BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/218/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/218/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia.
A) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wirówki laboratoryjnej w ilości 1 sztuka, spełniającej wymagania według opisu ust. B.
B) Mikrowirówka laboratoryjna powinna spełniać poniższe wymagania:
1. Stołowa mikrowirówka, przystosowana do wirowania probówek o pojemności 0,2/0,5 ml, 1,5/2,2 ml oraz 5 ml.
2. Prędkość obrotowa od 200 do 15000 obr./min.
3. Maksymalne przyspieszenie do 20627xg.
4. System umożliwiający swobodne programowanie i kontrolę następujących parametrów:
a) Przyspieszenia (RCF) z regulacją co 10xg,
b) Prędkości w obr./min. z regulacją co 100 obr./min.,
c) Czasu, programowanie długości czasu od 10s do 99 min. 59s z regulacją co 1s oraz opcja pracy ciągłej.
5. Podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt parametrów pracy (szybkości/przyspieszenia/czasu).
6. Elektrycznie zamykana i otwierana pokrywa komory wirowniczej.
4. Funkcja automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania.
5. Dwa tryby przyspieszania i hamowania rotora: szybki i delikatny.
9. Szybkie zawirowywanie-tryb short.
10. Możliwość ręcznego otwierania pokrywy wirówki w czasie awarii zasilania.
11. Komora wirownicza wykonana ze stali nierdzewnej.
12. Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zaprogramowanie 10 programów użytkownika.
13. Możliwość zastosowania w wirówce rotorów kątowych z hermetyczną pokrywą o następujących pojemnościach i parametrach maksymalnych:
a) 24x1,5/2,2ml typu Eppendorf, maksymalna prędkość 15000 obr./min., maksymalne przyspieszenie 20627xg,
b) 36x1,5/2,2ml typu Eppendorf, maksymalna prędkość 15000 obr./min., maksymalne przyspieszenie 20124xg,
c) 12x5,0ml typu Eppendorf, maksymalna prędkość 15000 obr./min., maksymalne przyspieszenie 20124xg,
d) 18 probówek typu Eppendorf 1,5/2,2 ml z wkładami filtracyjnymi do izolacji DNA/RNA, z specjalnie podniesionym kołnierzem rotora zabezpieczającym wieczka probówek przed oderwaniem podczas wirowania przy dużych przeciążeniach, maksymalna prędkość 15000 obr./min., maksymalne przyspieszenie 20124xg.
14. Silnik indukcyjny (bezszczotkowy).
15. Zasilanie 230V/50Hz.
16. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.
17. Wyposażenie: Rotor kątowy z hermetyczną pokrywą, umożliwiający wirowanie 24 probówek o pojemności 1,5/2,2ml z maksymalną prędkością 15000 obr./min. i przyspieszeniem 20627xg.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8a uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel: (81) 889 32 28, fax: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem , transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty (jeżeli zachodzi potrzeba).
d) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego dostarczenia próbki produktu w celu przetestowania lub potwierdzenia równoważności.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 18.07.2016 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-07-14 AW 2017-09-01 AW