BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/2/16 WYCOFANY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę :

Pojemnika do przechowywania próbek w ciekłym azocie o niżej wymienionych parametrach : L.p Opis parametru Parametr wymagany 1. Pojemność 180-185 litrów 2. Liczba próbek Możliwość przechowywania min. 6.000 standardowych probówek kriogenicznych o pojemności 2ml. 3. Wyposażenie komory Urządzenie wyposażone w 6 raków w których, będzie można przechowywać 10 standardowych pudełek kriogenicznych 4. Średnica otworu Min. 21cm 5. Wymiary gabarytowe Wysokość maks. : 100cm Średnica zewnętrzna maks. : 70cm 6. Alarmy i zabezpieczenia Urządzenie wyposażone w cyfrowy system monitoringu poziomu LN2 w komorze z wyświetlaczem typu LED oraz z alarmem wizualnym i dźwiękowym spadku poziomu LN2 7. Izolacja komory Próżniowa, minimalizująca straty i parowanie LN2 (Static Holding Time min. 185 dni) 8. Wyposażenie dodatkowe Podstawa na kółkach pozwalająca na swobodnę manewrowanie urządzeniem 19. Atesty i Certyfikaty ISO 9001 producenta i dostawcy, folder oferowanego urządzenia w języku angielskim, CE
I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8a uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

II. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

III. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w innych walutach.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki lub dostarczenia próbek produktów.

IV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

V. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.

VII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w ofercie. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w szczególności cenę, warunki gwarancji, termin realizacji oraz oferowane parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz zaoferowane, ewentualnie, w cenie oferty dodatkowe opcje lub wyposażenie.

VIII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 08.01.2016 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2016-01-04 AW 2017-08-30 AW