BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/10/17 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/10/17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – materiały pomocnicze wg katalogu OXOID
1. AnaeroGen do słoja 2,5l, op./ 10 saszetek, nr kat.: AN 0025A, wymagana ilość: 47 op.

ZADANIE 2 – materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
1. Szalki Petriego, 90 x 14 mm, sterylne, op. 400 szt., z certyfikatem, nr kat.: 51.0091.0S-MG, wymagana ilość: 50 op.
2. Ezy z oczkiem 10 ul, z AS, pakowane po 20 szt., op.jedn. 200 szt., z certyfikatem, nr kat.: 52.1020.1S, wymagana ilość: 100 op.
3. Pipety jednorazowe jałowe 25 ml, op./100 szt., z certyfikatem, nr kat.: 78.2500.0S, wymagana ilość: 1 op.
4. Pipety jednorazowe jałowe 10 ml, op./250szt., z certyfikatem, nr kat.: 79.0100.0S, wymagana ilość: 5 op.
5. Probówki 11ml okrągłodenne z korkiem, op./100szt., nr kat.: 20.1611.OXS, wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 3 – materiały pomocnicze wg katalogu Brand
1. Filtr membranowy 0,2um sterylny do Accu-jet pro, nr kat.: 26530, wymagana ilość: 10 szt.
2. Cylinder miarowy BLAUBRAND, 100 ml, nr kat.: 321 38, wymagana ilość: 10 op.
3. Cylinder miarowy BLAUBRAND, 250 ml, nr kat.: 321 48, wymagana ilość: 10 op.
4. Adapter silikonowy - BRAND ACCU-JET PRO SILICONE REPLACEMENT (BR26508), nr kat.: Z672947-1EA, wymagana ilość: 10 szt.

ZADANIE 4 – materiały pomocnicze wg katalogu Interscience
1. Torebki do homogenizatorów o pojemności 400ml, jałowe, ze ścianą filtrującą, typu BagPage+, 500szt./op., nr kat.: 122-025, wymagana ilość: 2 op.
2. BagClip, (for 400 ml bags), op./50 szt., nr kat.: 231 040, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 5 – materiały pomocnicze wg katalogu SCHOTT
1. Butelka z zakrętką, 1000 ml, szkło boro krzemowe, nr kat.: 21 801 545, wymagana ilość: 20 szt.

ZADANIE 6 – materiały pomocnicze wg katalogu LABOR SZKŁO
1. Probówka bakteriologiczna, śr. 17-18 mm, op./100 szt., nr kat.: PRB01718, wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 7 – materiały pomocnicze wg katalogu VWR
1. Głaszczki, L-shaped, op./ 1000 szt., z certyfikatem, nr kat.: 612-1561, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 8 – materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
1. Worki jednorazowe Sekuroka, nr kat.: E706.1, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 9 – materiały pomocnicze wg katalogu Merck
1. Worki do autoklawowania 500x600mm, 33l , op. 500 szt., nr kat.: GOSA 33-03, wymagana ilość: 3 op.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań od 1 do 9 z uwagi na kontynuację podjętych badań naukowych prowadzonych w oparciu o akredytowaną metodę badawczą, do realizacji których konieczne są wymagane materiały pomocnicze. Na wymienionych produktach została przeprowadzona walidacja procedury badawczej, która wyklucza użycie innych materiałów zużywalnych niż wymagane. Ich zmiana w trakcie trwania badań, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji procedur badawczych oraz spowodowałaby brak możliwości prawidłowego i wiarygodnego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami. W związku z powyższym wymagane produkty nie mogą zostać zmienione w trakcie prowadzenia analiz na produkty równoważne.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z właściwego rejestru [np. KRS] lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – nie wymagane jest dołączanie do oferty aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG).

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 12.01.2017 r., godz. 16.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2017-01-09 AW 2017-09-01 AW