BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych, DZ-2501/225/17 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/225/17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – materiały pomocnicze wg katalogu VWR
1. Pudełko na probówki falcon 50 ml z przykrywką, 16 probówek w pudełku, op. 2 szt. ( firma: VWR nr kat.: 479-0079), wymagana ilość: 10 opakowań,

ZADANIE 2 – materiały pomocnicze wg katalogu Genoplast
1. Plastic Box 81-position, op./5szt ( firma: GENOPLAST nr kat.: GP201181), wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 3 – materiały pomocnicze wg katalogu Thermo Scientific
1. Końcówki do pipet, Finntip 250 Universal - 1000/worek ( firma: Thermo Scientific nr kat.: 6.092 728), wymagana ilość: 40 op.

ZADANIE 4 – materiały pomocnicze wg katalogu Ansell
1. Rękawice jednorazowe nitrylowe PF Ansell (długi rękaw; długość 300 mm), rozmiary ( firma: Ansell nr kat.: 92-605 Tnt ), wymagana ilość: 20 op.

ZADANIE 5 – materiały pomocnicze wg katalogu Roth
1. Pojemnik z szeroka szyjka Rotilabo poj. 1000ml 20sz/op ( firma: Roth nr kat.: HT59.1), wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 6 – materiały pomocnicze wg katalogu Greiner Bio-One
1. Pudełka na 60-końcówek typu Eppendorf o poj. 1000µl, autoklawowalne, kompatybilne z GP401, GP401B, Greiner 974280, 10szt ( firma: Greiner Bio-One nr kat.: 974280), wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 7 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. Dynabeads Protein G for Immunoprecipitation, op/1 ml ( firma: Invitrogen nr kat.: 10003D), wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 8 – materiały pomocnicze wg katalogu Donserv
1. końcówki do pipety VIAFLO o poj. 12.5, 5 pudełek po 384 GripTips, Sterile, Filter, op./ 5szt. (firma: DONSERV nr kat.: 4405), wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 9 – materiały pomocnicze wg katalogu Bio-Rad
1. Hard-Shell 384-Well PCR Plates, thin wall, skirted, clear/white op./50szt. (firma: BIO-RAD nr kat.: HSP3805), wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 10 – materiały pomocnicze wg katalogu Nunc
1. Sealing Tapes op. a 800 szt ( firma: Nunc nr kat.: 236366 ), wymagana ilość: 1 op.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych w zadaniu 5, 6, 7, 8, 9.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kasprzak – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Cena

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.

XVI. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 22.08.2017 r., do godziny 12:00
2017-08-18 AW 2018-01-24 AW