BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania.
Znak sprawy: DZ-2501/8/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 Odczynniki laboratoryjne wg katalogu ROCHE:
1. FastStart Universal Probe Master 12.5 ml ( firma: Roche nr kat.: 04913957001) - 6op.

ZADANIE 2 Odczynniki laboratoryjne wg katalogu BIOMEDICA:
1. recomWell HEV IgG ( firma: Biomedica nr kat.: MG-5004) – 1 zestaw

ZADANIE 3 Materiały pomocnicze wg katalogu ROTH:
1. Probówki wirówkowe Rotilabo okrągłodenne, poj. 110 ml, op.25szt ( firma: ROTH nr kat.: K947.1) – 1op.

ZADANIE 4 Materiały pomocnicze wg katalogu CONBEST:
1. homogenizator wirnikowy (napęd) 140 W do no]y serii T6, T10 i T-17 bez statywu, 11000 - 33000 obr/min ( firma: Conbest nr kat.: 143 03 120)– 1szt.
2. nóż homogenizacyjny T-17 typ M, do objetosci od 250 do 1500 ml, współpracuje z napedem X120, X360, Unidrive, Unidrive D ( firma: Conbest nr kat.: 147-04-3) – 1szt.
3. statyw typu płytowego - pret sr.16mm dł.690mm; podstawa o wymiarach 330mm x 200mm ( firma: Conbest nr kat.: 240-03-3) – 1szt.
4. łacznik krzyżowy do statywu 240-03-3 ( firma: Conbest nr kat.: 240-03-4) – 1szt.

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8a uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

II. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

III. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, cenę brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ceny w ofercie powinny być podane w złotych polskich.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki lub dostarczenia próbek produktów. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, w celu sprawdzenia produktu, może poprosić Wykonawcę o przesłanie próbki produktu równoważnego.

IV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
V. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
- odmowy dostarczenia próbek produktu równoważnego

VII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w ofercie. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w szczególności cenę, warunki gwarancji, termin realizacji oraz oferowane parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz zaoferowane, ewentualnie, w cenie oferty dodatkowe opcje lub wyposażenie.

VIII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 81 889 33 50 lub e-mail: karolina.koc@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 18.01.2016r., godz. 15.00.
2016-01-14 AW 2017-08-30 AW