BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/349/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/349/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. Balsam kanadyjski (100ml), nr kat.: C- 1795, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Menzel-Glaser
1. Szkiełka podstawowe adhezyjne „Super Frost Plus”, op./72 szt., nr kat.: MI.15.01663, wymagana ilość: 80 op.
2. Szkiełka podstawowe szlifowane, dwustronnie matowione, op./50 szt., nr kat.: MI.15.01673, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 3 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Cell signaling
1. Rabbit anti-Cleaved Caspase 9 (ASP353) 100ul, nr kat.: #9509S, wymagana ilość: 4 op.
2. Rabbit anti-Cleaved Caspase 3 (ASP175) 100 ul, nr kat.: #9669S, wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 4 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Novus Biologicals
1. Rabbit anti-Cleaved Caspase 8 /0.05ml, nr kat.: NB100-56116, wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 5 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu DAKO
1. Rabbit anti-GFAP 1 ml, nr kat.: Z033401, wymagana ilość: 2 op.
2. Rabbit anti-human CD3 1ml, nr kat.: A045201, wymagana ilość: 2 op.
3. Polyclonal Rabbit Anti-FITC/HRP Rabbit F(ab'), nr kat.: P 5100, wymagana ilość: 4 op.
4. Dako Liquid DAB+ Substrate Chromogen System, nr kat.: K3468, wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 6 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu WAKO
1. Rabbit anti-IBA1 50ug/100l, nr kat.: 019-19741, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 7 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Millipore
1. Rabbit-anti-NeuN 100ug, nr kat.: ABN78, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 8 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Santa Cruz Biotechnology
1. Caspase-1 p20 Antibody (M-19) 200 µg/ml, nr kat.: sc-1218, wymagana ilość: 6 op.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań od 1 do 8 z uwagi na kontynuację badań reakcji z przeciwciałami w ramach europejskiego projektu Asklepios, w którym udział bierze wiele konsorcjów, a PIWet-PIB jest jednym z partnerów. W związku z tym, aby uzyskać możliwość prawidłowego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami, wszyscy uczestnicy projektu są zobligowani prowadzić badania na odczynnikach tej samej produkcji, pochodzących od tego samego dostawcy. Dodatkowo wymagany w ramach zadania 1 balsam kanadyjski nie może zostać zmieniony na produkt równoważny ze względu używanie go w walidowanych metodach akredytowanych. Zmiana odczynnika w trakcie badań skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji metod badawczych oraz spowodowałaby brak możliwości porównania wyników już uzyskanych z wynikami badań z doświadczeń, które oczekują na realizację. Istnieje również duże ryzyko, iż produkty równoważne w postaci balsamów syntetycznych nie będą spełniały swoich ról, trudno będą się sklejać szkiełka nakrywkowe, co będzie powodować nadmierne zużycie produktu. Dodatkowo wymagane w ramach zadania 2 szkiełka podstawowe nie mogą zostać zmienione na produkty równoważne ze względu na duże ryzyko otrzymania produktów słabej jakości: brudne i sklejone ze sobą.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z właściwego rejestru [np. KRS] lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – nie wymagane jest dołączanie do oferty aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG).

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 28.10.2016 r., godz. 16.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-10-25 AW 2017-09-01 AW