BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/259/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/259/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco
1. Hepes Buffer op. a 100 ml, nr kat.: 15630-056, wymagana ilość: 2 op.
2. DMEM, op./500 ml, nr kat.: 10313-021, termin ważności: minimum 9 miesięcy, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomed Lublin
1. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (z chlorkiem wapnia i chlorkiem magnezu), op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu, wymagana ilość: 4 op.
2. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu, wymagana ilość: 6 op.

ZADANIE 3 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. Trypsin - EDTA, 100 ml. w op., nr kat.: T3924, wymagana ilość: 5 op.
2. Nystatin Suspension, nr kat.: N1638-20ML, wymagana ilość: 1 op.
3. Sodium pyruvate solution, 100mM, sterile-filtered, cell culture tested, op. 100 ml, nr kat.: S8636, wymagana ilość: 1 op.
4. Amphotericin B solution (250 microg/mL in deionized water, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture), nr kat.: A2942-20ML, wymagana ilość: 3 op.
5. Trypan Blue Solution, nr kat.: T8154-20ML, wymagana ilość: 1 op.
6. Cycloheximide, op./1g, nr kat.: C7698-1, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride), powder, 10 mg, nr kat.: D9542-10MG, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC
1. Dulbecco Eagle (DMEM) z 4 mM L-glutaminy +4,5g/l glukozy + 1,5g/l , op./0,5 L, nr kat.: 30-2002, termin ważności: minimum 9 miesięcy, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 6 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biochrom AG
1. Non-essential amino acids (NEA) op./100 ml, nr kat.: K 0293, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 7 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Poch
1. Triton X-100, op/1000 ml, nr kat.: 841810492, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 8 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Lonza
1. UltraMDCK; medium (z L-glutaminą), op./ 1 L, nr kat.: 12-749Q, termin ważności: minimum 9 miesięcy, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 9 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Progen
1. anti-Chlamydia LPS mouse monoclonal antibody (op. 500ug), nr kat.: ACI-P500, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 10 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Fisher Scientific
1. Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate, nr kat.: A-11001, wymagana ilość: 1 op.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto oferowanych produktów oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, termin ważności oferowanych produktów, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w ramach zadań:1, 2 ,3, 5, 6, 7. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki, a na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbki produktu w celu przetestowania lub potwierdzenia równoważności.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 4, 8, 9, 10 z uwagi, iż wymagane odczynniki zostaną użyte w projekcie badawczym, w którym udział bierze wiele ośrodków naukowych. Na wymienionych odczynnikach rozpoczęto już doświadczenia i ich zmiana w trakcie prowadzenia analiz spowodowałaby brak możliwości prawidłowego i wiarygodnego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
c) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki lub dostarczenia próbek produktów.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 30.08.2016 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-08-25 AW 2017-09-01 AW