowywanie, doskonalenie, walidacja i wdrażanie do stosowania metod diagnostyki serologicznej, wirusologicznej, bakteriologicznej, molekularnej oraz patologicznej chorób zakaźnych świń;
 • wielokierunkowe badania zwierząt wolnożyjących jako rezerwuaru czynników patologicznych dla świń;
 • badania nad patogenami świń o potencjale zoonotycznym , istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego;
 • badania nad funkcjonowaniem układu immunologicznego świń ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w przebiegu chorób;
 • analiza biochemiczna krwi oraz płynów ustrojowych świń;
 • monitorowanie krajowej populacji trzody chlewnej w zakresie zakażeń istotnych z epidemiologicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
 • monitorowanie oporności drobnoustrojów izolowanych od świń na powszechnie stosowane chemioterapeutyki,
 • badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa leków, biopreparatów, produktów biobójczych i diagnostyków przeznaczonych dla trzody chlewnej;
 • przygotowywanie urzędowych opinii i wytycznych laboratoryjnej diagnostyki chorób zakaźnych świń, we współpracy z organami administracji państwowej;
 • badania diagnostyczne świń w kierunku większości chorób zakaźnych trzody chlewnej;
 • produkcja biopreparatów oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych dla świń;
 • laboratorium referencyjne OIE ds. klasycznego pomoru świń oraz zespołu rozrodczo-oddechowego świń.
Do góry
Zakład Farmacji Weterynaryjnej

Pełnomocnik Dyrektora prof. dr hab Beata Cuvelier - Mizak
b.cuvelier@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3309

 • kontrola seryjna wstępna i zwalnianie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych,
 • badania jakościowe produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych będących przedmiotem obrotu lub stosowania,
 • koordynacja wydawanych opinii dla wyrobów do diagnostyki "in vitro" wymaganych do dopuszczenia do obrotu w kraju,
 • analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt gospodarskich.
rynaryjnych i prowadzenie badań usługowych w zakresie wyżej wymienionym.
Do góry
Zakład Farmakologii i Toksykologii

prof dr hab. Andrzej Posyniak - kierownik
aposyn@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3470

 • badania pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocena ryzyka związanego z występowaniem tych pozostałości,
 • badania farmakologiczne i toksykologiczne leków weterynaryjnych,
 • badania nad toksycznością substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i występujących w środowisku,
 • badania toksyczności ksenobiotyków/ in vitro/in vivo,
 • opracowywanie i walidacja nowych metod analityki toksykologicznej,
 • badania przedrejestracyjne leków weterynaryjnych.
Do góry
Zakład Higieny Pasz

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - kierownik
kwiatekk@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 82

 • badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i substancji niepożądanych w paszach,
 • badania ilościowe i jakościowe dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
 • wykrywanie i oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych,
 • wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego, stałych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach paszowych, substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych stymulatorów wzrostu i innych zakazanych substancji oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w paszach,
 • wykrywanie i identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych,
 • ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach produkujących pasze,
 • badania biologiczne i opiniowanie nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie wymagań weterynaryjnych.
Do góry
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

prof. dr hab. Jacek Osek - kierownik
josek@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 31 82

 • badania z zakresu higieny i technologii żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • badania z zakresu sanitarno-weterynaryjnej oceny żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • opracowywanie nowych metod i wytycznych laboratoryjnej kontroli żywności,
 • wydawanie opinii i ocen z zakresu higieny, technologii żywności i wymagań sanitarno-weterynaryjnych.
Do góry
Zakład Mikrobiologii

dr hab. Krzysztof Szulowski - kierownik
kszjanow@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3019

 • badania nad rozpoznawaniem, zwalczaniem i epidemiologią chorób bakteryjnych, w tym brucelozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy bydła, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii, salmonelozy, leptospirozy bydła,
 • doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej chorób bakteryjnych zwierząt,
 • monitorowanie i badanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki,
 • urzędowa kontrola i badania przedrejestracyjne biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych,
 • ocena efektywności preparatów stosowanych w dezynfekcji weterynaryjnej,
 • badania nad rezerwuarami zoonotycznych czynników bakteryjnych,
 • badania nad etiologią, diagnostyką i zwalczaniem zapaleń gruczołu mlekowego,
 • badania odporności na antybiotyki drobnoustrojów wywołujących zapalenia gruczołu mlekowego,
 • cytogenetyczna kontrola samców kwalifikowanych do rozrodu.
Do góry
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

dr hab. Tomasz Cencek - kierownik
tcencek@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3039

 • badania w zakresie parazytologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, rozpoznawania i zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt oraz badania form pasożytniczych w materiale biologicznym,
 • serologiczna diagnostyka inwazji pasożytniczych,
 • badania przedrejestracyjne nowych biopreparatów i leków przeciwpasożytniczych.
Do góry
Zakład Chorób Pszczół

dr Krystyna Pohorecka - kierownik
krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 32 73

 • badania nad etiologią, patogenezą, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół,
 • badania nad opracowaniem, doskonaleniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania organizmów patogennych dla pszczół,
 • badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych dla chorób pszczół.

  W tym Labolatorium Terenowe Chorób Pszczół w Swarzędzu:
 • utrzymanie doświadczalnej pasieki do badań terenowych,
 • wykonywanie badań terenowych z zakresu chorób pszczół
Do góry
Zakład Radiobiologii

prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska- kierownik
jagoda@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3352

 • toksykologia i analityka dioksyn i związków pokrewnych w żywności i paszach,
 • badania skażeń promieniotwórczych żywności i pasz,
 • toksykologia i analityka rakotwórczych N-nitrozoamin,
 • badania żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym, żywność napromieniana
 • wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w badaniach biologicznych i chemicznych.
Do góry
Zakład Wirusologii

prof. dr hab. Jerzy Rola - kierownik
jrola@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 69

 • badania wirusów zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, chorobotwórczych, immunogennych i transformujących,
 • badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i zwalczaniem chorób wirusowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni,
 • badania urzędowe zwierząt domowych w kierunku wścieklizny i wydawanie certyfikatów zezwalających na wywóz zwierząt za granicę,
 • kontrola urzędowa i badania przedrejestracyjne biopreparatów.
Do góry
Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska

dr hab. Artur Rzeżutka - p.o. kierownika
arzez@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 36

 • badania naukowe nad opracowaniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania wirusowych czynników zakaźnych oraz Cryptosporidium parvum w żywności i w środowisku,
 • badania nad patogenezą i diagnostyką chorób wirusowych królików,
 • kontrola urzędowa oraz ocena dokumentacji dotyczącej biopreparatów przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i futerkowych,
 • badania jakościowe oraz wydawanie opinii dotyczących testów diagnostycznych przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych.
Do góry
Zakład Pryszczycy

dr Andrzej Kęsy - kierownik
andrzejke@piwzp.invar.net.pl
tel. 43 823 51 34, fax 43 823 52 75

 • badania w zakresie etiologii, patogenezy i metod zwalczania pryszczycy, chorób pryszczycopodobnych oraz innych chorób zakaźnych zwierząt,
 • badania diagnostyczne: serologiczne i wirusologiczne w kierunku pryszczycy, chorób pryszczycopodobnych, choroby niebieskiego języka, krwotocznej choroby królików i innych chorób wirusowych zwierząt oraz doskonalenie tych metod,
 • wytwarzanie w skali laboratoryjnej i standaryzacja reagentów do diagnostyki w/w chorób zwierząt,
 • ocena sytuacji epizootycznej w kraju w zakresie pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń oraz innych chorób wirusowych zwierząt.
Do góry
Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka
dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. nadzw - kierownik
ksmiet@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 65
 • analiza wyników badań gromadzonych w Centralnej Bazie Danych (CELAB - CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
 • opracowywanie procedur oceny ryzyka,
 • ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności i pasz z zastosowaniem metod statystycznych,
 • przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla organów administracji publicznej.
Do góry
Zakład Analiz Omicznych
dr hab. Dariusz Wasyl prof. nadzw. - kierownik
wasyl@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 33 70
 • sekwencjonowanie nowej generacji (WGS) patogenów występujących w łańcuchu produkcji żywności, u zwierząt i w środowisku,
 • badania metagenomiczne próbek pochodzących z łańcucha produkcji żywności, od zwierząt i ze środowiska,
 • badania ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy, analiza transkryptomu,
 • badania proteomiczne i metabolomiczne techniką spektrometrii mas (MALDI-TOF),
 • biotypowanie drobnoustrojów z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF,
 • analizy bioinformatyczne wyników uzyskiwanych metodami genomicznymi i proteomicznymi.
Do góry
2017-09-15 TB 2018-01-24 AW