BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/337/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/337/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas
1. Water, nuclease-free, nr kat.: R0582, wymagana ilość: 7 op.

ZADANIE 2 – materiały pomocnicze wg katalogu BIO-RAD
1. Low-Profile 0.2 ml 8-Tube Strips Without Caps, natural, 120 strips (960 tubes), nr kat.: TLS-0801, wymagana ilość: 6 op.

ZADANIE 3 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Takara Bio Inc.
1. PrimeSTAR GXL DNA Polymerase, op./250 units, nr kat.: R050A, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen
1. QIAmp Viral RNA Mini Kit (250), nr kat.: 52906. Data ważności minimum rok, wymagana ilość: 2 op.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zdania 1 i 2 z uwagi na konieczność przeprowadzenia walidacji testu PCR za pomocą oryginalnych produktów firmy Fermentas oraz Bio-Rad. Badania te realizowane są w ramach tematu statutowego, dlatego też zmiana jakiegokolwiek z odczynników wprowadziłaby konieczność przeprowadzenia dodatkowych doświadczeń co wpłynęłoby na wydłużenie czasu wykonania tematu oraz generowałoby dodatkowe koszty. Dodatkowo zamawiane końcówki są kompatybilne z posiadanym urządzeniem.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zdania 3 z uwagi na kontynuację badań naukowych. Wymagany odczynnik jest wysoce specyficznym odczynnikiem. Nawet niewielkie różnice między PrimeSTAR GXL DNA Polymerase i produktami zastępczymi mogą generować słabe produkty PCR niekwalifikujące się do dalszych, kosztownych badań typu Next Generation Sequencing. Polimeraza PrimeSTAR GXL DNA została użyta do wykonania i optymalizacji pięciu odmiennych reakcji amplifikacji pełnego genomu wirusa BLV, których produkty PCR, umożliwiają pozyskanie sekwencji wirusa nakładających się na siebie i są ściśle ze sobą powiązane. Dlatego słaba amplifikacja chociażby jednego fragmenu genomu wirusa dyskwalifikuje wszystkie reakcje. Metoda amplifikacji pełnego genomu wirusa BLV z pozytywnym skutkiem została zoptymalizowana (optymalizacja mixu dla PCR i profilu temperaturowego) tylko dla powyższej polimerazy.
h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zdania 4 z uwagi na kontynuację badań ekspresji genów w ramach europejskiego projektu Asklepios, w którym udział bierze wiele konsorcjów, a PIWet-PIB jest jednym z partnerów. W związku z tym, aby uzyskać możliwość prawidłowego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami, wszyscy uczestnicy projektu (zgodnie protokołem zatwierdzonym i rozesłanym przez koordynatora projektu) są zobligowani prowadzić badania na odczynnikach tej samej produkcji, pochodzących od tego samego dostawcy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 18.10.2016 r., godz. 13.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-10-13 AW 2017-09-01 AW