BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/12/17 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/12/17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Syngen
1. dsDNA 900 Reagent Kit,35-500bp, 500samples, nr kat.: DNF 900 K0500, wymagana ilość: 3 op.

ZADANIE 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu QIAGEN
1. Quanti Tect Probe PCR Kit (200), nr kat.: 204343, wymagana ilość: 2 op.
2. QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100), nr kat.: 210212, wymagana ilość: 4 op.
3. QIAamp cador Pathogen Mini Kit (250), nr kat.: 54106, wymagana ilość: 1 op.
4. QIAmp Viral RNA Mini Kit (50), nr kat.: 52904, wymagana ilość: 3 op.

ZADANIE 3 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas
1. RiboLock RNase Inhibitor 4x2500U, nr kat.: EO0382, wymagana ilość: 1 op.
2. GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use 100 apl 0.1 ug/ul, nr kat.: SM0243, wymagana ilość: 3 op.
3. 10mM dNTP Mix op. 0,2 ml, nr kat.: R0191, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 4 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Scientific
1. T4 DNA Ligase, nr kat.: EL0014, wymagana ilość: 1 op.
2. T4 DNA Ligase Buffer (10X), nr kat.: B69, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu New England BioLabs
1. Bst DNA Polymerase, Large Fragment (8000 units), nr kat.: M0275 L, wymagana ilość: 1 szt.
2. phi29 DNA Polymerase, 250 units, nr kat.: M0269S, wymagana ilość: 1 op.
3. phi29 DNA Polymerase Reaction Buffer, nr kat.: B0269S, wymagana ilość: 1 op.
4. Streptavidin, nr kat.: N7021S, wymagana ilość: 1 op.
5. Nb.BsrDI, 1000 units, nr kat.: R0648S, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 6 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma
1. Agaroza op. a 500 g, nr kat.: A9539, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 7 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Promega
1. GoTaq Flexi DNA Polymerase 500u, nr kat.: M8305, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 8 – materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
1. Probówki do PCR, czyste molekularne, poj. 0.5 ml, dno stożkowe, op. 1000 szt., nr kat.: 27.1051.0M, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 9 – materiały pomocnicze wg katalogu Axygen
1. Probówki do PCR, 0.2 ml, z płaskim wieczkiem, op. 1000 szt., nr kat.: PCR-02-C, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 10 – materiały pomocnicze wg katalogu MBP
1. probówki do PCR o poj. 0,2ml, 8 probówek w pasku, 120 pasków w op., nr kat.: 3418, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 11 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu GIBCO
1. Fetal Bovine Serum FBS, op./500 ml, nr kat.: 10270-106, wymagana ilość: 2 op.
2. MEM Minimum Essential Medium, nr kat.: 61100-087, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 12 – materiały pomocnicze wg katalogu Roth
1. Pudełko do przechowywania - Rotilabo, kolor niebieski z PP, z przezroczystą pokrywą, 81 otworów, na probówki mikrowirówkowe, nr kat.: K141.1, wymagana ilość: 1 szt.
2. Pudełko do przechowywania - Rotilabo, kolor zielony z PP, z przezroczystą pokrywą, 81 otworów, na probówki mikrowirówkowe, nr kat.: K142.1, wymagana ilość: 1 szt.
3. Pudełko do przechowywania - Rotilabo, kolor pomarańczowy z PP, z przezroczystą pokrywą, 81 otworów, na probówki mikrowirówkowe, nr kat.: K143.1, wymagana ilość: 1 szt.

ZADANIE 13 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. Platinum Taq DNA Polymerase, 300 reakcji, nr kat.: 10966-026, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 14 – materiały pomocnicze wg katalogu VWR
1. Rękawiczki nitrile extra light, roz. M, nr kat.: 112-4195, wymagana ilość: 10 op.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 1 z uwagi na kompatybilność zamawianego zestawu z aparaturą do elektroforezy kapilarnej. Wymagany zestaw posiada najbardziej optymalne parametry wymagane przy pracy na posiadanym sprzęcie.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 2, 3, 6, 7, 11 i 13 z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki laboratoryjne są kluczowe i niezbędne w prowadzeniu i kontynuacji podjętych badań naukowych prowadzonych w oparciu o akredytowane metody badawcze. Metody te zostały zwalidowane przy użyciu wskazanych produktów. W związku z powyższym wymagane odczynniki nie mogą zostać zmienione w trakcie prowadzenia badań na produkty równoważne.
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 4 i 5 z powodu stosowania wymienionych odczynników laboratoryjnych w metodzie badawczej, która jest w trakcie kończenia walidacji. Zgodnie z jej zapisami konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. Użycie produktu równoważnego wymagałoby powtórzenia wszystkich badań walidacyjnych, co spowodowałoby dużą stratę czasu oraz podniesienie kosztów związanych z dodatkowymi badaniami.
9) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 8, 9, 10, 12 i 14. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach (jakość produktu) identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki, a na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbki produktu w celu przetestowania lub potwierdzenia równoważności.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z właściwego rejestru [np. KRS] lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – nie wymagane jest dołączanie do oferty aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG).
c) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki lub dostarczenia próbek produktów.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 13.01.2017 r., godz. 16.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2017-01-10 AW 2017-09-01 AW