BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/236/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa cieląt do PIWet-PIB w Puławach.
Znak sprawy: DZ-2501/236/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cieląt, która obejmuje sprzedaż i transport cieląt w ilości 16 szt. spełniających wymagania według opisu pkt. 2.
2. Cielęta powinny spełniać poniższe wymagania:
a) wiek: do 15 tygodni,
b) waga: ok. 100 kg,
c) płeć: żeńska lub męska – jedna płeć dla całego zamówienia,
d) rasa: wszystkie cielęta muszą być jednej rasy np. NCB, HP lub innej,
e) cielęta powinny być przystosowane do samodzielnego pobierania pokarmu,
f) cielęta muszą być wolne od wirusa biegunki bydła (BVD) i herpeswirusa bydlęcego typu 1 (BHV-1) wywołującego IBR/IPV (nie zakażone i nie posiadające przeciwciał),
g) cielęta powinny być bezsiarowe lub pochodzące od matek wolnych od BVD i BHV-1, nie szczepionych przeciw BVDV i BHV-1 (IBR),
h) każde cielę powinno być oznakowane kolczykiem z indywidualnym numerem,
i) każde cielę powinno posiadać paszport lub tymczasowy dokument identyfikacyjny bydła dla cielęcia.
3. Przed podpisaniem umowy na zakup cieląt z wybranym Wykonawcą, oferowane cielęta zostaną przebadane przez lekarza weterynarii w celu potwierdzenia najwyższego statusu zdrowotnego cieląt.
4. Wykonawca musi umożliwić lekarzowi weterynarii dostęp do cieląt i możliwość pobrania od nich materiału do badań w celu poprawnej selekcji.
5. Od wybranego Wykonawcy zostaną zakupione tylko cielęta spełniające wymagania opisane w pkt. 2, a w szczególności w ust. f,g.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel: (81) 889 32 28, fax: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, w ofercie Wykonawcy oraz umowie.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół odbioru.
4. Projekt umowy oraz wzór protokołu odbioru dostępne na stronie internetowej www.piwet.pulawy.pl w zakładce „zamówienia publiczne” w menu „zamówienia z dziedziny nauki”.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
dostawa w jednym wybranym dniu od 16.08.2016 r. do 19.08.2016 r. w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto za sztukę lub za kilogram wagi cielęcia oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta powinna zawierać opis oferowanych cieląt, potwierdzający spełnienie wymagań wobec cieląt opisanych w pkt. I ust. 2.

d) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
e) W przypadku składania oferty przez właściciela gospodarstwa rolnego w ofercie powinna znaleźć się informacja o numerze posiadanego gospodarstwa rolnego.
f) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) w przypadku składania oferty przez właściciela gospodarstwa rolnego należy dołączyć dokument potwierdzający jego posiadanie np. akt notarialny.
d) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty (jeżeli zachodzi potrzeba).
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.08.2016 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-07-29 AW 2017-09-01 AW