BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/225/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/225/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1 – materiały pomocnicze wg katalogu Sigmed
1. Termometr weterynaryjny elektroniczny, nr kat.: SDTW001, wymagana ilość: 5 szt.
Specyfikacja termometru:
- do użytku dla zwierząt gospodarskich,
- termometr weterynaryjny z ergonomiczną końcówką,
- zakres temperatur 32-44 st. C,
- dokładność pomiaru +/- 0,10 st. C,
- odczyt wyniku pomiaru po 10-15 sekundach,
- lekki i prosty w użyciu.

ZADANIE 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu A&A Biotechnology
1. IPTG /5g Syntetyczny analog galaktozy indukujący ekspresję operonu lac w E. coli, nr kat.: 2003-5, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Meranco
1. COMBITIPS ADVANCED Eppendorf 0,2ml op./100 szt., nr kat.: 3.343.081.002, wymagana ilość: 1 op.
2. Combitips Advanced Eppedorf 0,1 ml op./100 szt., nr kat.: 3.343.081.001, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Serotec
1. MOUSE ANTI BOVINE CD335:Alexa Fluor 488, 100 tests/1ml klon AKS1, klasy IgG1, nr kat.: MCA2365A488, wymagana ilość: 2 op.
2. Leukoperm (250 tests), nr kat.: BUF09B, wymagana ilość: 1 szt.
3. Mouse anti bovine CD8:AF647 (klon CC63, klasy IgG2a), nr kat.: MCA837A647, wymagana ilość: 1 szt.
4. Mouse anti bovine CD25:PE (klon IL-A111, klasy IgG1), nr kat.: MCA2430PE, wymagana ilość: 1 szt.
5. Mouse anti human CD79a:PE (cross-reactivity with bovine CD79a, klon HM57, klasy IgG1), nr kat.: MCA2538PE, wymagana ilość: 2 szt.
6. Mouse anti bovine CD205:FITC (klon CC98), nr kat.: MCA1651F , wymagana ilość: 2 szt.
7. Mouse anti human CD14:PE-Cy5.5 (cross-reactivity with bovine CD14, klon 61D3, klasy IgG1), nr kat.: MCA2804PECY5.5, wymagana ilość: 1 szt.

ZADANIE 5 – materiały pomocnicze wg katalogu BD Falcon
1. Probówki cytometryczne 5ml, op./1000 szt., nr kat.: 352008, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 6 – materiały pomocnicze wg katalogu Medlab
1. Adapter do wkłuć z zakończeniem Luer, op./100 szt., nr kat.: 34-5100-0S, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 7 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu BD Pharmingen
1. PE Mouse Anti-Human LDLR, nr kat.: 565653, wymagana ilość: 1 szt.

ZADANIE 8 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Euro Bio Sciences
1. Anti-human CD46 FITC-coniugated, nr kat.: H12185F, wymagana ilość: 3 szt.

ZADANIE 9 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. RPMI-1640 Medium 6x500 Ml, nr kat.: R8758-6X500ML, wymagana ilość: 1 op.
2. RPMI 1640 1l, nr kat.: R8758-1L, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 10 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Fisher Scientific
1. Fetal Bovine Serum 500 ml/op., Qualified, Gamma Irradiated, E.U. Approved Regions (BVDV RNA negative), nr kat.: 10499044, wymagana ilość: 2 op.
Surowica FBS powinna zostać poddana dodatkowemu napromieniowaniu promieniami gamma.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8a uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. W przypadku zadania nr 10 surowica musi być wolna od RNA BVDV i przeciwciał dla BVDV.
a) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia próbki produktu z partii, która będzie dostarczona, w celu przetestowania przydatności FBS do stosowania w Laboratorium.
b) W przypadku braku przydatności zaoferowanego FBS do stosowania w Laboratorium, Wykonawca dostarczy próbkę surowicy z innej serii.
c) W przypadku braku możliwości dostarczenia przez wykonawcę produktu z innej serii jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem , transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne do zadania 1 i 6. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu, a na pisemne żądanie zamawiającego dostarczenia próbki produktu w celu przetestowania lub potwierdzenia równoważności.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne do zadania 3 i 5 z uwagi na trwający proces walidacji procedury badawczej. Wymagane probówki cytometryczne nie mogą być zamienione na produkty równoważne ze względu na wysokie ryzyko braku kompatybilności z używanym cytometrem (np. brak szczelności po przyłączeniu innych probówek). Combitips Advanced Eppendorf nie mogą zostać zamienione na produkty równoważne ze względu na fakt, iż używany w procesie walidacji procedury badawczej pipetor, został skalibrowany na końcówkach Eppendorf. Użycie innych w trakcie procesu walidacji może spowodować brak szczelności i zafałszować wyniki przeprowadzanych analiz.
h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 2, 4, 7-10, z uwagi na trwający proces walidacji procedury badawczej. Na wymienionych odczynnikach laboratoryjnych została rozpoczęta walidacja procedury badawczej i ich zmiana w trakcie jej trwania, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji procedur badawczych oraz spowodowałaby brak możliwości porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
d) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki lub dostarczenia próbek produktów.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 26.07.2016 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-07-21 AW 2017-09-01 AW