BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/89/17 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa nadajników (loggerów) GPS-GSM w wersji dla żółwi.
Znak sprawy: DZ-2501/89/17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nadajników (loggerów) GPS-GSM w wersji dla żółwi wg poniższej specyfikacji
np. Ecotone SAKER-T logger GPS-GSM w wersji dla żółwi, wymagana ilość: 2 szt.

Specyfikacja techniczna nadajnika:
1. Wysokiej sprawności ogniwo solarne do ładowania wbudowanego akumulatora.
2. Pozycje GPS oraz opcjonalnie dane z wbudowanych czujników są automatycznie przesyłane przez GSM gdy obiekt znajduje się w zasięgu sieci. Dane nie wysłane, transmitowane są w kolejnych sesjach łączności.
3. Pojemność pamięci powyżej 130 000 rekordów w zależności od typu zbieranych danych.
4. Posiadają wbudowany czujnik temperatury i aktywności.
5. Wyposażone są w czujnik nurkowania do kontroli pracy GPS i GSM.
6. Odbiornik GPS posiada bardzo czułą antenę, zapewniając szybką i dokładną kalkulację pozycji nawet w niekorzystnych warunkach takich jak np.: gęsta roślinność, głębokie wąwozy, złe warunki pogodowe.
7. Moduł GSM posiada czułe anteny umożliwiając transmisję danych z miejsc o niskim poziomie sygnału GSM.
8. Minimalny okres próbkowania pozycji GPS wynosi 30 minut dla modułu GPS-GSM.
9. Obudowa o dużej wytrzymałości mechanicznej, wodoszczelna (do 50m), podstawa nadajnika przystosowana do montażu na karapaksie.
10. Dostęp „on-line” poprzez chroniony hasłem profil internetowy użytkownika do parametrów takich jak stan baterii, tryb pracy GPS, siła sygnału GSM, poziom aktywności.
11. Dane dostępne w formacie Google Map, Google Earth oraz tekstowym (csv). Możliwość automatycznego eksportu danych GPS do serwisu Movebank oraz na adres e-mail użytkownika.
12. Masa nadajnika: ok 40g (+/- 10%)
13. Żywotność baterii: minimum 1 rok lub 500 cykli ładowania (w zależności od parametrów pracy wybranych przez użytkownika oraz warunków pracy).

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 20 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
5) Zamawiający wymaga dostawy nadajnika posiadającego parametry określone przez Zamawiającego wymienione w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia: specyfikacja techniczna nadajnika. Wskazane parametry są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać określony zakres. Oferty, które nie spełnią tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią zaproszenia do złożenia oferty i opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym przez Zamawiającego.
6) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie parametrów w jednostkach wskazanych w specyfikacji technicznej nadajnika.
7) Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty specyfikację oferowanego nadajnika w formie m.in.: fotografii, prospektów, rysunków, kart katalogowych, kart specyfikacyjnych lub innych dokumentów dotyczących parametrów technicznych producenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia: specyfikacji technicznej nadajnika.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z właściwego rejestru [np. KRS] lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – nie wymagane jest dołączanie do oferty aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG).
c) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji oferowanego nadajnika w formie m.in.: fotografii, prospektów, rysunków, kart katalogowych, kart specyfikacyjnych lub innych dokumentów dotyczących parametrów technicznych producenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 24.03.2017 r., godz. 13.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2017-03-21 AW 2017-09-01 AW