BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/304/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu – sukcesywna dostawa świń do PIWet-PIB w Puławach – postępowanie powtórzone.
Znak sprawy: DZ-2501/304/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świń, która obejmuje:
a) sprzedaż świń w ilości 80 szt. spełniających wymagania według opisu ust. 2.
b) sukcesywny transport świń w łącznej ilości 80 szt. do siedziby Zamawiającego.
2. Świnie powinny spełniać poniższe wymagania:
a) wiek: 6-8 tygodni,
b) płeć: żeńska i/lub męska.
c) świnie muszą być wolne od jakichkolwiek zmian patologicznych w płucach,
d) świnie muszą być wolne od następujących chorób:
- mykoplazmowego zapalenia płuc,
- zespołu rozrodczo-oddechowego,
- pleuropneumonii,
- zakaźnego zanikowego zapalenia nosa,
- grypy świń.
3. Wybrany Wykonawca powinien przed podpisaniem umowy potwierdzić najwyższy status zdrowotny świń poprzez dostarczenie do Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych lub zaświadczenie lekarza prowadzącego wykazujące, iż oferowane świnie są wolne od chorób wymienionych w ust. 2c i 2d.
4. Przed dostawą świń Zamawiający we własnym zakresie pobierze od świń materiał do badań i zbada czy oferowane świnie są wolne od chorób wymienionych w ust. 2c i 2d.
5. Wykonawca/Właściciel/Zarządca fermy musi wyrazić zgodę i umożliwić Zamawiającemu częste wizyty na fermie w celu pobierania od świń materiału do badań w celu poprawnej selekcji zwierząt doświadczalnych.
6. Na fermie musi być prowadzona pełna i rzetelna dokumentacja dotycząca hodowanych zwierząt tj. szczepienia stosowane w stadzie, dokładne daty porodów itp. Wybrany Wykonawca powinien udostępnić Zamawiającemu i umożliwić wgląd w prowadzoną dokumentację dotyczącą oferowanych świń.
7. Na fermie musi być przestrzegana zasada „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste”. Wykonawca/Właściciel/Zarządca fermy musi wyrazić zgodę i umożliwić Zamawiającemu wizytę na fermie w celu sprawdzenia przestrzegania w/w zasady.
8. Odległość fermy od siedziby Zamawiającego (PIWet-PIB Puławy) nie może być większa niż 50 m. Warunek dyktowany częstymi wizytami na fermie.
9. Warunki dostawy:
a) Sukcesywne dostawy od momentu podpisania umowy do 30.05.2017 r.
b) Data dostawy oraz ilość dostarczanych świń będzie każdorazowo telefonicznie lub e-mailowo uzgadniana z Zamawiającym.
c) Pierwsza dostawa świń w ilości 48 sztuk w terminie do 30.09.2016 r.
d) Przewiduje się maksymalnie 3 dostawy w trakcie trwania umowy.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d. ust. 1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b) w ofercie Wykonawcy,
c) projekcie umowy.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
3. Potwierdzeniem dostawy świń będzie protokół odbioru spisywany po każdej dostawie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Sukcesywne dostawy świń od momentu podpisania umowy do 30.05.2017 r. w łącznej ilości 80 szt. uzależnione od Zamawiającego. Przewiduje się maksymalnie 3 dostawy w trakcie trwania umowy. Pierwsza dostawa świń w ilości 48 sztuk w terminie do 30.09.2016 r. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto za kilogram masy ciała zwierząt oraz wartość netto całej oferty, warunki płatności, informację o posiadaniu gospodarstwa rolnego na którym zlokalizowane będzie stado oferowanych zwierząt, informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Do obliczenia łącznej szacunkowej wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje się, iż szacunkowa waga zwierzęcia wynosić będzie 20 kg.
d) Oferta musi być tak skalkulowana, aby ustalona wartość gwarantowała pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Ceny muszą być podane w złotych polskich i nie mogą podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy. Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie podstawę oceny ofert w kryterium cena.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
c) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę gospodarstwa rolnego na którym zlokalizowane będzie stado oferowanych zwierząt.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 26.09.2016 r., godz. 16.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

XVII. Wykaz załączników:
1) Formularz ofertowy.
2) Projekt umowy.
3) Wzór protokołu odbioru.
Załączniki dostępne na stronie internetowej PIWet-PIB: zampub.piwet.pulawy.pl w zakładce
2016-09-21 AW 2017-09-01 AW