BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o przetargu z dnia 20 września 2004 WYCOFANY


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2004
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95, www.piwet.pulawy.pl ogłasza przetarg nieograniczony nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych i baz danych w 2005 r. dla biblioteki naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

Miejsce realizacji: PIWet-PIB Puławy

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Liczba zadań - 2.

Termin realizacji (wymagany) – sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy począwszy od 01.01.2005 r. zgodnie z kalendarzem ukazywania się kolejnych numerów czasopism i baz.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 169.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są mgr Agata Szaruga, mgr Anna Marzec, tel. 081/886 30 51 w. 120, w godz. 07:00-15:00.

Oferty należy składać w recepcji PIWet-PIB.

Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2004 r. o godzinie 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2004 r. o godzinie 08:30 w siedzibie zamawiającego, sala seminaryjna.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


2004-09-21 2004-10-14