BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/462/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/462/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 – materiały pomocnicze wg katalogu Gilson
1. Microman M10E, zakres pracy 1-10 uL, pipeta automatyczna przeznaczona do substancji o zwiększonej gęstości i lepkości, nr kat. FD10001, wymagana ilość: 1 szt.
Opis:. Pipeta umożliwiająca bezpieczna pracę z cieczami o dużej lepkości (oleje, syropy, krew) lub dużej prężności par (aceton, chloroform, heksan, etanol). Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wnętrza pipety przez pipetową ciecz i aerozole w postaci stosowania wymiennego tłoka stanowiącego integralną część końcówki. Blokada ustawionej objętości. Automatyczne zrzucanie końcówek.
2. Microman M100E, zakres pracy 10-100 uL, pipeta automatyczna przeznaczona do substancji o zwiększonej lepkości i dużej prężności par, nr kat. FD10004, wymagana ilość: 1 szt.
Opis:. Konstrukcja pipety umożliwiająca bezpieczną pracę z cieczami o dużej lepkości (oleje, syropy, krew) lub dużej prężności par (aceton, chloroform, heksan, etanol). Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wnętrza pipety przez pipetową ciecz i aerozole w postaci stosowania wymiennego tłoka stanowiącego integralną część końcówki. Blokada ustawionej objętości. Automatyczne zrzucanie końcówek.
3. Microman M1000E, zakres pracy 100-1000 uL, pipeta automatyczna przeznaczona do substancji o zwiększonej lepkości i dużej prężności par, nr kat. FD10006, wymagana ilość: 1 szt.
Opis:. Konstrukcja pipety umożliwiająca bezpieczną pracę z cieczami o dużej lepkości (oleje, syropy, krew) lub dużej prężności par (aceton, chloroform, heksan, etanol). Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wnętrza pipety przez pipetową ciecz i aerozole w postaci stosowania wymiennego tłoka stanowiącego integralną część końcówki. Blokada ustawionej objętości. Automatyczne zrzucanie końcówek.
4. Końcówki z tłokiem CP10 do pipety M10, obsługujące pipety z wymuszonym wypieraniem cieczy, op. 192 szt., bezbarwne, przejrzyste, jednorazowego użytku, pakowane w zamykane pudełka, nr kat. F148413, wymagana ilość: 1 op.
5. Końcówki z tłokiem CP100 do pipety M100, obsługujące pipety z wymuszonym wypieraniem cieczy, sterylne, op. 192 szt., bezbarwne, przejrzyste, jednorazowego użytku, pakowane w zamykane pudełka, nr kat. F148415, wymagana ilość: 1 op.
6. Końcówki z tłokiem CP1000 do pipety M1000, obsługujące pipety z wymuszonym wypieraniem cieczy, sterylne, 2 pudełka po 96 szt., bezbarwne, przejrzyste, jednorazowego użytku, pakowane w zamykane pudełka, nr kat. F148180, wymagana ilość: 1 op.
7. Pipeta automatyczna P5000G, zakres pracy 500-5000uL, możliwość zmiany objętości dwoma pokrętłami, autoklawowalna dolna część pipety, nr kat. F144066, wymagana ilość: 1 szt.
8. Końcówki D5000 do Pipatman P5000G, z możliwością samodzielnego autoklawowania, op./1000 szt, nr kat. F161210, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma-Aldrich
1. Anti-Mouse IgM (u-chain specific) Peroxidase antibody produced in goat, 1 ml, nr kat. A8786, wymagana ilość: 1 op.


I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8a uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

II. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

III. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w innych walutach.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. Przez pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki lub dostarczenia próbek produktów.

IV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

V. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.

VII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w ofercie. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w szczególności cenę, warunki gwarancji, termin realizacji oraz oferowane parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz zaoferowane, ewentualnie, w cenie oferty dodatkowe opcje lub wyposażenie.

VIII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 18.12.2015 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2015-12-15 AW 2017-08-30 AW